Licht en duisternis

God maakt Zich bekend door Zijn Woord

Licht en duisternis. God maakt Zichzelf kenbaar door te spreken. De onzienlijke God drukt Zichzelf uit via Zijn Woord. Woord is meer dan alleen het doorgeven van feiten. Net zoals wij onszelf bekend maken door te spreken. Pas als je met iemand praat, leer je hem kennen. Als iemand zwijgt, weet je niets van die persoon. Iedereen die spreekt, maakt zichzelf bekend. Als iemand spreekt, brengt hij naar buiten wat in hem leeft, wat hem bezighoudt; wat zijn leven is. Zo ook bij God. Doordat God spreekt, leren wij Hem kennen.

De Kracht van Zijn Woord

God maakt Zichzelf bekend via Zijn Woord. Zijn Woord is de veruiterlijking van Zijn Wezen en Zijn Kracht. Woord is Kracht bij God. Zodra God iets zegt, gebeurt het ook. God kondigt alles vantevoren aan via het spreken en uiteindelijk wordt dat Woord dan Waarheid. Dat is de Kracht van Zijn Woord. Wat Hij spreekt, dat gebeurt.

Hebreeën 4
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard,

God heeft van den beginne gesproken

God heeft vanaf het begin gesproken. En wat opgeschreven staat, is ons tot lering. De Bijbel is de basis van onze kennis van God. En dat zegt Johannes ook; God heeft van den beginne gesproken. In het beginne was het Woord.

Op allerlei manieren gesproken

Hebreeën 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen
= de voorgaande generaties gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

God heeft vaak en op allerlei manieren gesproken tot onze voorvaderen. Op velerlei wijze. Hij heeft dus niet alleen rechtstreeks gesproken. Maar hoe kun je dan nog meer spreken? Nou, bijvoorbeeld in beeldspraak. Dus niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, oftewel overdrachtelijk. God heeft niet alleen in klare taal gesproken. We zouden in de Bijbel dan ook ‘tussen de regels door lezen’. Vaak staat er meer dan wij in eerste instantie denken of begrijpen. Want God heeft op velerlei wijze gesproken.

Zijn Woord niet alleen letterlijk nemen

God heeft dus ook gesproken met beeldspraak en symboliek. Deze beeldspraak leren begrijpen, kost wat tijd en energie. Maar de Geest helpt daarbij. Vaak worden de Bijbelse gebeurtenissen letterlijk genomen en daarbij zet men ook nog eens de mens centraal. Het is een kwestie van oefening om niet alles letterlijk te nemen. Het is een omslag in denken. Maar de Bijbelse gebeurtenissen zijn zoveel mooier als men de geestelijke betekenis erachter weet. Pas dan leert men het Wezen en het Werk van de Heere kennen. Er staat dan ook geschreven; onderzoekt de Schriften en niet lees de Schriften!

Johannes 5
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Zijn Geest leidt ons in al de Waarheid 

De Heere is Geest en we kunnen Zijn Woord niet begrijpen zonder Zijn Geest. Alle letterlijke gebeurtenissen in de Bijbel hebben dus een geestelijke betekenis. Maar iets moet eerst letterlijk gebeuren voordat er een geestelijke betekenis aan gehangen kan worden! De natuurlijke mens begrijpt niets van Zijn Woord. Een ongelovige snapt niks van wat in de Bijbel staat. En dat legt Paulus ook uit aan de Korinthiërs.

Een ongelovige kan de Bijbel niet begrijpen

1 Korinthe 2
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan = begrijpen, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
15 Doch de geestelijke mens = de wedergeboren mens; de mens waarin de Geest woont onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

Staat de mens centraal in het Woord van God?

De mens centraal zetten in het Woord van God? Dat is hoogmoed. De Bijbel is toch het Woord van God? De Bijbel is toch niet het woord van de mens?? Dus waarom zou de mens dan centraal staan? De Heere is toch van den beginne Maker en Schepper van alles? De Bijbel is geschreven vanuit het Oogpunt van de Heere Zelf. De Heere staat centraal. De Heere is het Middelpunt. Het is Zijn Woord aan ons. Hij wil Zich bekend maken aan ons. Hij veruiterlijkt Zijn Wezen via Woord. Van Boven naar beneden. Elk verhaal en elke gebeurtenis gaat over de Heere Jezus Christus.

Liever grijs

Licht en duisternis staan lijnrecht tegenover elkaar. Net zoals wit en zwart. Maar van zwart en wit houden we niet zo. Het is eigenlijk verboden in onze huidige maatschappij. Wij denken liever ‘genuanceerder’ dan zwart en wit. Bij grijs kan men nog alle kanten op. Wij houden niet van links of rechts. Wij houden van de ‘gulden middenweg’ en vermijden daarmee de uitersten. We willen iedereen te vriend houden. Niemand mag gekwetst worden. Niets of niemand mag uitgesloten worden. Grijs is veiliger. Maar het Woord van God is niet grijs; Zijn ja is ja en Zijn nee is nee.

God is Woord is Licht is Leven

Johannes 1
1 In den beginne was het Woord
Genesis één, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God. = God spreekt vanaf het begin. God is Woord. Woord is kracht.
3 Alle dingen = het heelal en wat daarin is zijn door Hetzelve = het Woord gemaakt, en zonder Hetzelve = het Woord is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Alles in de wereld is voortgekomen uit het spreken van God. De Kracht van Zijn Woord.
4 In Hetzelve = het Woord was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Vormgeven aan je gedachten

In dat Woord was het Leven. Als iemand spreekt, spreekt hij over zijn beleving, dat woord komt uit zijn binnenste. Uit zijn hart. Je spreekt met adem en adem is leven. Adem en leven zet je om in klanken. Die worden gestuurd door je eigen tong; je wordt gestuurd door je eigen woorden. Als je je gedachten vormgeeft, geef je vorm aan je eigen leven. Als je praat over wat je bezighoudt, krijgen deze zaken vaste vorm.

In het Woord is het Leven

Zo ook bij God; in het Woord is het Leven ofwel ‘de beleving’. Adem is ‘drager van het woord’ maar adem is leven. Zo blies God met Zijn Adem leven in de mens en blies Hij de Geest over de discipelen. Het overdragen van leven. Want ook Geest is Leven. Het Leven was het Licht van de mensen; Licht is Leven.

Licht is Kennis

2 Korinthe 4
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen (zie Genesis 1), is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

Licht is kennis. God heeft in onze harten geschenen, Hij heeft in ons geblazen. De Adem van God is in ons, het Leven van God is in ons, het Licht van God is in ons, het Woord van Christus is in ons. Samenvattend; de Geest van God is in ons.

Licht is Kennis is Woord is Geest is Leven.

Dat wordt realiteit voor ons als wij ons hart openstellen voor dat Woord van God. Dat Woord, dat Licht, dat Leven, moet bij ons binnenkomen. Wij zouden er gehoor aan geven. Wij zouden het aanvaarden oftewel geloven.

Licht maakt de zaken zichtbaar

Efeze 5
13 Maar al deze dingen
= schandelijke, heimelijke zaken, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

Licht maakt de dingen zichtbaar en daarmee openbaar. Daarom gebeuren er zoveel dingen in het menselijk bestaan in het geheim. In het duister. In het donker. Dat is misschien ook maar beter, want wat hebben wij eraan om al deze zaken te weten? Stel je voor dat alles wat je doet en denkt openbaar wordt? Dan zou je overal uitleg over moeten geven en over na moeten denken… Van sommige zaken weten wijzelf niet eens waarom wij die doen!

Is de wereld daarom zo duister?

Johannes 1
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
gegrepen = De wereld lag in duisternis en heeft het Licht niet vastgegrepen. De Wereld wil dat Licht niet. Men wil zijn eigen waarheid creëren. Men wil zichzelf tot god maken.

Zonder L(l)icht is er geen L(l)even. Hoe minder licht, hoe minder leven, is het principe. Licht en Leven zijn synoniemen. Net zoals duisternis en dood. De meesten willen Zijn Licht niet laten schijnen. Zij willen Zijn Woord niet horen. Want als ze Hem zouden kennen, dan betekent dat, dat ze op de knieën moeten. Dan betekent dat verandering. Want met God valt niet te onderhandelen. God is God. Daarom kent men Hem liever niet. Dan kan men z’n eigen gang nog een beetje gaan. En dáárom is het zo duister in de wereld.

Lees verder in de PDF Licht en duisternis.pdf

Licht en duisternis 

 

Reageren