Ziekenzalving

Er zijn in de Rooms katholieke kerk zeven sacramenten. Sacramenten zijn voor de Roomse kerk niet slechts symbolisatie of rituelen. Volgens de kerk zijn al haar sacramenten door Christus Zelf ingesteld. Volgens haar overdragen de sacramenten ‘heiligende genade’ aan de ontvanger. De kerk bepaalt wie er in aanmerking komen voor de sacramenten. Ziekenzalving wordt ook wel genoemd het bedienen oftewel het laatste oliesel. In principe mag dit sacrament alleen door een priester worden toegediend en niet door pastoraal werkers. Maar aangezien er een tekort aan priesters is, worden voor het toedienen wel degelijk pastoraal werkers of leken ingezet. Bij het sacrament van de ziekenzalving zalft de priester het hoofd en de handen van de zieke met olie. Deze olie is speciaal voor dit sacrament door de bisschop gewijd.

Bijzondere genade

Tijdens de zalving spreekt de priester een liturgisch gebed uit, waarin hij bidt om de bijzondere genade van dit sacrament. Tot veertig jaar geleden wachtte men met de zalving tot vlak voor het sterven. De laatste veertig jaren heeft de kerk het sacrament aangepast. De ziekenzalving kan nu volgens de kerk het beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. En niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis. Het sacrament van de ziekenzalving kan men nu meerdere keren in het leven ontvangen. Het feit dat de Roomse kerk een sacrament, dat volgens haar door God Zélf is ingesteld, op eigen houtje verandert en aanpast aan de tijdsgeest, zegt mij genoeg.

Nut van ziekenzalving volgens de Roomse kerk;

De ziekenzalving geeft zieke mensen kracht en genade, om – indien mogelijk – te genezen en in ieder geval het lijden te dragen in vereniging met Christus. De ziekenzalving vergeeft zonden en herstelt dus gebroken banden met God en de medemens. Daarom kan dit Sacrament ook zo heilzaam zijn in het kader van afscheid nemen. Het geeft iemand de kans om in vrede heen te gaan. De ziekenzalving helpt om – als de dood nadert – vol vertrouwen Christus tegemoet te gaan. Jezus zal de zieke herkennen en in zijn armen willen opnemen, op weg naar de hemel.

Onder de loep

Van al deze Rooms katholieke informatie klopt er Bijbels gezien maar een fractie! Het is ongelooflijk hoeveel Bijbelse onwaarheden er in de kerkelijke documenten staan. Deze kerk zou zich diep moeten schamen dat zij deze onzin verkoopt aan haar leden. Ik neem het mezelf kwalijk dat ik pas op mijn veertigste in Zijn Woord ben gaan lezen. Anders waren mijn ogen al veel eerder opengegaan. Zowel mijn vader als mijn oudste broer hebben op hun sterfbed de ziekenzalving ontvangen. Beiden lagen in een diepe coma. Mijn vader door een forse beroerte en mijn broer na een tragisch ongeval. Mijn vader kreeg het sacrament toegediend door een priester. Mijn broer door een pastoraal werker. Bij beiden was ik getuige van het toedienen van het sacrament. Acht jaar geleden, toen mijn broer stierf, was ik een beginnend Bijbellezer. Inmiddels ben ik ruim acht jaar Bijbelstudie verder. Ik zal in dit document de Roomse ziekenzalving onder de loep nemen. Daarbij zal ik ook verwijzen naar al bestaande documenten op mijn site.

Lijden

Wat me direct opvalt zijn de door de kerk genoemde ‘vruchten van het sacrament’, die ze dan ook nog bestempelt als ‘bijzondere genade’. Dit is Godslasterlijk en leugenachtig. Totaal on-Bijbels. Er wordt bijvoorbeeld in het eerste stuk gezegd dat een vrucht van het sacrament is, dat de zieke verenigd wordt met het lijden van Christus. Het lijden van Christus? De Heere Jezus Christus is vanaf Zijn Opstanding Verheerlijkt en Verhoogd en zit aan de Rechterhand van de Vader. Waarom wordt door de Roomse kerk zo graag het lijden van de Heere Jezus benadrukt? Waarom hangt er in iedere kerk een levensgroot groot kruis met daaraan een bebloede man? Waarom zet zij de Heere graag neer als ‘kindje Jezus’ en ‘onze lieve Heertje’? De RK houdt de Heere het liefst klein en weerloos en kwetsbaar. Als je iemand kleineert doe je dat met de intentie om jezelf te verheffen, om zelf beter voor de dag te komen.

Over het kruis heen

De Heere Jezus was allerminst een zielige weerloze Man. De Heere Jezus wist welke weg Hij moest gaan. Hij wist welk lijden Hij zou doorstaan. Maar Hij wist ook zeer zeker dat God de Vader Hem uit de dood zou redden. En natuurlijk was Hij bang. Hij was immers mens. Maar de Heere Jezus keek over het kruis heen en zag op de Heerlijkheid Die Hem te wachten stond. En dat zouden wij ook doen; niet de nadruk leggen op hoe zwaar ons leven is, maar zien op de Leidsman en de Vreugde die ons wacht. Waarom benadrukt de RK niet de gehoorzaamheid, het geloof en de dienstbaarheid van de Heere Jezus en waarom benadrukt de RK niet de Verheerlijkte Positie Die de Christus nu heeft? Waarom alleen het lijden? En natuurlijk lijden ook wij hier in de wereld, dat is niet te voorkomen. Maar als dat een lijden voor Christus zou zijn, is dat Genade en zal beloond worden. Neem je kruis op en volg Hem. Doe daar niet te moeilijk over. De Heere legt immers ook geen nadruk op lijden. Het is inherent aan deze tijdelijke wereld die nog in duisternis ligt. Het weegt niet op tegen de Heerlijkheid Die Hij ons heeft voorgesteld.

Teksten

Hebreeën 12
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.

Filippensen 1
29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;

Mattheüs 10
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

Romeinen 8
18
 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Vergeving van zonden zónder ziekenzalving

Als vrucht van het sacrament wordt onder andere vergeving van zonden genoemd. Maar daar hebben wij helemaal geen ziekenzalving of aardse priester voor nodig. De Heere Jezus Christus, onze Hogepriester, is elke dag continu bezig de zonden van onze aardse wandel te verzoenen bij God. (Zie ook de studie Hogepriester). Wij worden gevoed en gereinigd door Zijn Bloed. Het Bloed, dus het leven, van de Hogepriester welteverstaan. Dát wordt bedoeld met het Bloed van het nieuwe Testament. Maar van de functie die de Heere nu bekleedt, heb ik in de Roomse kerk nog nooit iets gehoord. Terwijl dit voor ons geloofsleven en geloofsgroei enorm belangrijk is. De Heere Jezus geeft Zich nog steeds over aan de Vader in de positie van Hogepriester. De kerk onderwijst dit niet omdat ze de mensen dan niet langer kan wijsmaken dat er een priester nodig is om te biechten en een sacrament van de kerk nodig is om zonden te vergeven.

Oude Schepping is dood

Maar voor God is deze oude Schepping en onze oude, zondige mens, verdwenen. God kijkt alleen naar onze nieuwe mens in Christus. God ziet ons lichaam en geweten rein voor Zich. Als nieuw schepsel in Christus. Wij zijn bij onze wedergeboorte nieuwe schepselen in Christus geworden. Wij zijn in Hem eerstelingen van een nieuwe Schepping. Voor God is de oude Schepping dood. Voor Hem telt alleen de nieuwe Schepping. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. De Heere Jezus Christus is in feite de filter tussen God en de mensen. Hij is onze Middelaar. Hij verzoent de zonden van ons vlees dat nog hier op aarde rondloopt, zodat wij in dienst van de Heere kunnen staan. Hij is het Hoofd en alle gelovigen, ongeacht van welke kerk, zijn tesamen Zijn Lichaam. In Hem zijn wij volmaakt. (Zie ook de studie dood en Opstanding). Hoe triest dat de RK pretendeert door middel van een sacrament de zonden te kunnen vergeven terwijl de Heere alle dagen voor ons bezig is. Ze zou zich moeten schamen. De kerk heeft op deze manier macht over het geweten van haar leden. En als je macht hebt over iemands geweten, kun je hem maken en breken. De kerk leert niet dat zélfs ons geweten is gereinigd in Christus…

Teksten

Kolossensen 2
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Hebreeën 9
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus (het Bloed van de Hogepriester), Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft (de Heere Jezus Christus offreert Zich aan de Vader als Hogepriester), uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

Mattheus 26
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit;
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, (= het Bloed van de Hogepriester want er staat nieuwe Testament. Het is niet het Bloed vergoten door de Heere Jezus want dat was het Bloed onder het Oude Testament. Bovendien was de Heere Jezus toen nog niet de Christus) hetwelk voor velen vergoten (juiste vertaling = gestort) wordt, tot vergeving der zonden. (Het Bloed van de Hogepriester reinigt ons continu.)

Wij zijn al in de Hemel

‘Jezus zal de zieke herkennen en in zijn armen willen opnemen, op weg naar de Hemel’. Dit is een regelrechte leugen. De Heere woont sinds het moment van onze wedergeboorte in ons. Zodra wij tot geloof komen, komt de Heilige Geest direct in ons wonen. En er zou een kans zijn dat Hij ons dan niet herkent?? Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen! Flauwekul dus. ‘In Zijn armen opnemen op weg naar de Hemel’ is onzin. Wij zijn al in de Hemel gezet! Wij zijn door Hem getrokken uit deze wereld en al overgezet in het Hemels Koninkrijk. Hij het Hoofd en wij als Zijn Lichaam. Hoofd en Lichaam zijn onafscheidelijk dus logisch dat zij in dezelfde positie zijn. De kerk zou eens wat meer Zijn Woord bestuderen in plaats van druk te zijn met haar eigen katechismus. (zie ook de studie Efeze 2).

Efeze 1
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; (direct als wij de Heere en Zijn Woord aanvaarden, komt de Heilige Geest in je wonen).

Lees verder in de PDF  De Ziekenzalving

Ziekenzalving

Ziekenzalving