De Bijbel en het hart en bloed

De Bijbel en het hart en bloed is de zevende studie van de reeks ‘de Bijbel en het menselijk lichaam’. Wat kunnen we in de Schrift allemaal vinden over het hart en bloed? Welke typologie en Bijbelse Waarheden zitten achter het hart en het bloed? De Schepping weerspiegelt de Schepper. Het is wonderlijk hoe de Schepping en Zijn Woord in elkaar passen. Hoe zij spreken van hetzelfde; namelijk de Heere Jezus Christus.

Kaïn en Abel

Genesis 4
10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem.
11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen.

De eerste keer dat bloed genoemd wordt in de Bijbel, is in de geschiedenis van Kaïn en Abel. De broers hadden ruzie. Abel bracht een God welgevallig offer, omdat hij gelovig was. Kaïn bracht ook een offer, maar niet vanuit geloof. Dat offer werd door God geweigerd. Hij werd daarom jaloers op zijn broer en doodde hem. Het bloed van Abel is in de aardbodem terecht gekomen, staat in vers elf. (zie ook de studie Kaïn en Abel’) ‘Zijn broeders bloed’, staat daar voor de persoon als zodanig; voor het leven van Abel.

Bloed staat voor leven

Het ‘bloedvergieten’ bij Kaïn en Abel staat voor de dood. Normaal gesproken staat ‘bloed’ in de Bijbel niet voor dood, maar voor leven. Maar als bloed vergoten wordt, stroomt feitelijk ook het leven weg… Dus in principe staat bloed in de Bijbel altijd voor leven!

De aardse kant

Bloed = dam = 4.40. De getalswaarde van het Hebreeuwse woord voor bloed is 44. De vier staat dus centraal in het Hebreeuwse woord voor bloed. Het is hierbij opvallend dat er ook vier bloedgroepen zijn. O, A, B en AB. En ook het hart bestaat vier gedeeltes; twee kamers en twee boezems. In het getal vier wordt in de Bijbel het aardse naar voren gebracht. Bloed staat daarom ook voor de M(m)ens, die van nature vlees en bloed deelachtig is. Bloed is het leven van de M(m)ens.

Hebreeën 2
14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij (de Heere Jezus) ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

Het getal 4 in de Bijbel

 4 Spreekt in de Bijbel over de aardse, vrouwelijke, tijdelijke, zienlijke, vleselijke dingen, waarin het Woord van God  Zich openbaart. ‘In de volheid des tijds, is de Heere Jezus in deze wereld, uit een vrouw, in het  vlees gekomen..’ Galaten 4;4
De 4 ‘hoeken der aarde’; Oost, West, Zuid, Noord
De 4 winden; windrichtingen
De 4 jaargetijden; zomer, herfst, winter, lente
De 4 maanstanden; iedere 4 weken nieuwe maan, wassende maan, volle maan, afnemende maan
De 4 elementen; aarde, water, lucht, vuur

Adam is rood

Adam       =  Rood
Dam         =  Bloed
Ik bloed   =  Ik leef
Adamah  =  Aardbodem
Ad            =  Damp

In het Hebreeuws is het woord ‘bloed’ direct verbonden met de eerste mens; Adam. Het Hebreeuwse woord voor bloed is ‘dam’, en zit ingesloten in Adam. Het woord Adam begint met de Hebreeuwse letter Aleph a. Dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft getalswaarde één. De Aleph verwijst naar God. God is Eén. Hij is immers de Eerste van alles. God is de Oorsprong van alle dingen. Ook het woord ‘damp’ zit in Adam. Dus het Hebreeuwse woord Adam verwijst naar God, en naar damp, en naar bloed. En bloed is rood en staat voor leven.

Rood

Adam betekent feitelijk ’de rode’. Hij is onze natuurlijke stamvader. Wij stammen af van degene die ‘rood’ is. Wij hebben een bloedband met onze voorouders. Ons bloed is niet voor niets rood. In de Bijbel is rood de kleur die bij de mens hoort. Ook bij de Zoon des mensen, de Heere Jezus. De Heere Jezus wordt dan ook de tweede Adam genoemd.

Bloed staat voor Kracht

In de Bijbel heeft rood te maken met de aardse dingen. Dat zagen we ook al bij het getal vier, dat centraal staat in het woord bloed. Blauw is Hemels en rood is aards. Rood bloed staat ook in verband met kracht. Bloed geeft je kracht, een laag bloedgehalte maakt zwak. Bij bloedarmoede krijg je ijzer (staaltabletten) voorgeschreven.

Jesaja 63
1 Wie is Deze, Die van Edom (de Heere Jezus Christus) komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.
2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad (Openbaring 19: 13), en Uw klederen als van een, die in de wijnpers (type van het oordeel van God) treedt?
3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht (het bloed van de vijand) is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld.

Zijn Bloed reinigt ons geweten

Het rode bloed staat dus voor de kracht van de natuurlijke mens. Maar op hoger niveau staat het ook voor de kracht van het Bloed van Christus. Hij die Zijn Leven opgeofferd heeft in de dood, maar daarna Zijn Leven geeft, als Hogepriester, aan iedereen die in Hem gelooft. Als Hogepriester reinigt Zijn Bloed zelfs onze gewetens. Dat is het Bloed van het Nieuwe Testament en dus niet te verwarren met het bloed vergoten aan het kruis. Dat was immers onder het Oude Testament.

Hebreeën 9
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus (de Opgestane, de Gezalfde), Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken (werken t.b.v. jezelf, de Wet en de oude Schepping), om den levenden God te dienen?

Rood en zonden

Jesaja 1
18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Rood heeft in de Bijbel ook te maken met zonden. Eigenlijk logisch, want als rood voor het aardse leven staat, horen daar zonden bij! De natuurlijke mens is, in Adam, een zondaar. (zie ook de studie ‘Wat is erfzonde?) Toen Adam en Eva gezondigd hadden, schaamden zij zich. En als iemand zich schaamt wordt hij rood!! Rood staat dus ook voor de heerschappij van de zonde. We kennen de grote rode draak en het scharlaken rode beest uit Openbaring. Dat zijn types van de satan. De zondaar bij uitstek.

Levende ziel

God heeft in Adam het leven gegeven. Hij blies de levensadem in, zodat Adam een levende ziel werd. De mens heeft dus geen ziel, maar is een ziel. Ziel staat in de Bijbel voor de handel en wandel van de mens; het praktische leven van de natuurlijke mens. De ziel zal gewoon sterven, terwijl de meeste mensen denken dat de ziel voortleeft! Maar dat is niet waar. Het is de geest van de gelovige die verder leeft.

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Adem des levens

Een gelovige heeft dus twee (g)Geesten: zijn eigen geest en de inwonende Geest van de Heere Jezus Christus. De Heere heeft dus ‘de adem des levens’ in Adam geblazen en Adam werd daardoor een levende ziel. Wij hebben zuurstof (adem) nodig om in leven te blijven en het bloed neemt de zuurstof op en vervoert het door het lichaam.

Blank en rood

Hooglied 5
10 Mijn Liefste is blank (wit, zuiver, glanzend) en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend.

In de nabije toekomst, komt de tweede Adam. Hij heeft alle Macht, in Hemel en op aarde. De Heere Jezus Christus heeft dan daadwérkelijk alle Heerschappij. Zichtbaar. Daarom vind je in het Boek Hooglied de Bruidegom, de Liefste, beschreven als blank en rood. Rood verwijst naar de Zoon des mensen, en wit naar de Opgestane Christus. Zíjn Bloed is Krachtiger dan die van de natuurlijke mens. Het Bloed van de Hogepriester, het Bloed van het Nieuwe Testament, wordt momenteel ‘gestort’ tot reiniging van onze dagelijkse handel en wandel. Op die manier kan onze oude mens toch dienstbaar zijn aan Hem. Het Bloed van de Hogepriester maakt ons bekwaam tot ‘dienaars van het Nieuwe Testament’.

Mattheüs 26
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen (= alle gelovigen) vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Roodachtig

David was roodachtig. Hij werd tot koning gezalfd. David is een type van de Heere Jezus Christus.

1 Samuël 17
42 Toen de Filistijn opzag, en David zag, zo verachtte hij hem; want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders schoon van aanzien.

Ezau

Ook Ezau was roodachtig, rossig. Maar hij is een type van de natuurlijke mens. De buik is een type van het oude leven van de natuurlijke mens. Ezau verkocht zijn eerstgeboorterecht voor een kom rode soep. Wij worden gewaarschuwd om niet te zijn zoals Ezau, maar te gaan voor onze Erfenis! Niet gaan voor de natuurlijke mens; rood, de buik, de oude mens met zijn zonden, maar gaan voor de nieuwe mens in Christus; Erfenis, Eerstgeboorterecht en Heerlijkheid.

Genesis 25
25 En de eerste kwam uit, ros (= rossig; rood); hij was geheel als een haren kleed; daarom noemden zij zijn naam Ezau.

30 En Ezau zeide tot Jakob: Laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moede; daarom heeft men zijn naam genoemd Edom.

LEES VERDER IN DE PDF DE BIJBEL EN HET HART EN BLOED_PDF

 De Bijbel en het hart en bloed

De Bijbel en het hart en bloed

Reageren