De 1000 jaren uit Openbaring 20

De 1000 jaren uit Openbaring 20. In Openbaring 20, vinden we alle Schriftplaatsen waarin de duizend jaren genoemd worden. Daarom wordt ‘duizend jaar binden van de satan’ vaak in twijfel getrokken. Er bestaat een misverstand over de 1000 jaren en het 1000-jarig Koninkrijk. Vanuit de Bijbel zouden wij geloven in een eeuwig Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Wij geloven in het eeuwige Koningschap van de Zone Davids, en Zoon van God. Nergens anders in de Bijbel wordt deze duizend jaren als periode gemeld. Dit Schriftgedeelte omvat weliswaar duizend jaren, maar deze duizend jaren beginnen niet te tellen vanaf de Troonsbestijging van Christus. Als die duizend jaren voorbij zijn, houdt Christus niet op te regeren. Deze duizend jaren hebben nauwelijks iets te maken met de regering van Christus.

Jesaja 9
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Vanuit de Hemel uitgebreid naar de aarde

Zijn Koninkrijk is ongeveer tweeduizend jaar geleden begonnen, toen de Heere Jezus Christus werd opgewekt uit de dood. Hij werd op de allerhoogste Troon gezet. Zijn Koninkrijk is nu nog verborgen, maar zal in de toekomst geopenbaard worden. Dat heeft tot gevolg dat satan voor een periode van duizend jaar gebonden zal worden. Zijn Koninkrijk wás al in de Hemel, maar wordt straks uitgebreid naar de aarde. (zie ook de studie ‘Het eeuwige Koninkrijk‘)

Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste Hemelen;

Wat staat er, in een notendop, allemaal te gebeuren?

Het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, zal in etappes opgericht worden. Allereerst wordt de Gemeente opgenomen in de Hemel. De satan en zijn personeel worden dan op aarde gegooid. Satan wil, tegen beter weten in, een eigen koninkrijk stichten. Vanuit Babel. Dan begint de zeventigste Jaarweek van Daniël. Door de 3 ½ jaar van grote Verdrukking over Israël, zal een gelovig overblijfsel in de tweede helft van die 70e Jaarweek de Naam des Heeren aanroepen. De Heere Jezus Christus zal Zijn Voeten dan zetten op de Olijfberg. Voor het Joodse Volk is de grote Verdrukking dan afgelopen, maar voor de overige volkeren breekt de Verdrukking dan pas goed los. In die periode van 33 jaar zullen de 144.000 getuigen het Evangelie aan de volkeren verkondigen.

Een grote schare die niemand tellen kan

Het vervolg daarop is de strijd tussen die beiden rijken. De Heere Jezus Christus versus de satan. Jeruzalem versus Babel. Aan de ene kant de prediking van het Evangelie, en de Openbaring van het Koninkrijk van Christus. Aan de andere kant de prediking van het woord van de tegenstander, en dus de oprichting en openbaring van het rijk van Babel. Het resultaat van de prediking van de 144.000 blijkt aan het eind van de 33 jaar: ‘een grote schare die niemand tellen kan’. Die schare is het gelovig overblijfsel dat zich wil onderwerpen aan de Heere Jezus Christus. Deze schare zal deel uitmaken van het Koninkrijk van Christus. Zij gaan de 1000 jaren binnen. Alle ongelovigen worden gedood in de Verdrukking. Aan het begin van de 1000 jaren zijn er dus alleen maar gelovigen op aarde. De 1000 jaren is de periode waarin satan gebonden zal zijn.

Hij zal heersen temidden van zijn vijanden

Psalm 110
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion (daar stond de Troon van David), zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.

Aanvankelijk zal de Heere Jezus Christus dus regeren temidden van Zijn vijanden. Als de Heere Zijn Voeten zet op de Olijfberg, is er niet meteen een geopenbaard Vredesrijk. Integendeel. De Heere Jezus Christus zal eerst zorgen voor Zijn volk Israël, en vanuit Jeruzalem zal Hij, stap voor stap, de hele wereld aan Zich onderwerpen. De volkeren zullen zich tegen Hem keren. Ze weten dondersgoed wie Hij is.

Nieuw Verbond

De volkeren hebben de staat Israël, in de grote Verdrukking, compleet vernietigd. Zij zullen denken dat ze van Israël af zijn, ze zullen denken dat ze Jeruzalem uitgeroeid hebben. Maar dan vindt de wedergeboorte van een gelovig overblijfsel van Israël plaats, en de heroprichting van het Land. Vanuit Jeruzalem.

Jeremia 31
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

Openbaring 20
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

Satan 1000 jaar in de afgrond gebonden

Deze duizend jaren zullen verlopen tijdens de Heerschappij van Christus. Tijdens Zijn eeuwige Koninkrijk. Het is niet de termijn waarin Christus regeert. Het is de termijn waarin de satan in de afgrond gebonden is. Er worden drie andere namen genoemd voor de satan, dus het is wel duidelijk wíe gebonden wordt.

De oude slang

Eén van de namen is de ‘oude slang’. En wie is dan de nieuwe Slang? Dat is Christus! Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo zal de Zoon des mensen verhoogd worden. Hij is de Vorst over de stoffelijke wereld, de zienlijke wereld. De oude slang, is de oude vorst over deze stoffelijke wereld. In Zijn dood en Opstanding heeft Christus hem overwonnen. Hoewel Christus de oude slang onttroond heeft, gedoogt Christus hem nog steeds als god en overste van deze oude Schepping. Dit zal hij doen tot aan de duizend jaren. De Heere gebruikt de oude slang om ons geloof te beproeven met zijn verzoekingen. Straks gebruikt hij de satan om het ongelovige Joodse volk, en de overige volkeren, op de knieën te krijgen.

Johannes 3
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Openbaring 20
1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;

Een Engel uit de Hemel

Deze Engel is de Engel des Heeren. De Engel Die afkomt uit de Hemel is de Heere Jezus Christus. Hij is de Arch-Engel. Hij is de eerste Engel; Michaël. De vertaling van Michaël is ‘Wie is als God?’ De Heere Jezus Christus is als God, Zijn zijn immers Eén.

De sleutel van de afgrond

Het is een visioen. De sleutel en de keten zijn symboliek voor gevangenschap. De afgrond, het dodenrijk, heeft een slot, want men zit er gevangen. De Heere Jezus Christus bepaalt wie zijn Koninkrijk binnengaat, en wie er gedood zal worden. Hij is de Sleutel, en Hij heeft de Sleutel tot het Eeuwige Leven. Op grond van geloof mag je Zijn Koninkrijk binnengaan. De Heere is Degene Die opent, en Hij is ook Degene Die sluit. In verband met het geven van Leven, maar ook in verband met de dood.

LEES VERDER IN DE PDF DE 1000 JAREN UIT OPENBARING 20-pdf

De 1000 jaren uit Openbaring 20

De 1000 jaren uit Openbaring 20

Reageren