Een Heerser uit Bethlehem

Een Heerser uit Bethlehem. Dat kan er maar Eén zijn! De profeet Micha schrijft erover. Er zijn veel meer Schriftplaatsen in het Oude Testament die gaan over de Komst van de Heere Jezus. Deze Schriftplaatsen spreken niet alleen over de geboorte van de Heere Jezus, maar wijzen vaak ook al naar Zijn Opstanding, Zijn Verhoging, en Wederkomst. De Schriftplaatsen in de Bijbel die gaan over de eerste Komst van de Messias, gaan eigenlijk ook altijd over de tweede Komst; Zijn Wederkomst. Dubbel toepasbaar dus. Eén van de vele voorbeelden hoe ingenieus de Bijbel in elkaar zit!

Micha 5

Micha 5
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.
3 En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde.
4 En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen.

Nieuwe Testament

Micha 5
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Dit eerste vers wordt nadrukkelijk geciteerd in het Nieuwe Testament. In Mattheüs 2. Daar vraagt Herodes aan de Schriftgeleerden wáár de Christus, de Messias, geboren zou worden. De overpriesters en Schriftgeleerden citeren dan een deel uit dit eerste vers. (zie ook de studie ‘De Wijzen uit het Oosten’) ‘Onder de duizenden van Juda’, wordt in het Nieuwe Testament vertaald met ‘onder de vorsten van Juda’. Vanuit het Hebreeuws is, via de Griekse vertaling, beide mogelijk. ‘Leidsman’ uit Mattheüs en ‘Heerser’ uit Micha zijn natuurlijk gewoon synoniemen. Ook in Johannes 7 wordt er een klein deel geciteerd uit Micha 5.

Mattheüs 2
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
5 En zij zeiden tot hem (Herodes): Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.

David is een type van Christus

Micha 5
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Bethlehem was maar een kleine, geringe, plaats in vergelijking met bijvoorbeeld Jeruzalem. Maar de grootste Koning van Israël, David, kwam daar wel vandaan. En David is, de hele Bijbel door, een type van de Heere Jezus Christus. Dus op deze manier is Bethlehem goed te begrijpen. Ook de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Bethlehem’ past perfect bij de Heere Jezus Christus. ‘Efratha’ betekent ‘vruchtbaar zijn’.

Bethlehem

Bethlehem = Broodhuis, huis van Brood/Strijd

=  Stad Davids (44 keer Jeruzalem; en 2 keer Bethlehem (1 Samuël 2 : 6; Lukas 2 : 4)

=  Bajith Lechem

Hij is het Ware Brood uit de Hemel, het Brood Gods. De Heere Jezus Christus is het Brood des levens, Hij is het Levende Brood.

Johannes 6
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren (eeuwig Leven), en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (eeuwig Leven)

De stad van David

Lukas 2
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

De familie van David komt uit Bethlehem. Daarom wordt Bethlehem hierboven ‘de stad Davids’ genoemd. Dat komt verder niet voor in de Bijbel. 44 keer wordt Jeruzalem bedoeld, als er gesproken wordt over de Stad van David. En daarmee wordt dan specifiek het gebied bedoeld waar het paleis van David stond.

De Messias in Bethlehem, de Koning in Jeruzalem

Jeruzalem was de residentie van Koning David, en zal straks, na de zeventigste Jaarweek, ook de Residentie zijn van de Heere Jezus Christus. In zijn eerste Komst kwam de Messias de Zoon van David in Bethlehem. Bij Zijn tweede Komst, Zijn Wederkomst, komt Hij naar Jeruzalem. Dat zal de Heere Jezus Christus eerst veroveren en daarna nog bouwen. Het was nog geen tijd voor de Koning in Jeruzalem, maar het was tijd voor de Messias in Bethlehem.

Gezalfde

Uit Bethlehem zou de Christus voortkomen. Christus betekent ‘Gezalfde’. In het Hebreeuws vertaald met Messias. In de Bijbel wordt men gezalfd als koning, priester, en ook wel als profeet. Alle drie deze functies zijn toepasbaar op de Heere Jezus Christus.

Heersen

Micha 5
1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Heersen =  Machal

Heerser betekent ‘Hij die regeren zal’. Als we het Hebreeuwse woord ‘machal’ opzoeken in de Bijbel, dan blijkt dat de verzen waarin dit woord voorkomt, vooral gaan over de dagen van de Wederkomst van Christus. Het was wel de bedóeling dat de Heere Jezus de Koning van Israël zou worden, maar de leidslieden wilden Hem niet als Koning aanvaarden. Het Koninkrijk werd ook gepredikt door de Heere Jezus. ‘Bekeert u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij geworden’.

Handelingen 3
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

De laatste woorden van David

Omdat de Joden Hem niet als Koning wilden, bleef de Heere Jezus Christus na Zijn zichtbare Hemelvaart in de Hemel. Hij is nog steeds niet teruggekeerd voor de ‘wederoprichting aller dingen’ voor het Volk Israël. Dat staat dus nog te gebeuren. De Belofte dat er een Heerser zal zijn in Israël, is nog steeds niet vervuld. God heeft een Belofte gedaan aan David dat ‘Iemand uit zijn zaad voor eeuwig op de Troon zal zitten’. De dagen dat de Heere Jezus Christus een Heerser zal zijn op aarde, laat echter nog op zich wachten. We wachten op Zijn Wederkomst.

De Belofte van God aan David; het Verbond van het Zaad van David

2 Samuël 23
1 Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï zegt, en de man, die hoog is opgericht, de gezalfde van Jakobs God (type van de Christus), en liefelijk in psalmen van Israël, zegt:
2 De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken (David was dus ook een profeet), en Zijn rede is op mijn tong geweest. (zijn woorden zijn door de Geest geïnspireerd geweest)
3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze (ontzag hebben) Gods.
4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat (Jesaja 60 : 1), des morgens zonder wolken (verwijst ook naar de dag van de Opstanding van Christus) , wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. (regen staat voor zegen, voor de Heilige Geest Die van Boven komt. Grasscheutjes zijn hier een type van de wedergeboren mensen; nieuw leven dat gaat ook over het Volk Israël ná wedergeboorte)
5 Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. (in de dagen van David zou het nog een tijdje duren voordat de Heere Jezus geboren zou worden)

LEES VERDER IN DE PDF EEN HEERSER UIT BETHLEHEM_pdf

Een Heerser uit Bethlehem

Een Heerser uit Bethlehem

Reageren