Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen

Brieven aan de gelovigen

Het Nieuwe Testament bestaat voornamelijk uit brieven. Brieven die geadresseerd zijn aan gelovigen. Deze brieven zijn geschreven door de apostelen met een bepaald doel. Er was aanleiding tot het schrijven van deze brieven. Zo wordt in de brief aan de Romeinen gesproken over de zondaar. Er wordt daarin uitgelegd dat de zondaar alleen door geloof gerechtvaardigd wordt via de weg van dood en Opstanding in Christus. De aanleiding tot het schrijven van de brief aan de Korinthiërs was het feit dat zij erg gericht waren op het vlees. Zij waren erg gefocust op de oude mens.

Alle brieven zijn namens God Zelf

De brief aan de Galaten gaat voornamelijk over het terugkeren naar een leven onder wetten en regels. En de Efezebrief gaat over de Hemelse positie in Christus. In de brieven aan de Filippenzen en Kolossenzen wordt verder ingegaan op de Efezebrief. In het kort zou je kunnen zeggen dat de brieven aan de Korinthiërs en Galaten commentaar geven op de brief van Paulus aan de Romeinen. En dat de brieven aan de Filippenzen en Kolossenzen commentaar geven op de brief aan de gelovigen in Efeze. De onderwerpen worden daar als het ware verder uitgediept. Alle brieven zijn namens God Zelf.

Efeze, een vervolg op Romeinen

De Efezebrief begint met een korte samenvatting van de eerste acht hoofdstukken uit de brief aan de Romeinen. Daarna krijgen we een vervolg ervan. Zo zegt de Romeinenbrief dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Dan zijn wij ook met Christus in de Hemel gezet, zegt de Efezebrief. En dan delen wij in Hem dus ook Zijn Positie, Zijn Heerlijkheid en al Zijn Zegeningen. Er wordt onder andere uitgelegd in de Efezebrief welke gevolgen dit heeft voor ons praktisch leven hier op aarde, nog in het vlees. De Efezebrief is niet echt populair. Deze brief gaat immers niet over aardse zaken en aardse zegeningen. Deze brief gaat over de Hemelse dingen en dat vindt men over het algemeen een stuk minder interessant. Want we leven toch hier op aarde?! Maar we moeten niet vergeten dat wij betrokken zijn in die Hemelse Zaken. We moeten niet vergeten dat we een Hemels Volk zijn. En dat we onze blik niet naar beneden maar naar Boven zouden richten.

Efeze 2
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Kolossenzen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Saulus

Efeze 1
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus:

Paulus betekent “klein(tje)” en “belemmerd”. Zijn vorige naam was indrukwekkender voor de natuurlijke en godsdienstige mens; Saulus. Saulus betekent namelijk “de eisende”. De Wet eist. Opeisen is invorderen. En hij deed zijn eerdere naam dan ook eer aan. Hij had een hele grote kennis van de Wet onder het Oude Verbond. Hij had aanzien als Schriftgeleerde. Maar dat veranderde toen de Heere hem riep. De Heere riep hem op om apostel te worden. Een apostel van Jezus Christus. Door de Wil van God. God had hém op het oog voor deze taak.

Apostel

Apostel is een Grieks woord voor gezondene. Iemand die met een boodschap wordt gestuurd. Een zendeling door de Heere Jezus gestuurd. De apostelen waren rechtstreeks aangesteld door de Heere Jezus. Paulus werd een paar jaar ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus aangesteld. Hij is dan ook de laatste apostel. Apostelen waren profeten want zij werden gestuurd door de Heere Jezus (Christus). Zij hadden gezag gekregen van de Heere; zij genazen mensen en dreven demonen uit. Apostel Paulus was de eerste die alle Gemeentelijke Waarheden gehoord heeft. De Heere Jezus Christus heeft hem aangesteld om de Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen bekend te maken.

Fundamentleggers

De apostelen waren de fundamentleggers van de prediking van het Evangelie van Christus. De apostelen waren aangesteld als fundamentleggers van de Gemeente. Waar het fundament gelegd is, hoeft niet opnieuw een fundament gelegd te worden en dus waren er daarna geen apostelen meer nodig. Net zo min als profeten, want apostelen en profeten vormen samen min of meer één categorie.

Efeze 3
3 Dat Hij mij (apostel Paulus) door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.

Door de Wil van God

Niet de wil van Paulus heeft hem apostel gemaakt. Maar de Wil van God. Het was niet zijn ambitie. Paulus was als Saulus dienstknecht van de hogepriester van het Oude Verbond. Daar was hij ook naar op weg toen hij geroepen werd door de Heere. Naar Damaskus. Hoe práchtig dat hij juist toen geroepen werd om dienstknecht te zijn van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizédek.

Heiligen

Elk gelovig en dus wedergeboren mens bezit de Heilige Geest en is daarmee heilig. Heilig betekent bekwaam gemaakt tot dienst aan de Heere. Gewijd aan de dienst van God. Dus in staat om de Heere te kunnen dienen. Het woord heilig is dan ook nauw verwant aan priesterschap. Als men dienstwerk voor de Hogepriester de Heere Jezus Christus doet, is men in Hem automatisch priester. De Heere Jezus Christus is Heilig, dus wij zijn automatisch heilig in Hem. Want Zijn Positie, is onze positie. Bij onze wedergeboorte zijn wij één geworden met Hem. Hij het Hoofd, wij zijn Lichaam.

1 Korinthe 3
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. 

Hebreeën 3
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;

1 Petrus 2
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Heilige wandel

Wij zijn bekwaam gemaakt, apart gezet, voor onze dienst aan de Heere. Wij zouden daarom heilig leven. Heilig leven is leven overeenkomstig de Wil van de Heere. Dit kan alleen in Christus en in Christus betekent tesamen met Christus. Alleen de nieuwe, wedergeboren mens is in staat heilig te leven. Maar in staat zijn om God te kunnen dienen, wil nog niet zeggen dat je dat dan ook doet! Daar kun je voor kiezen en dan kun je spreken van een heilige wandel. Heilig wandelen is wandelen onder leiding van de Geest. Het tegenovergestelde is naar het vlees wandelen, dan neemt de oude mens de leiding. Om Loon oftewel Heerlijkheid te verkrijgen zouden we dus heilig wandelen.

1 Petrus 1
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning;
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is;
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;

Romeinen 8
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Heilig wandelen, hoe dan?

Heilig wandelen is een levenswijze waarin men dienstbaar is aan de Heere Jezus Christus. Dat het Leven van de Heilige God uitwerking heeft in ons leven. Dat de Vrucht van de Geest zichtbaar is in ons leven. En dat houdt niet in dat wij zélf zouden werken om dat te bereiken, maar de Heere Zijn Werk laten volbrengen in en door ons. Eigen werken van de Wet en de oude mens zijn dode werken maar werken die de Heere in en door ons mag volbrengen zijn Vruchtbare Werken.

Filippenzen 1
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Het is de bedoeling dat wij Zijn Woord geloven en daaruit wensen te leven. Dat wij ons in afhankelijkheid tot Hem wenden en in gemeenschap leven met Hem. Het is een kwestie van jezelf overgeven aan het Woord, de Geest en het Werk van Christus in ons. En zoeken en bedenken de dingen die Boven zijn. Want alleen door Woord en door Zijn Geest vindt verandering van denken, gevoelen, gezindheid en wandel, plaats. In Christus zijn wij gesteld tot dienstknechten van het Nieuwe Verbond der Genade. En daardoor zijn wij afgezonderd  en ontheven van elke dienst en elke verplichting aan deze Wereld.

Kolossenzen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Lees verder in de PDF Efeze-1-zeven-geestelijke-Zegeningen 

Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen

Efeze 1; zeven geestelijke Zegeningen