God is Liefde

God is Liefde

Liefde is een abstract begrip en wordt door iedereen weer anders uitgelegd. Liefde betekent niet voor iedereen hetzelfde. Wat liefde voor iemand betekent, heeft ook te maken met persoonlijke ervaringen. Liefde komt van het werkwoord ‘lieven’. Lieven is oude spelling voor liefhebben of beminnen. De werkwoorden leven, loven en ook laven zijn allemaal afgeleid van dat werkwoord lieven. Al deze woorden spreken in feite over het leven zelf; wat het doel is van het leven. Liefde mag dan een abstract begrip zijn, de Bijbel is er heel duidelijk over. Er staan tientallen definities van Liefde in de Bijbel. Liefde met een hoofdletter welteverstaan.

Liefde van Christus

Want de Liefde in de Bijbel is de Liefde van Christus. De Bijbel gaat immers over de Heere Jezus Christus en niet over ons. Liefhebben is laven is drinken, is drinken van het Water, is drinken van het Woord. Is gemeenschap hebben met Het Woord. En het Woord is de Heere Jezus Christus. Ieder die van Hem drinkt, heeft eeuwig Leven. Laven is drinken is gemeenschap is leven is Liefde. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, love de Heere.

Psalm 150
6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Verschillende soorten liefde

Het woord liefde kent dus verschillende betekenissen. De ene liefde is de andere niet. Liefde kan in onze maatschappij ook betrekking hebben op een dier of ding. De liefde voor ouders of kind of partner ervaren wij als verschillend. Liefde kan ook een erotische betekenis hebben. De bestaande Griekse begrippen waren onvoldoende om de Bijbelse Liefde te benoemen. In het Nieuwe Testament heeft men daarom een ‘nieuw’ Grieks woord voor liefde gebruikt. Dat woord komt verder nergens in het Grieks voor. Het is een specifiek Bijbels woord en specifiek Bijbels begrip.

Agapao

De woorden van de wereld waren ongeschikt want de Liefde van God ontstijgt alle menselijke begrippen. Liefde is God. Het Griekse woord voor liefhebben dat alleen in de Bijbel gebruikt wordt, is agapao. Liefde is het woord agapè en agapetos betekent geliefde. In de Bijbel wordt nog een ander woord gebruikt voor liefhebben; phileo. Maar dat woord zouden wij vertalen met vriendschap.

Bijbelse Liefde is éénwording

Het Hebreeuws van het Oude Testament kent eigenlijk maar één woord voor Liefde; ahaba(h). Het Hebreeuwse woord echad heeft dezelfde getalswaarde en verklaart in feite het woord liefhebben. Liefde is éénheid, Liefde is verbondenheid. Eénheid betekent verbondenheid. Velen die elkaar liefhebben, is verbondenheid. Door Liefde worden velen tesamen tot eenheid. Dit heeft primair niet met gevoelens te maken maar heeft te maken met de onderlinge verhoudingen en de onderlinge verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid van mensen ten opzichte van elkaar.

Hoger niveau

Op hoger niveau hebben ahabah en agapao te maken met verantwoordelijkheden die wij hebben ten opzichte van God. Maar gaat in hoogste instantie over de verantwoordelijkheid die God op Zich genomen heeft met betrekking tot Zijn Schepping. De Schepper heeft Zich verantwoordelijk gesteld voor Zijn Schepping. Hij heeft zélfs Zijn Leven gegeven voor Zijn Schepselen. Dát is Liefde. In Zijn Liefde komt éénheid tot stand, wordt éénheid gepraktiseerd. In de wereld wordt dit niet bestempeld als Liefde. In de wereld heet dit een verbond of een onderling gemaakte afspraak. In de wereld kent men dit begrip niet. Wereldse liefde gaat altijd om het voordeel van de mens zelf.

Wereldse liefde

Wereldse liefde is vaak gericht op de liefhebber, gericht op de mens. Wereldse liefde is vaak egoïstisch, men moet er zelf beter van worden. In de Bijbel, bij agapè, is het precies andersom. God is volmaakt. Degene Die het meest liefheeft, is de Volmaakte. De onvolmaakte kán niet liefhebben. En dát is de reden waarom destijds de Bijbelse Liefde niet vertaald kon worden door de Grieken. Zijn Liefde is precies omgedraaid met de filosofie van de Grieken destijds. Zijn Liefde staat haaks op de wereldse liefde en Zijn Liefde staat haaks op de liefde van de onvolmaakte natuurlijke mens. In Romeinen drie staat een omschrijving van de natuurlijke mens. Als we die beschrijving lezen, weten we dat de oude mens niet in staat is tot liefhebben. Niet in staat is tot agapè.

Hebt Gij mij lief Petrus?

In Johannes eenentwintig vraagt de Heere Jezus Christus drie keer aan Petrus of deze Hem liefheeft. Dat de Heere dit drie maal vroeg, is niet toevallig. Petrus had de Heere namelijk drie keer verloochend. Hebt gij mij lief? Petrus werd in verlegenheid gebracht. Eigenlijk zou die vraag niet gesteld hoeven worden. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Lees verder in de PDF God_is_Liefde

God is Liefde

Tags: ,