Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag. Wat is er ‘goed’ aan de dag dat iemand overlijdt? Goede Vrijdag is goed omdat de Heere Jezus is gestorven voor de zonden van ons allemaal, van de hele wereld. Hij heeft verzoening met God mogelijk gemaakt met Zijn kruisdood. Iedereen die sindsdien gelooft in Hem, is verzoend met God, en behouden door Zijn Leven. God heeft, in Christus, het zondeprobleem voor ons opgelost.

2 Korinthe 5
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons (gelovigen, de Gemeente) met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
20 Zo zijn wij (Paulus en de andere apostelen) dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.(=komt tot geloof)

Nieuwe Schepping 

De Heere Jezus heeft de zonden van de hele wereld op Zich genomen. De Wet zei; ‘iedere zondaar zal sterven’. De Heere Jezus is toen in onze plaats gestorven. De Heere Jezus heeft, op een rechtvaardige manier, aan de eis van de Wet voldaan. Vanaf toen was de oude Schepping dood voor God. Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. Iedereen die in Hem gelooft, is ook een nieuw schepsel geworden. Iedereen die Hem aanneemt, neemt in Hem deel aan die nieuwe Schepping. Degenen die niet geloven, zijn nog steeds dood voor God. Dat betekent dat er geen communicatie met God mogelijk is.

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

17 Zo dan, indien iemand in Christus is (gelovigen), die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Grootste omwenteling in de Heilsgeschiedenis

De grootste omwenteling in de Heilsgeschiedenis, is voor ons de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Als het goed is, denken we hier niet alleen over na op goede Vrijdag en Pasen. In alles wat wij in (=tesamen met; in nauwe verbondenheid met) Christus ontvangen hebben, is Zijn Verlossingswerk ook ons deel geworden.

1 Timotheüs 2
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen (=losprijs) voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

Inleiding tot de kruisiging

Lukas 23
26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.
27 En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.
28 En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.
29 Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
30 Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.
31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?

Tot zover is het de inleiding tot de kruisiging. Het Volk had al geroepen; ‘kruisig Hem, kruisig Hem’. Pilatus vond de doodstraf niet nodig, maar omdat de grote groep zo aandrong, heeft hij de Heere Jezus overgegeven tot hun wil. Pilatus heeft Bar-abbas, een moordenaar, toen vrijgelaten, zoals het gebruik was op Pascha. Vanaf hier ging Hij de weg naar Golgotha

Zijn woorden zijn nog niet vervuld

Lukas 23
26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.
27 En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.
28 En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.

De Heere Jezus zegt tegen de dochters van Jeruzalem; ‘huil niet om mij, maar huil om jezelf, en je kinderen’. De Heere Jezus spreekt hier woorden die eigenlijk nog steeds vervuld moeten worden. Hij praat hier over de dagen van ná Zijn Opstanding, maar ook over de dagen die vandaag nog toekomst zijn.

Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon

Lukas 23
31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?

Groene hout = Jong; Vochtig; Vers; Taai; Veerkrachtig; Weerstand biedend. Typologisch is de Heere Jezus ‘het groene hout’. Het ‘dorre hout’ is een beeld van de dochters van Jeruzalem in de toekomst. Als het lijden, ten onrechte, over de Heere Jezus wordt gebracht, wat zal er dan wel niet gebeuren met het schuldige Joodse Volk, in de toekomst? Zij is dor omdat er geen leven in zit. Zij is nog steeds niet wedergeboren, en dus dood voor God. Het Joodse Volk gelooft niet in de Heere Jezus Christus. En niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Er zal voor Christus’ Wederkomst een oordeel komen over het Joodse Volk, daarna zal ook het Joodse Volk zich kunnen verzoenen met de Christus. Het ongelovige Joodse Volk zal, na wedergeboorte, weer het uitverkoren Volk Israël zijn.

Simon de gelovige

Lukas 23
26 En als zij
(het Joodse Volk) Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

Mattheüs 27
32 En uitgaande, vonden zij (het Joodse Volk) een man van Cyrene, met name Simon; dezen dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.

Een vreemde figuur, Simon van Cyrene, komt van de akker, en krijgt het kruis opgelegd. Aanvankelijk heeft de Heere Jezus natuurlijk eerst Zélf het kruis gedragen, maar Hij bezweek daaronder. Iemand anders werd toen gedwongen het kruis over te nemen. Simon van Cyrene kwam eraan, en het Joodse Volk nam hem daarvoor. Simon betekent ‘horende’. Horen = gehoor geven = gehoorzamen = geloven. Deze Simon is een beeld van de Gemeente.

Strijder

Toen het Joodse Volk de Heere Jezus wegleidde, nam zij Simon van Cyrene, om het kruis te dragen achter de Heere Jezus. Typologisch identificeert Simon zich hiermee met de Heere. Deze Simon geeft gehoor aan het Woord van God, hij is gehoorzaam, en dus een gelovige. Deze Simon komt uit Cyrene. Cyrene is afgeleid van een Grieks woord, en betekent ‘strijder’. Nou, dat klopt precies. Ook wij zijn gelovigen, en staan in de strijd. De strijd des geloofs, welteverstaan; de goede strijd. In de Bijbel wordt ‘de strijd van het lijden’ genoemd. Ook Simon van Cyrene moest lijden om het kruis te dragen.

Hebreeën 10
32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen.

De profeten wisten al dat de Christus lijden zou

Lukas 9
22 Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.
23 En Hij (De Heere Jezus) zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

Handelingen 3
17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.
18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.

1 Petrus 1
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

Het stond al in de Schriften dat de Messias Die komen zou, moest lijden om tot Heerlijkheid te komen. Via de weg van vernedering, zou Hij verhoogd worden. Na kruis komt Kroon. De profeten wisten alleen niet hóe dat precies zou gebeuren.

Onze positie in Christus

Romeinen 6
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop
(=onderdompeling) in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner Opstanding;

Efeze 2
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in
(samen met; in nauwe verbondenheid met) Christus Jezus;

Wij zouden navolgers zijn van de Heere Jezus Christus. En dat betekent niet alleen in de positie waarin wij nu staan; namelijk één Plant gemaakt met Hem in dood en Opstanding. Wij zijn met Christus gekruisigd, gestorven, en begraven, opgewekt en levend gemaakt, en met Hem in de Hemel gezet. In de toekomst zullen we zelfs mét Hem Verheerlijkt worden. Dit alles is ons, uit Genade, ten deel gevallen samen met Christus. (zie ook de studie ‘Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen). Maar onze wandel, ons leven in deze wereld, is onze strijd nú.

Ons lijden in deze wereld

Romeinen 8

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Het leven in deze wereld is vaak een weg van lijden. Miskenning en smaad, omdat je in de Heere Jezus Christus gelooft. Je wordt belachelijk gemaakt, of meewarig aangekeken. Niet voor vol aangezien. Je mag er vooral niet over praten. Niemand vraagt er iets over. Als gelovige word je in deze strijd betrokken. In meer of mindere mate. Dat is de strijd van het lijden.

De akker is een beeld van deze wereld

Lukas 23
26 En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

Mattheüs 13
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;(= de duivel)

Simon van Cyrene kwam van de akker. De akker is in de Bijbel een beeld van deze wereld. De Heere Jezus kwam tot de Zijnen, maar het Joodse Volk heeft Hem gekruisigd. Nu komt er een vreemde man van de akker, dus uit de wereld, om het kruis de Heere na te dragen. In de Bijbel worden niet-Joden heidenen genoemd. Omdat de Joden de Heere niet als Koning wilden, ging de Zaligheid naar de heidenen. (Zaligheid= redding, verlossing, behoudenis).

De zaligheid is naar de Gemeente gegaan

Handelingen 28
27 Want het hart dezes volks
(het Joodse Volk) is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen (=niet-Joden=de Gemeente) gezonden is, en dezelve zullen horen.(= gehoorzamen= gehoor geven aan= geloven)

Romeinen 11
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val (ongeloof) is de zaligheid den heidenen (=gelovige niet-Joden) geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 En indien hun val (ongeloof) de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!(voor Israël zal, in de toekomst, ook een volheid komen. Dat gebeurt als er eerst een volheid van de Gemeente is, oftewel na de opname van de Gemeente)

Israël was een uitverkoren Volk

Aan de oorspronkelijke roeping van Israël hebben wij, de Gemeente, nu deel gekregen. Israël was een uitverkoren Volk. Met welk doel waren zij uitverkozen, want er is toch geen aanneming des persoons bij God? God selecteert toch de mensen alleen op geloof en onderwerping aan Zijn Woord? Dat klopt, want Abraham en Noach waren bijvoorbeeld allebei heidenen. Maar Israël is door God aangesteld als de eerstgeborene zoon. Als het Volk zich aan Gods Woord zou onderwerpen, dan zou zij een priesterlijk koninkrijk zijn. Op grond van het eerstgeboorterecht zouden zij de functie van koningen en priesters krijgen. Om met Hem te heersen, en om Gods Woord bekend te maken aan alle andere volkeren (heidenen).

Exodus 4
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.

Exodus 19
3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen:
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

Wij zouden ons kruis op ons nemen en Hem volgen

Simon is een beeld van de gelovige die behoort tot de Gemeente. Hij kreeg het kruis opgelegd; hij werd deelachtig aan het lijden van de Heere. Het kruis staat voor lijden. Wij zouden, als gelovigen, het lijden ter wille van Christus aanvaarden. Het navolgen van de Heere kan dus lijden met zich meebrengen. Je kruis opnemen is noodzakelijk, anders kun je Hem niet volgen. Zoals Simon van Cyrene het kruis opgelegd kreeg, en de Heere Jezus navolgde. Wij zouden de Heere in woord en daad belijden. De Heere zal je helpen het kruis te dragen. Hij beproeft Zijn kinderen niet boven hun kracht. In de toekomst zal hiervoor Heerlijkheid (=Loon, Kroon, Erfenis) gegeven worden. (zie ook de studie ‘De Gemeente als Tempel’)

Mattheüs 10
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.(onze prioriteit zou bij de Heere liggen, maar daarmee mag je je familie wel liefhebben!)
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt
(zoals Simon van Cyrene), is Mijns niet waardig.

Lukas 9
23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.

LEES VERDER IN DE PDF GOEDE VRIJDAG-PDF

Goede Vrijdag

Reageren