Het merkteken uit Openbaring 13

Het merkteken uit Openbaring 13. Er is sinds het vaccineren in Corona-tijd veel over dit onderwerp te doen. Er zijn Christenen die geloven dat het Covid-vaccin, het merkteken is uit Openbaring 13. Dat er een chip met een zogenaamd vaccin wordt ingespoten. Maar dat is, na bestudering van het Bijbelboek Openbaring, een onmogelijkheid. Want voorafgaand aan dat merkteken, moeten nog veel andere gebeurtenissen plaatsvinden.

Geen corona-pas nodig

Heeft het vaccineren dan niets met het merkteken te maken?  Ik persoonlijk geloof van wel. Ik denk dat het frequente vaccineren wel degelijk een aanloop is naar het merkteken. Maar wij, gelovigen, hoeven niet bang te zijn hiervoor. Het eerstvolgende agendapunt van de Heere is namelijk de opname van de Gemeente. En daarvoor hebben gelovigen geen Corona-pas nodig! (zie de studie ’de opname van de Gemeente’) Het merkteken zal pas na de opname verplicht worden.

De diabolos

Angst en verwarring zaaien, is een bezigheid van de satan. Zijn naam zegt het al! Duivel is de vertaling van ‘diabolos’, en dat betekent ‘dooreenwerper’. De diabolos is degene die de dingen door elkaar gooit. Hij zaait verwarring en vermengt waarheid met leugen. En dat is precies wat er momenteel wereldwijd gebeurt! Er is verwarring en leugen, over van alles. En dit leidt tot angst. Alle zekerheden worden, in korte tijd, onderuit geschopt. Een pandemie, inflatie, energieprijzen die de pan uitrijzen, en gastekort. En vergeet daarbij vooral het milieu, en de opwarming van de aarde niet. En dan ook nog een oorlog met bemoeienis van Rusland en Amerika. En alle complottheorieën maken het er niet makkelijker door.

Op Hem vertrouwen wij

Op wie kunnen we nog bouwen? En wie kunnen we nog vertrouwen? Nou, de Heere Jezus Christus, en Zijn Woord natuurlijk!! De Heere heeft een plan met iedere individuele gelovige afzonderlijk, met de Gemeente, en met de wereld. Bovendien heeft Hij beloofd om ons nooit te verlaten. Wij zijn Eén Plant met Hem. En je weet, als gelovige, toch zeker wel dat álles volgens Zijn Plan verloopt?? En dat angst daarom ongegrond is?!

Romeinen 8
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere
.

Professor Bettex

“Laat ons voor nu en voor altijd de hoop laten varen om een Bijbelgeloof uit te vinden, dat in de ogen der wereld, onverschillig of zij zich de Christelijke of de goddeloze noemt, genade vindt. Evenals “de wijsheid dezer wereld dwaasheid is bij God” is en blijft de wijsheid Gods een dwaasheid voor de wereld. Haalt ge u met uw Bijbelgeloof niet de tegenspraak, de fijnen of groven spot, de zwijgende of uitgesproken verachting en de haat der wereld, der geleerden en der beschaafden op de hals, dan kunt gij daaruit opmaken, dat uw geloof niet het rechte is. Of wilt gij groter zijn dan uw Meester? Hij sprak de woorden “des eeuwigen levens”, en “zij bespotten Hem.”

De Bijbel Gods Woord-Bettex

Gemeente erin en de duivel eruit

Ik denk dat de satan de wereld aan het voorbereiden is op zijn komst. En volgens de Bijbel kan dat niet lang meer duren. Wanneer de Gemeente straks wordt opgenomen, wordt de satan en zijn personeel op aarde geworpen. Dus Gemeente erin, en de duivel eruit. En dan zal, na verloop van tijd, inderdaad iedereen een merkteken krijgen. Of niet, want het is een keuze die men straks moet maken. Kiest men voor het koninkrijk van de satan? Of kiest men voor het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus? Een beproeving dus.

Lukas 10
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. (een profetische uitspraak van de Heere Jezus)

Tekenen en wonderen

Bij de opname van de Gemeente wordt niet alleen de satan, maar worden ook zijn engelen op aarde geworpen. Zij zullen de volkeren verleiden met de kracht van tekenen en wonderen. De wereld is inmiddels al aardig voorbereid. Er zijn al veel films gemaakt over de ‘Apocalyps’. En er zijn talloze series op de televisie, en Netflix waarin mensen voorkomen die allerlei bovennatuurlijke krachten bezitten. Er zijn films over zombie’s, en over ‘menselijke’ robots etc.

Mattheüs 24
22 En zo die dagen
(de grote Verdrukking over Israël) niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

De duivel wordt nog weleens overgewaardeerd

De boze is een wezen, en geen ding. De boze is niets meer, maar ook niets minder dan een gevallen engel. Het is een schepsel van God. De rol van de duivel wordt nog wel eens overgewaardeerd. De duivel is juridisch immers allang verslagen in de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Zijn woonplaats is vooralsnog de Hemel; God gedoogt hem daar. We bidden ‘Uw Wil geschiede in de Hemel’, maar dat gaat straks pas helemaal op. Straks wordt de duivel op aarde geworpen, en geschied enkel de Wil van God in de Hemel.

De duivel klaagt ons aan

God gebruikt de boze momenteel om ons geloof te beproeven. God heeft de supervisie. De duivel klaagt de gelovigen nog steeds aan bij God. Dat wordt heel plastisch beschreven in Job 1, maar ook in Richteren 3. Daar is een strijd tussen Ehud, type van de Heere Jezus Christus en Eglon, type van de satan. Deze strijd speelt zich af in de Opperzaal, een type van de Hemel. Ook in Zacharia lezen we dat de satan de Hemel in en uit kan. Maar de duivel weet heel goed dat hij allang verslagen is. Hij weet dat zijn einde nadert.

Openbaring 12
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager (satan, de aanklager) onzer broederen, die hen verklaagde (aanklaagde bij God in de Hemel) voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

Geestelijke strijd

We zien in de geschiedenis van Job dat de geestelijke strijd in de Hemel, op aarde wordt uitgestreden. In deze oude Schepping. Via het vlees van de oude mens. Dus in werkelijkheid hebben wij niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de Hemel. Daar zouden we ons bewust van zijn. Dit gebeurt namelijk gewoon in ónze levens hier en nu. Als gelovigen, die in gemeenschap met de Heere leven, zijn wij op één of andere manier betrokken in deze geestelijke strijd. Als je je daar bewust van bent, kun je het leren herkennen, en je ‘bewapenen’ met het Woord. Je kunt dan de geestelijke Wapenuitrusting van God aandoen, en op die manier de vurige pijlen van de satan afweren. De Heere gebruikt ook nu de satan om ons te beproeven. (zie ook de studie ‘het Bijbelboek Job)

Zijn Hemelse Koninkrijk wordt uitgebreid

De satan wordt straks dus op aarde gegooid bij de opname van de Gemeente. Hij wil, tegen beter weten in, een koninkrijk op aarde vestigen. Wanneer de Heere Jezus Christus, na de zeventigste Jaarweek (de verdrukking over Israël) Zijn Voeten op de Olijfberg zet, gaat Hij Zijn Koninkrijk vanuit de Hemel uitbreiden over de aarde. Te beginnen in Jeruzalem. De Heere gedoogt de satan, Hij maakt gebruik van hem om de ongelovigen op de knieën te krijgen. Zowel het ongelovige Joodse Volk, als de overige volkeren, krijgen een kans zich te bekeren. Elke ongelovige op aarde krijgt nog een kans om het komende geopenbaarde Koninkrijk van Christus binnen te gaan. Of niet, want ook dát is een keuze.

Eerst de Hemel en daarna de aarde

Zo lang de satan nog in de Hemel is, is daar nog niet alles aan de Heere onderworpen. Wél juridisch, maar niet praktisch. Pas wanneer de satan op aarde geworpen zal zijn, is alles wat in de Hemel is, onder Heerschappij van Christus. Daarná zal Hij alles wat op aarde is aan Hem onderwerpen. Dus eerst in de Hemel, en daarna op de aarde. (zie ook de studie ’Het onze Vader’)

Mattheüs 6
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

LEES VERDER IN DE PDF HET MERKTEKEN UIT OPENBARING 13-pdf

Het merkteken uit Openbaring 13

Het merkteken uit Openbaring 13

Reageren