De Bijbel is het Woord van God

De Bijbel is het Woord van God. Het woord ‘Bijbel’ betekent ‘Boek’. Het stamt af van het Griekse woord biblia (boeken), dat een meervoud is van biblion (boek). De Bijbel is het meest verkochte Boek ter wereld. Het wordt met een hoofdletter geschreven door degenen voor wie het Boek betekenis heeft en het Boek waarderen.

Inspiratie van de Bijbel

“Spirit” betekent Geest. In welke mate is de Bijbel als geheel afkomstig van inspiratie van de Geest in de mensen die het Boek geschreven hebben? Daar zijn heel wat vooroordelen over. Men heeft vaak een idee over de Bijbel terwijl men het Boek helemaal niet kent. Er zijn heel veel mensen die zeggen: het is een boek dat van oudsher is overgeleverd en door mensen is geschreven zonder tussenkomst van de Geest. Maar men zou er toch op zijn minst eerst in moeten lezen voordat men er iets zinnigs over kan zeggen. Want wat staat er bijvoorbeeld in de Bijbel Zélf over deze inspiratie?

Sprookjesboek

Ikzelf vond de Bijbel tot mijn veertigste levensjaar een soort moralistisch sprookjesboek met verhalen over goed en kwaad. Zéker niet van God afkomstig. Terwijl ook ik toen nauwelijks in de Bijbel las. De Bijbel is het Woord van God, weet ik nu. Maar zo hebben mensen dus een mening, zonder dat zij die ergens op baseren. Ongelovige, maar dus ook gelovige mensen, vinden het onmogelijk dat een Boek geïnspireerd zou zijn door de Geest.

Getuigenis van binnenuit

Een getuigenis van binnenuit zou waardevol moeten zijn. Als je weet wat de Bijbel Zelf zegt, dan weet je hoe serieus je Hem moet nemen. Als je de getuigenis van de Bijbel Zelf niet accepteert, neem je Zijn Woord niet serieus. En dat is een keuze.

Wat zegt de Bijbel over Zichzelf?

Niet de uiteenlopende schrijfstijlen van de verschillende schrijvers zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het resultaat van hun arbeid is dat wél. Wie dat niet gelooft, neemt het Bijbelse Getuigenis niet serieus. De Heere Jezus beschouwde het Oude Testament in ieder geval wél als historisch betrouwbaar.

Hij opende hun ogen, Hij opende de Schriften, Hij opende hun verstand

Lukas 24
25 En Hij Jezus zeide tot hen de twee Emmaüsgangers: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!
26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en (= vervolgens) alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? (Lijden en sterven en daarna de Heerlijkheid ingaan)
27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.

31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.
32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. (verstaan =  begrijpen)

De Bijbel is enigszins gecodeerd oftewel versleuteld. Gesloten. Als je nog maar pas begint met Bijbelstudie heb je vaak geen idee wat er nou eigenlijk staat. Het is Nederlands, maar tóch begrijp je het niet. En al vertalen ze de Bijbel in omgangstaal dan nóg begrijp je Hem niet. Omdat het zo niet werkt. Het ligt eraan hoe de Bijbel in elkaar zit. Maar hoe opende de Heere Jezus Christus dan het verstand van de Emmaüsgangers? Nou, de Heere gaf hen de toegepaste code!

Schrift met Schrift vergelijken

Geen enkel Schrift is van eigen uitlegging. Geen enkel hoofdstuk, geen profetie, geen enkel vers staat op zichzelf en kun je daarom dus ook niet los van elkaar uitleggen. Het probleem van de Bijbel is dat Hij alleen te begrijpen is als men voldoende Schriftgedeelten met elkaar vergelijkt. Maar dan moet je de Bijbel dus wel als één geheel beschouwen; het is één Boek. En dat gebeurt negen van de tien keer niet. De code oftewel de sleutel om het verstand te openen om de Bijbel te begrijpen is: Schrift met Schrift vergelijken. Dat is noodzakelijk om Zijn Woord te kunnen begrijpen. En dat kost tijd en moeite. Maar als je de Waarheid écht wilt leren kennen, zal de Geest je daarbij helpen.

Van de Heilige Geest gedreven

2 Petrus 1
19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Johannes 16
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

De juiste Sleutel

De Heere Jezus Christus liet de Emmaüsgangers de samenhang zien tussen de Wet en de Profeten en de Psalmen. Hij liet hen zien wat er in de verschillende Bijbelboeken staat geschreven over Hem. De Heere begon bij Mozes en, daarna van al de profeten, begon Hij uit te leggen wat van Hem geschreven stond. En daardoor viel het kwartje bij Kleopas en de andere Emmaüsganger. Hun verstand werd geopend met de juiste Sleutel. De hele Bijbel is de Zelfopenbaring van God. De hele Bijbel gaat dus vanaf het begin tot het einde over de Heere Jezus Christus, want Christus is het uitgedrukte Beeld van God. Bij ieder hoofdstuk zouden wij ons afvragen: wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? Zijn Woord gaat over Hem en niet over ons mensen.

Hij maakt ons toegankelijk voor Zijn Woord

Onze ogen zouden dus opengaan dat de Bijbel één Boek is en dat je Zijn Woord leert begrijpen door Schrift met Schrift te vergelijken. Dan zal de Heere ook ons verstand openen. En dat heeft niks te maken met intelligentie. En als je denkt dat je daar niet slim genoeg voor bent, vraag Hem dan gerust om Wijsheid. Hij zal je toegankelijk maken voor dat Woord. Maar natuurlijk alleen als je de juiste gezindheid hebt; als je hart openstaat voor Zijn Woord. Je hart is immers de zetel van het Geloof.

Jakobus 1
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een ieder mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt.

De Schriften en de Tenach

Met de Schriften wordt het hele Oude Testament bedoeld. De Joodse indeling van het Oude Testament is: de Wet, de Profeten en de Psalmen. In het Jodendom noemen ze deze driedeling ook wel de Tenach. Dat woord is een samenstelling van de eerste letters van de Hebreeuwse woorden voor Wet, Profeten en Psalmen; ‘Tnch’. Het Hebreeuws bestaat van oudsher alleen uit medeklinkers. De klinkers in ‘Tnch’ zijn toegevoegd voor de uitspraak.

De vijf boeken van Mozes en de Torah

De Torah oftewel de Pentateuch zijn de vijf Boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium). De Torah wordt wel vertaald met “Wet”, maar dat is een slechte vertaling van het Hebreeuwse Woord. Torah komt van het werkwoord onderwijzen. De Torah is Gods Woord. God wil ons met Zijn Woord onderwijzen en de Weg wijzen. En dat klinkt heel anders dan “Wet”! Als in de Bijbel staat “bewaart Mijn Geboden” dan kun je dat lezen als; behoud Mijn Onderwijzingen, behoud alle Woord dat Ik je geboden heb. Al het Gebodene Woord; Alle Woord Dat Ik jullie aangeboden heb.

Uw Woord is de Waarheid

Johannes 17
17b Uw woord is de waarheid.

Woord is enkelvoud, dus één geheel. De Bijbel is het Woord van God en dat is de Waarheid. Dus als geheel is Zijn Woord, de Bijbel, Waarheid. De Kracht van God vindt alleen maar plaats via het Woord van God. Het Woord van God is Levend en Krachtig.

Hebreeën 4
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Wonderen in het Oude Testament worden weggeredeneerd

De Heere Jezus beschouwde het hele Oude Testament, inclusief de wonderen, als historisch. Dat weten we door uitspraken van de Heere Jezus met betrekking tot die wonderen. Dat is van belang, want de moderne theologie heeft de wonderen uit de Bijbel weggeredeneerd. Maar als je dat doet, redeneer je dus ook de Heere Jezus weg. Geloven is een vrije keuze; je mag geloven wat je wilt. Er zijn heel veel gelovigen die de wonderen uit de Bijbel niet als Waarheid beschouwen. Maar dan beschouwen zij de Woorden van de Heere Jezus niet als Waarheid.

Selectief geloof

Toen ik nog geen Bijbelstudie deed, geloofde ik bijvoorbeeld in de evolutietheorie. Maar de theorie van Darwin is nog steeds een theorie. Er is geen wetenschappelijk bewijs hiervoor. Mijn zoon zei eens tegen mij: “Ik geloof wél in de Opstanding van de Heere Jezus Christus, maar niet dat de muren van Jericho instortten nadat men eromheen had gelopen.” Het lijkt mij makkelijker voor God om een muurtje om te laten vallen dan iemand van tussen de doden uit op te wekken. Op deze manier zijn we dus selectief in wat wij (willen) geloven. Maar op deze manier stellen we onze waarheid bóven Zijn Waarheid. Hoogmoed dus.

De Heere Jezus beschouwde de Oudtestamentische wonderen als historisch

Als de Heere Jezus de wonderen als historisch beschouwde, wie zijn wij dan om aan deze wonderen te twijfelen? Omdat wij ze met ons beperkte verstand niet begrijpen en er geen verklaring voor hebben? Omdat ze buiten ons voorstellingsvermogen vallen? Moeten we daarom aan de woorden van de Heere Jezus twijfelen? Wonderen zijn tekenen. Achter die wonderen, die tekenen, zit dan ook een typologische en/of profetische betekenis. Het is dus niet zo dat God, bij gelegenheid, zomaar Zijn trukendoos opengooide.

De Heere Jezus geloofde in de wonderen uit het Oude Testament

De Heere Jezus geloofde in het wonder van het Scheppingswerk van God. Hij geloofde dat Noach de ark gebouwd heeft en Hij geloofde dat de zondvloed ten tijde van Noach daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De Heere Jezus geloofde dat Sodom is verwoest door vuur en sulfer uit de Hemel (zie artikel “Sodom en Gomorra zijn er nog”; website Vlichthus) en Hij geloofde dat de vrouw van Lot in een zoutpilaar veranderde. Ook geloofde de Heere Jezus in de geschiedenis van Jona.

Enkele uitspraken van de Heere Jezus over wonderen uit het Oude Testament

Mattheüs 19
4 Doch Hij de Heere Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw?

Het Scheppingswerk uit Genesis uit de Schriften, is Waarheid voor de Heere Jezus.

Lukas 17
27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen.
28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; De zondvloed en de Ark van Noach
29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. De verwoesting van Sodom
30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. (De vrouw van Lot veranderde in een zoutpilaar)

Lees verder in de PDF De Bijbel is het Woord van God.pdf

De Bijbel is het Woord van God

De Bijbel is het Woord van God

3 Reacties

  1. Pim van Dijcke 22 november 2019
    • Sylvia Arlar-Simonse 22 november 2019
  2. Astrid 31 december 2021

Reageren