Kaïn en Abel

Kaïn en Abel

Kaïn en Abel waren de eerste twee broers uit de Bijbelse geschiedenis. Deze twee broers kregen ruzie, en de één sloeg de ander dood. Wat voor verschil maakte deze ruzie voor het verdere verloop van de geschiedenis? Nou, historisch gezien is deze gebeurtenis niet van grote betekenis, maar deze is wél illustratief voor de situatie waarin de mensheid verkeert. Algemeen gezegd, zou je de mensheid in twee categorieën kunnen onderverdelen; de ene helft komt overeen met Kaïn en de andere helft met Abel. Later herhaalt zich de geschiedenis bij de broers Ismaël en Izak, maar de betekenis blijft hetzelfde.

Lezen; Genesis 4; 1-16 

De natuurlijke mens

Landbouwer = Obed Adamah = Knecht of Slaaf van de Aardbodem.
Het eerste verwekte leven, Kaïn, is landbouwer. Een uitbeelding van knecht of slaaf van moeder aarde. Het tweede verwekte leven, Abel, is schaapherder. Het eerste leven is het natuurlijke, aardse leven. De mens is uit de aarde, aards. In de Bijbel staat gras voor het natuurlijke, kortstondige leven van de oude mens. Een schaap is het beeld van een gelovige. Een schaap is volgzaam en luistert naar de Stem van de Herder.

Godsdienstig

Kaïn en Abel waren allebei Godsdienstig. Kaïn bracht God een offer van de vrucht van het land, dus hij geloofde in het bestaan van de Heere. Abel bracht ook een offer. Toch was er maar één offer voor God welbehaaglijk. Waarom nam de Heere het offer van Abel wél aan, en van Kaïn niet? Er wordt wel gezegd: ‘Kaïn deed het niet volgens de voorschriften, want zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving’. Maar er staat nergens dat Kaïn en Abel, door middel van hun offers, vergeving wensten. Deze uitspraak is Wettisch, want er waren namelijk helemaal nog geen voorschriften in die dagen. De Wet was er toen immers nog niet. God communiceerde destijds rechtstreeks met de mens.

Hebreeën 9
22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.

Waarom nam God het offer van Abel wél aan?

Waarom nam God het offer van Abel dan wél aan? Waarom was Abel gerechtvaardigd voor God, en Kaïn niet? Want uitwendig waren de offers gelijk. Nee, natuurlijk zien vruchten van het land er anders uit dan een schaap! Maar in beide gevallen ging het om het resultaat van hun arbeid. Kaïn was landbouwer en Abel was schaapsherder.

Gelovig hart

Hebreeën 11
Door het geloof heeft Abel een meerdere (betere) offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf (God heeft gedemonstreerd, getuigd, dat Hij het offer van Abel wél aannam. Daarmee was Abel gerechtvaardigd voor God); en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

De reden dat de Heere het offer van Kaïn afwees, staat in Hebreeën 11. Het was omdat de Heere aanziet wat in het hart is. God kijkt niet naar wat voor ogen is. Abel was gelovig en Kaïn niet. Kaïn was enkel religieus. (zie ook de studie ‘alleen geloof’) Net zoals de Heere later ook de offers van Israël afwees. Hij zei toen tegen Zijn Volk; ‘uw offers heb ik niet gewild’.

1 Samuël 16
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

Uw offers heb ik niet gewild

Psalm 40
7 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist.
8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.
9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet (torah = onderwijzing) is in het midden mijns ingewands.

De Heere liet Israël van alles doen. Hij liet ze allerlei offers brengen. Dat staat in Leviticus één en twee. Maar daarna zei de Heere; ‘uw offerande heb Ik niet gewild’. Terwijl Hij ze Zélf voorgeschreven had! Waarom wilde Hij ze dan niet? ‘Ze dienen Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij’. Het gaat de Heere niet om de religieuze voorschriften. Het gaat bij Hem niet om de buitenkant. De Heere wil een gelovig hart. De Heere wil een besneden hart; een hart dat bekwaam is om de Heere te dienen.

Jesaja 29
13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze
(ontzag), waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden (menselijke regels) zijn, die hun geleerd zijn;

Religie

Markus 7
5 Daarna vraagden Hem de Farizeën en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen?
6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij.
7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen; (met menselijke regels eer je de Heere tevergeefs, de Heere wil geen religie).

Religie is, dat je bepaalde werken verricht (of juist níet!) om God welbehaaglijk te zijn. Dat je aangenaam voor God wilt zijn, door werken te doen (of juist te laten). Dat je allerlei Wetten en zelfbedachte regeltjes wilt volbrengen om God te ‘pleasen’. Dat je in een goed blaadje wilt komen te staan, oftewel dat je je plaatsje in de Hemel wilt zeker stellen. Religie is het tegenovergestelde van geloof en is dus feitelijk ongeloof. Zo zijn er ook nu veel ‘ongelovige gelovigen’. Ik was er zélf ook één… Religie veronderstelt dat de mens door eigen werken of door eigen denken zou kunnen komen tot God. Maar men komt helemaal niet door eigen werken tot God, en al helemaal niet door het menselijk verstand! Integendeel zelfs. De weg van Kaïn is een door de mens uitgedachte weg.

Geloven in Zijn Woord

Maar Abel offerde toch ook? Dan is Abel toch ook religieus?? Ja inderdaad, ze geloofden allebei in het bestaan van God. Maar geloven dat God bestaat, dat doet de duivel ook! Dat is niet genoeg voor God. Het gaat niet om geloof in het bestaan van God, maar het gaat erom of je God gelooft! Of je gelooft wat God gesproken heeft. Of je gelooft in Zijn Woord. En dat je je daar dan ook aan onderwerpt. Dat je Hem gehoorzaamt. Dat je je afhankelijk opstelt tegenover Hem. God zag Abels offer aan, omdat hij feitelijk zichzelf offerde. Bij het offer van Kaïn ging het om de buitenkant, er zat niks van zichzelf bij.

Jakobus 2
19 Gij gelooft, dat God een enig God is
(dat God de enige God is); gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

Romeinen 12
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte Wil van God zij.

In de woestijn

Denk hierbij ook aan het Volk Israël, dat door Mozes, verlost werd uit Egypte. Zij geloofde zéker in het bestaan van God, want zij zag de Schelfzee wijken, en zij at manna en kwartels uit de Hemel. Zij was boos op God en klaagde tegen God dat Hij haar beter in Egypte (type van de Wereld) had kunnen laten. Ze geloofde niet dat God haar naar Kanaän zou brengen. Ze geloofde dus wel in Zijn bestaan, maar zij geloofde Hem niet op Zijn Woord. De Heere werd het helemaal zat en zei toen dat deze hele generatie het beloofde land niet zou binnen gaan. Hij zou wachten tot ze allemaal dood waren. Dus waarom mochten zij het beloofde land niet ingaan? Vanwege ongeloof. Ongeloof (oftewel ongehoorzaamheid oftewel zonde; allemaal synoniemen) werd hun dood.

Hebreeën 3
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen, die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn.
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

Het hart is de zetel van het geloof

Israël was er dus wel van overtuigd dat God bestaat, dat lijkt me logisch, maar ze liet Hem gewoon praten. Ze trok gewoon haar eigen plan. Dát is ongeloof. Geloof is in de Bijbel gelijk aan gehoorzaamheid; dat men zou horen naar het Woord van God en zich dan daaraan zou onderwerpen. Geloof is trouw. Het hart is de zetel van het geloof. Met het hart zou men geloven. Iedereen die Hem ter harte neemt, zal niet beschaamd worden.

Romeinen 10
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.
11 Want de Schrift zegt: Een ieder, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

Ongelovige Christenen

Kaïn was met zijn hart niet bij de Heere, en Abel wel. Het verschil tussen religie en geloof bestaat vandaag de dag nog steeds. Dit is geen verschil binnen religies of godsdiensten, maar gewoon binnen het Christendom. Er zijn dus Wettische Christenen die naar Bijbelse begrippen ongelovig zijn. Zij staan niet in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade, maar leven gewoon nog onder het Oude Verbond der Wet. Zij leven nog onder regeltjes en wetten. Voor zover de Bijbel een religie kent, is het de Mozaïsche Wet. Deze Wet was er vanaf Mozes tot de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Het einde van de Wet is Christus, tot rechtvaardiging van iedereen die gelooft. (zie ook de studies ’de tien geboden en alleen geloof’)

Romeinen 10
4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft.

Boom van kennis van goed en kwaad

Genesis 2
17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Er was een strijd tussen Kaïn en Abel. Er is een strijd tussen religie en geloof. Religie is kennis van goed en kwaad. Met regeltjes en wetten probeert men het onmogelijke, mogelijk te maken;  de natuurlijke mens veranderen en verbeteren. De oude Schepping opleuken. Maar als je van die boom eet, ga je dood. De Wet is een bediening des doods. De enige Weg ten leven is die van geloof in wat God gesproken heeft.

Genade kent geen enkele verplichting

God heeft geschreven over de Heere Jezus Christus. Al de Beloften van God zijn in de Heere Jezus Christus. God heeft door de Heere Jezus Christus het (eeuwige) leven en de onverderfelijkheid gebracht. Alles uit Zijn barmhartige Genade. En Genade kent geen enkele verplichting. We hoeven dus niet te voldoen aan wetten en regeltjes. Voor Genade hoeft men niet te werken, anders is het geen Genade meer.

Romeinen 11
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken
(= werken der Wet); anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken (door de werken van de Wet), zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Wij worden gerechtvaardigd door het geloof

Dus God nam het offer van Abel wél aan. En waarom? Op grond van geloof. En wat gebeurt er dan? De religieuze mens wordt jaloers. Kaïn wordt jaloers. Hij doet toch zo goed zijn best? Hij brengt toch de eerste vruchten van zijn oogst? Maar dan zegt zijn broer; joh dat maakt allemaal niet zoveel uit, het gaat erom wat in je hart is. Het is Wijsheid te getuigen dat je niet wordt gerechtvaardigd door de werken van de Wet, maar door geloof alleen.

Probleem

Maar als je vertelt dat alleen geloof genoeg is om behouden te zijn, dan krijg je een enorm probleem. Dan roepen de religieuzen: ‘jaaah, maar dat kan zó maar niet! Denk je nou echt dat als je alleen maar gelooft, je in de Hemel komt? Je zal er toch echt wat voor moeten doen. Dat zou een mooie boel zijn! Nee hoor, je moet zus en je moet zo…’ Maar in de Bijbel staat heel duidelijk dat het Oude Verbond der Wet is vervangen door het Nieuwe Verbond der Genade. Wij hoeven voor God nergens aan te voldoen, dan alleen ons hart te openen voor Zijn Woord. That’s all.

Romeinen 3
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt
(= verzoend worden = één Plant met Hem worden), zonder de werken der wet.

 Galaten 3
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

LEES VERDER IN DE PDF KAïN EN ABEL_PDF

Kaïn en Abel

Reageren