Mattheüs 24

Mattheüs 24

Mattheüs 24
1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

Drie vragen aan de Heere Jezus

De discipelen hebben drie vragen voor de Heere Jezus;
1) Wanneer wordt de tempel afgebroken en zal Jeruzalem worden verwoest?
2) Wat zal het teken zijn van Uw Wederkomst?
Wat zal het teken zijn van Uw toekomst (naar iemand toe komen) is oud Nederlands voor wederkomst, terugkomst. In het Grieks staat er ‘parousia’ en dat betekent ‘zichtbare aanwezigheid’. De discipelen vragen dus; waaraan kunnen we straks zien dat U bent teruggekomen?

3) Wat zal het teken zijn van het einde van deze tegenwoordige eeuw?

De vertalers hebben gekozen voor het woord ‘eeuw’. In het Grieks staat er ‘aion’ en dat betekent; inrichting, besturing en functioneren van een bepaalde tijd in de Schepping. Er staat niet; wanneer zal het einde van de wereld zijn? Dan zou het Griekse woord ‘cosmos’ gebruikt zijn. Hier wordt echter geen cosmos gebruikt maar aion. Aion spreekt over de situatie van de cosmos. Volgens de Bijbel zijn er maar twee aionen; de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. Eeuw oftewel aion staat in de Bijbel dus niet voor de tijdsaanduiding van honderd jaar. We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw en we kunnen dan ook duidelijk zien dat de boze de sfeer, de inrichting en de wijze van leven bepaalt. De volgende aion, de toekomende eeuw, is in aantocht. In die aion heerst en bepaalt de Heere Jezus Christus de sfeer, inrichting en wijze van leven.

Kortweg

De discipelen vragen dus kortweg;
Wanneer zal U als onze Heere en onze God in het midden van ons, Uw Volk, komen wonen?
Wanneer wordt Uw Heerlijk Koninkrijk geopenbaard aan Israël en de volkeren,
en zal de boze uit Uw geopenbaard Koninkrijk verwijderd zijn?

Mattheüs 24

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

Grote Verdrukking over het Volk Israël

In deze drie verzen gaat het over de zeventigste Jaarweek van Daniël. In die zeventigste Jaarweek, die zeven jaren duurt, zal er grote Verdrukking zijn over het Joodse Volk. De eerste helft daarvan is er vrede en geen gevaar. De tweede helft zal er grote Verdrukking zijn over het Joodse Volk. Aan het einde van deze zeven jaren zal de Heere, tesamen met Zijn Lichaam, de Gemeente, Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. (Zie studie zeventigste Jaarweek en studie Boek Openbaring)

Niet laten misleiden

De Heere Jezus zegt dat men in die tijd moet zorgen dat niemand zich zal laten misleiden. Dat men moet zorgen in Zijn Leer te blijven want in die tijd zullen er vele misleiders zijn die zogenaamd uit Zijn Naam spreken. Ze zullen zelfs zeggen dat ze Christus zijn en velen zullen die verleiders gaan volgen. Men zal van oorlogen horen maar men moet niet in paniek raken want dat moet allemaal eerst gebeuren en dan nóg is het niet het einde van deze boze eeuw.

Mattheüs 24

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

De Heere Jezus vertelt verder aan de discipelen dat er in die tijd oorlogen tussen volkeren en tussen koninkrijken zullen zijn en er zal hongersnood zijn en besmettelijke ziekten zullen uitbreken en diverse aardbevingen. Maar dit zal nog maar het begin zijn van alle ellende. Dan nog steeds is het niet het einde van de boze eeuw.

Mattheüs 24

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen

Grote Verdrukking over de volkeren

In deze vijf verzen gaat het over de drieëndertig jaar grote Verdrukking over de volkeren. Het betreft de gelovigen die in die periode leven. Na de zeventigste Jaarweek zal de Heere Zijn Koninkrijk uitbreiden van de Hemel naar de aarde. De satan is dan op aarde geworpen en hij strijdt aan de andere kant om een koninkrijk te stichten hier op aarde. In diezelfde periode heb je ook nog het oordeel van de Heere over de ongelovigen met de ‘schalen van toorn’. (Zie studie Openbaring hoofdstuk 16). De Heere Jezus zegt dat alle gelovigen vervolgd en gedood zullen worden door legers onder leiding van Babel. Men zal elkaar verraden om geloof in de Heere.

Valse profeten

Er zullen ook in die tijd vele valse profeten zijn die zoveel mogelijk mensen willen misleiden. Velen zullen daarom afvallen van hun geloof in de Heere Jezus Christus. Maar wie volhardt in zijn geloof en trouw blijft aan de Heere tot het einde van die drieëndertig jaar grote Verdrukking, zal eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. En het Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt door honderdvierenveertigduizend getuigen. Genomen uit de twaalf stammen van Israël. De Heere Jezus zegt; ná die prediking en die zware periode van drieëndertig jaar dan zal het einde komen van deze tegenwoordige boze eeuw. Dit is dus het antwoord op vraag drie van de discipelen; 

3) Wat zal het teken zijn van het einde van deze tegenwoordige eeuw?

Het antwoord staat in vers 14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. De Heere Jezus Christus zal honderdvierenveertigduizend verzegelde getuigen uit de twaalf stammen van Israël uitzenden over de hele wereld. Deze aion eindigt als de honderdvierenveertig duizend getuigen het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt hebben aan alle volkeren. De satan wordt na die drieëndertig jaar Verdrukking voor duizend jaar gebonden. Dus als de boze vastzit en het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus is gerealiseerd, dán is de tegenwoordige boze eeuw geëindigd. (Zie ook studie Openbaring 7)

Openbaring 7
4  En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.

Mattheüs 24

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)  

Lees verder in de PDF Mattheus_24.pdf

Mattheüs 24