Pinksteren; het feest van de Geest

Pinksteren; het feest van de Geest. Bij Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest ontvangen we door geloof, en daarna wil de Geest ook werkzaam zijn in ons leven. Door Christus hebben wij de Geest ontvangen. Die Ene Geest verbindt alle gelovigen aan elkaar. De Geest is de Weg tot de Vader. De Geest is de onzienlijke Heere Jezus Christus. In Johannes 14 staat dan ook: niemand komt tot de Vader dan door Mij. ‘Wij hebben de vrijmoedige toegang tot de Heere Jezus Christus’, zegt Paulus tegen de Efeziërs. Vrijmoedig betekent: niet bang en onbeschroomd. Hetzelfde zegt Paulus tegen de Hebreeën.

Efeze 2
18 Want door Hem (= Christus) hebben wij beiden (= de gelovigen uit de heidenen, en de gelovigen uit de Joden) den toegang door één Geest tot den Vader.

Geen verschil

De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Er is geen verschil. De term Heilige Geest wordt gebruikt als aanduiding van de onzienlijke Christus. De Heere Jezus Christus is onzienlijk in onze dagen. Hij woont in onze harten en is bij ons, maar Hij werkt in het verborgene. De Heilige Geest is een Kracht. Maar in het bijzonder de Kracht van Christus. De Opstandingskracht van Christus; de Kracht van Zijn Opstanding. Een onzienlijke Kracht die werkt in de zienlijke dingen.

Eigen gevoelens en gedachten

In de Kolossensenbrief wordt de term Heilige Geest niet eens genoemd. Bij de Kolossensen gebruikt Paulus alleen de term Christus. Hij heeft het daar over ‘Christus in u’. Zo kon er onder de Kolossensen geen verwarring ontstaan. De Kolossensen waren namelijk nogal zweverig. Ook nu verwarren veel mensen hun eigen gevoelens en gedachten met de Werking van de Geest. Wat er in de Bijbel wordt toegeschreven aan Christus, wordt ook toegeschreven aan de Geest. (zie ook de studie ‘het Werk van de Heilige Geest’)

Wie is de Heilige Geest?

Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke (de Heere Jezus Christus), alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

1 Timotheüs 6
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

God is onzichtbaar, maar Johannes zegt dat de eniggeboren Zoon Hem aan ons geopenbaard heeft. Als God Zich openbaart, Zich laat zien, dan is dat dus de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat zien, zie je de Heere Jezus Christus. De Zoon van God, is de buitenkant van God. De Zoon van God is de veruiterlijking van God. God laat Zich niet zien, maar Zijn Werk is wel zichtbaar in deze zienlijke wereld, dat is de Geest van God.

God is Geest

Johannes zegt dat gelovigen uit God geboren zijn. Dat is hetzelfde als uit de Geest geboren zijn. De Heilige Geest is Dezelfde als de Geest van God, en de Geest van Christus. Wie komt in ons wonen als wij tot geloof komen? De Heilige Geest, De Geest van God, God Zelf, de Heere Jezus Christus, de Vader, de Zoon, de Trooster, het Nieuwe Leven. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen, maar het is gewoon Dezelfde die woning in ons gemaakt heeft. Een geestelijke hoedanigheid van de Godheid Zelf. Als God niet zienlijk is, noemen wij Hem Geest. Want God is Geest.

Johannes 4
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Synoniem

In Romeinen 8 staat heel duidelijk dat Geest, de Geest Gods, de Geest van Christus, en Christus allemaal synoniemen zijn. Andere woorden met dezelfde betekenis;

Romeinen 8
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Verzegeling met de Heilige Geest

Efeze 1
13
 In Welken (Christus) ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord (= gehoorzamen = geloven) hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Efeze 2
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

De verzegeling met de Heilige Geest wordt in Efeze 1 genoemd als één van de zeven geestelijke Zegeningen. (zie ook de studie ‘Efeze 1; ‘de zeven geestelijke Zegeningen’). Wij delen in alle geestelijke Zegeningen van Christus in de Hemel, wij zijn zélfs met Hem in de Hemel gezet. Als je gelooft, heb je de Heilige Geest voor eeuwig ontvangen. Niets kan ons dan meer scheiden van de Liefde van God. Wat God bijeengebracht heeft, kan geen mens meer scheiden.

Voor eeuwig behouden

1 Korinthe 6
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Door de Heilige Geest zijn wij Zijn bezit geworden, en deze verbintenis kunnen wij nooit meer verbreken. Zélfs niet al zouden wij de Heere de rug toedraaien. Ook al zouden wij de Geest bedroeven, of uitblussen, dan nóg ben je voor eeuwig behouden, maar zal je wél schade lijden. (zie ook de studie ‘de Geest bedroeven, uitblussen, of lasteren)

1 Korinthe 3
13 Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag (= Rechterstoel van Christus) zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. (je zult behouden blijven, maar geen Loon ontvangen. Loon = Erfenis = Kroon = Zoonschap = Heerlijkheid)

Eens een kind van God, altíjd een kind van God

Galaten 4
6 En overmits gij kinderen (= gelovigen = wedergeborenen) zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

Niets kan ons scheiden van de Liefde van God, en de Liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. De Heilige Geest is ons gegeven nadat wij de Heere hebben aangenomen. Deze onlosmakelijke verbintenis houdt ook in dat wij door Die Geest tot kinderen van God gemaakt zijn. En nu wij kinderen van God zijn, zijn we samen met Christus ook erfgenamen! De Heilige Geest hebben wij bij onze wedergeboorte ontvangen als onderpand (garantie, oftewel zekerheid) voor onze erfenis. Er wacht ons een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt, zegt Petrus.

Beproeving

2 Johannes 1
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

Om de Erfenis (Loon, Kroon, Heerlijkheid, Zoonschap) ‘op te strijken’ wordt ons geloof wel eerst beproefd. Om de echtheid daarvan te laten blijken. Deze beproeving gaat gepaard met verdriet. De Heere heeft een ‘vol loon’ voor ons klaarliggen. Om dat loon te ontvangen, is het zaak om in de leer van Christus te blijven; om in Zijn Licht te wandelen, om in Gemeenschap met Hem te leven. Naargelang prestatie wordt loon uitgekeerd, wordt het erfdeel vergeven. Iedereen ontvangt dus loon naar werken. We moeten niet zélf werken. Naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk laten doen, naar díe mate zullen wij Loon ontvangen.

Jakobus 1
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.

Verzegeling met de Geest

Efeze 1
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte.

‘Verzegeling met de Geest’ is één van de vele omschrijvingen voor het ontvangen van de Heilige Geest. Verzegelen heeft verschillende betekenissen in de Bijbel. Het betekent o.a. ‘bekrachtigen’, oftewel ‘bevestigen’. God bevestigt door de Heilige Geest dat je van Christus bent. Dat je Zijn Bezit bent geworden.

LEES VERDER IN DE PDF PINKSTEREN; HET FEEST VAN DE GEEST-pdf

Pinksteren; het feest van de Geest

Pinksteren; het feest van de Geest

Reageren