Typologie in de natuur; de Olijfboom

Typologie in de natuur; de Olijfboom

Typologie in de natuur; de Olijfboom. Na de studies over, Tarwe, Gerst, Wijnstok, Vijgenboom en Granaatappel, zijn we nu aangekomen bij de zesde ‘vrucht’. Over de zevende en laatste ‘vrucht’; Honing, heb ik al eerder twee studies gemaakt. Je kunt daarover lezen in de studies; Bijen en de Bijbel’, enMelk, Boter en Honing’.

Deuteronomium 8
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten;
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honig;

Het land Kanaän

We weten inmiddels dat de zeven vruchten uit Deuteronomium staan voor de zegeningen die het Volk Israël erfelijk ten deel zouden vallen. Het land Kanaän, zoals de Heere dat beloofd heeft aan Israël. De zegeningen die God aan Israël beloofd heeft, worden uitgedrukt in het land. Een land van tarwe, gerst, wijnstokken, vijgebomen, granaatappelen, olijfbomen en honing. Het gaat hierbij om de diepere betekenis áchter deze vruchten.

Olierijke Olijfboom

Olijfboom = Helderheid; Blinkend (is een beeld van Heerlijkheid). De olijfboom is een beeld van de Bron van Eeuwig Leven. Daarmee is de olijfboom een type van de Heere Jezus Christus. Het product van de olijfboom, is de olijfolie. De olie is een type van de onzichtbare Christus; de Heilige Geest, dus type van Eeuwig Leven. Er staat in Deuteronomium ‘olierijke’ olijfboom. Er wordt dus meteen de nadruk gelegd op de olie. Een olijfboom brengt olijven en dus olijfolie voort. De toepassing van olijfolie in de Bijbel is talrijk: als er ‘olie’ staat, wordt er altijd olijfolie bedoeld.

Wat is de Heilige Geest

De Heilige Geest is niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Er is geen verschil. De term Heilige Geest wordt gebruikt als aanduiding van de onzienlijke Christus. De Heere Jezus Christus is onzienlijk in onze dagen. Hij woont in onze harten en is bij ons, maar Hij werkt in het verborgene. De Heilige Geest is een Kracht. Maar in het bijzonder de Kracht van Christus. De Opstandingskracht van Christus; de Kracht van Zijn Opstanding. Een onzienlijke Kracht, die werkt in de zienlijke dingen. (zie ook de studie: het Werk van de Heilige Geest)

Op grond van geloof ontvangen wij de Heilige Geest

Efeze 1
13 In Welken
(de Heere Jezus Christus) ook gij (gelovigen uit de heidenen) zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid (behoud) gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt (alleen geloof is dus genoeg om de Heilige Geest te ontvangen), zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte (de Heilige Geest zal je leiden naar zoonstelling).

Wij hebben bij onze wedergeboorte de Geest van God ontvangen. Wedergeboorte is het moment dat je tot geloof komt. Dus iemand die tot geloof komt, hoeft niet te wachten op de Heilige Geest. Iedereen die het Evangelie hoort, en het vervolgens gelooft, is vanaf dat moment verzegeld met de Heilige Geest. Op grond van geloof in het Woord der Waarheid, ontvangt men direct, en op dat zelfde moment Gods Heilige Geest. Wij hebben de Geest voor eeuwig ontvangen. Wij kunnen de Geest bedroeven of uitblussen, maar nooit meer kwijt raken. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Verkregen eeuwig leven is dus écht voor eeuwig! (zie ook de studiede Geest bedroeven, uitblussen of lasteren’)

Versiering

De Olijfboom wordt bestoven, oftewel bevrucht, door de wind. Geen mensen of insecten die daarin een rol spelen. Het Griekse woord ‘pneuma’ betekent zowel geest als wind als adem. Olijfhout heeft een mooie structuur. Het wordt gebruikt voor allerlei sierwerk. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor versiering. Versiering oftewel sieraad oftewel versiersel, is in de Bijbel een beeld van wedergeboorte en dus van de Heilige Geest. Het hout is slecht splijtbaar. Een olijfboom is fascinerend om te zien. Soms erg grillig.

Jesaja 4
2 Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT (de Heere Jezus Christus) zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israël.

De olijfboom gaat, in principe, niet dood

Een olijfboom sterft niet. Een olijfboom verouderd niet. Olijfbomen gaan alleen dood door ziekte. Ze kunnen dus wel worden aangetast of beschadigd, maar de olijfboom heeft een sterk herstellend vermogen. Ze kunnen duizenden jaren oud worden. Er staan nu nog olijfbomen op de Olijfberg, die er al stonden op de dag van de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Deze zullen er straks, bij Zijn Wederkomst, nog steeds staan.

Zijn Voeten zullen staan op de Olijfberg

Zijn Wederkomst, de Dag des Heeren, is aan het einde van de Verdrukking over Israël; het oordeel van God over het ongelovige Volk. Dan zal de Heere Jezus Christus Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Vanaf dat moment zal Hij Zijn Hemelse Koninkrijk steeds verder uitbreiden over de aarde.

Zacharia 14
4
 En Zijn voeten zullen te dien dage (aan het einde van de zeventigste Jaarweek) staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden (= vluchten), gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen (= de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente) met U, o HEERE!

Olijfberg

De Olijfberg staat typologisch voor het verborgen, onzienlijke, Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, in de Hemel. Het is het Koninkrijk dat Jeruzalem niet is binnengekomen. Het Koninkrijk bleef steken op de Olijfberg. Als straks het gelovig overblijfsel van Jeruzalem tot aanvaarding van de Messias komt, en Zijn Naam aanroept, zal het via dezelfde Olijfberg een vluchtroute krijgen. (zie studie de ‘zeventigste Jaarweek’)

Hof van olijven

De olijfolie uit de olijven komt tot stand door persing. Olijven worden dus via verdrukking olijfolie. De Heere Jezus werd zo zwaar verdrukt, totdat Hij uiteindelijk Olie voortbracht. Synoniemen van deze Olie zijn: Licht, Leven en Geest. De olijf spreekt dus over tot stand komen van nieuw leven, van een nieuwe Schepping. Gethsemanee = Hof van olijfbomen = Persbak; Plaats van vertreding van de olijven. Vertreden, Verdrukken; Verdrukking; Persen van olijven.

LEES VERDER IN DE PDF TYPOLOGIE IN DE NATUUR; DE OLIJFBOOM_pdf

Typologie in de natuur; de Olijfboom                              

Typologie in de natuur; de Olijfboom 

2 Reacties

  1. theo lievers 1 juli 2021
    • Sylvia Arlar-Simonse 2 juli 2021

Reageren