Homosexualiteit in de Bijbel

Homosexualiteit in de Bijbel. De kerken hebben helaas weinig begrepen van de typologie en overdrachtelijke betekenissen van de Bijbelse verhalen. Men neemt elk verhaal woordelijk en zet de mens centraal. Op die manier worden de mooie en indrukwekkende verhalen inhoudelijk volledig ontkracht. Op die manier blijft er een Boek van ge- en verboden en regels over. Alle verhalen worden star en letterlijk toegepast op onze hedendaagse maatschappij. De meeste voorgangers stellen de vraag; hoe kan dit verhaal ingepast worden in ons leven? Maar wat de kerken vergeten, is dat het Boek van Boven naar beneden is geschreven. Dat niet de mens centraal staat maar dat de Heere Jezus Christus het Middelpunt is. Dat de daadwerkelijke vraag bij elk verhaal zou zijn; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? Het is tenslotte Zijn Woord aan ons. God maakt Zijn Wil en Raadsbesluit aan ons bekend. Hij zegt ons hoe het was, hoe het is en hoe het worden zal. Maakt Zijn Wezen en Werk kenbaar aan ons. En vertelt ons ook wat onze positie zou zijn ten opzichte van Hem. Hij is de Schepper, de Maker van de hele Schepping. Hoezo zijn wij dan het middelpunt?

Openbaring 1

8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

De Heere is niet alleen de Aleph en Thaph, namelijk de eerste en laatste Hebreeuwse letter. De Heere is niet alleen de God der Joden maar Hij is ook de God der Heidenen. Want Hij is tevens de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste Griekse letter. Heidenen zijn in de Bijbel alle niet-Joodse volkeren.  De Onzienlijke God, Die Zichzelf openbaart door Zijn gesproken en geschreven Woord. Die Jehovah en Heere Die wij inmiddels kennen als de Heere Jezus Christus. Hij Die is en Die was en Die komen zal.

Te herkennen in Zijn Schepping

Een schilderij verraadt vaak al wie de schilder is. Men kan het zien aan de kleuren en de vormen en de technieken die gebruikt zijn. Zo laat God de Schepper Zich ook zien en kennen in Zijn hele Schepping. Het is een ware tentoonstelling van Bijbelse Waarheden. En dat staat ook in Romeinen; dat niemand te verontschuldigen is, omdat men God zou kunnen zien en herkennen in Zijn Schepping.

Romeinen 1
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
20
 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

God is Geest

God is Geest en daardoor gaat het in de letterlijke verhalen om de geestelijke betekenis. Deze verhalen zijn dan ook niet zonder de Geest van God te begrijpen.

Johannes 4
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

 1 Korinthe 2
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

Waar gebeurd

Het is dus de bedoeling dat we de letterlijke gebeurtenissen op een geestelijke, overdrachtelijke, typologische, figuurlijke wijze gaan leren lezen en begrijpen. En natúúrlijk zijn alle verhalen waar gebeurd. Ook al gaan sommige gebeurtenissen ons beperkte verstand te boven en ook al kunnen wij ons de soms wonderlijke verhalen niet voorstellen. Maar iets moet eerst daadwerkelijk plaatsvinden voordat er een geestelijke betekenis aan kan worden gehangen.

Geloven is een keuze

De mens houdt van filosoferen, de mens vindt zijn eigen gedachten en bedenkingen zo enorm belangrijk. De mens bedenkt zo graag de waarden en normen voor zichzelf en zéker ook voor anderen. Daarbij heeft de natuurlijke mens ook nog eens een verschrikkelijk groot ego. Men laat zich niets zeggen. Door niemand niet. We vrezen god noch gebod. Dus hoe makkelijk is het om Zijn Woord aan de kant te schuiven? Of om Zijn Woord zó te verdraaien dat wij er zélf beter van af komen? Maar wat velen vergeten, is dat geloven een keuze is. Je kunt iets aannemen óf verwerpen. En verwerp je Zijn Woord? Dan verwerp je Hém. Geloof je Zijn Woord niet? Dan hou je Zíjn Waarheid voor leugen. De Heere heeft bewust die keuze aan ons gelaten. Hij wil geen robots die Hem klakkeloos en zonder hart volgen. God wil dat wij ons met hart en ziel overgeven aan Hem en Zijn Woord. Dat wij ons vereenzelvigen met alles wat Hij in Zijn Woord geschreven heeft. Hij wil dat wij ons afhankelijk en dienstbaar naar Hem opstellen. Maar hoe moeilijk is dat? Om jezelf op de tweede plaats te zetten en je leven over te geven aan Hem? Hoe moeilijk is het te vertrouwen op geestelijke zaken als onze natuurlijke mens volledig gericht is op stoffelijke zaken? Maar indien we die keuze bewust en ten volle tóch nemen en ons hart zonder terughoudendheid openstellen voor Zijn Woord en Zijn Leiding, zal Hij ons laten delen in Zijn allesomvattende Liefde. Zal Hij je zegenen met élke geestelijke Zegening in de Hemel in Hem.

Oude en nieuwe mens

Gelovige mensen hebben twee geesten. Hun eigen geest, gedachten oftewel hart en de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus. In de Bijbel wordt dat genoemd de oude en de nieuwe mens. Onze oude mens is samen met de Heere Jezus Christus gekruisigd (zoals de hele oude schepping) en wij zijn in Hem, mee opgestaan als nieuwe mens in Christus. In een nieuwe Schepping. Dat heet wedergeboorte. Door deze wedergeboorte zijn wij dus nieuwe schepselen.

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Galaten 2
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus (de Heilige Geest) leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Efeze 4
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Goddelijke natuur

Hoewel de gelovige, geestelijk, bij de nieuwe Schepping hoort, loopt zijn zondige vlees, zijn oude mens, hier nog gewoon rond. Deze oude mens staat lijnrecht tegenover de nieuwe mens in Christus. De oude mens heeft een zondenatuur terwijl de nieuwe mens de Goddelijke natuur in Christus deelachtig is. Hij is gestorven bij de dood van de Heere Jezus aan het kruis. En de nieuwe mens is door geloof in de Heere Jezus Christus met Hém opgestaan uit de dood. Daardoor maakt hij deel uit van de nieuwe Schepping die een Goddelijke natuur bezit. De oude mens is geboren uit (zondig) vlees, de nieuwe mens is geboren uit Geest. De nieuwe mens is uit God geboren. En God is Geest.

2 Petrus 1
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Johannes 3
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

lees verder in de PDF Homosexualiteit-in-de-Bijbel.pdf

Zie ook het vierluik over homoseksualiteit op de website wachttorenkijker.nl

Homosexualiteit in de Bijbel

Homosexualiteit in de Bijbel