Het Eeuwige Koninkrijk

Het Eeuwige Koninkrijk

Evangelie van het Koninkrijk

Paulus predikte het Evangelie in Thessalonica (er was daar toen nog geen Christen-gemeente) en hij had het daar, meteen de eerste keer, over de Wederkomst van Christus hier op aarde. Hij had het daar over de Openbaring van Zijn Koninkrijk op aarde, het Eeuwige Koninkrijk. Hij predikte daar ook over de opname en de positie van de Gemeente in Zijn Heilsplan. Dit is te lezen in de Thessalonicenzen-brieven.

Het leven is moeilijk

Wij zijn geneigd het Evangelie, de Blijde Boodschap, te versmallen tot het noodzakelijkste voor onszelf: ‘je hebt de Heere Jezus Christus nodig in je leven’. Dit is vaak de enige prediking: wij hebben de Heere nodig. Hij is onze Verlosser. ‘Het leven is moeilijk en dan hebben we iemand achter de hand aan wie we kunnen vragen: wat moet ik hiermee?’ En natuurlijk is het niet helemaal onjuist dat dit gepredikt wordt, maar we hebben onszelf hiermee wel helemaal centraal gezet. Het Evangelie is veel méér dan dat. Wat wordt er Bijbels verstaan onder ‘prediking van het Evangelie’? Wat is eigenlijk het Evangelie? Paulus zegt in de Romeinenbrief dat het Evangelie te voren beloofd is door Zijn profeten.

Romeinen 1
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).

Te voren beloofd

Het Evangelie hetwelk Hij tevoren beloofd heeft. Als het niet van tevoren beloofd is, is het dus geen Evangelie. Dan is het gewoon een boodschap. Evangelie is per definitie de prediking van wat God van tevoren beloofd heeft. Wat heeft Hij dan van tevoren beloofd?

God heeft Beloften gedaan

Nou, God heeft allerlei zaken beloofd! God heeft Beloften gedaan aan Adam en Eva en aan Abraham en aan Noach en aan Israël en aan David etc. En ook aan ons, zoals de uitstorting van de Heilige Geest, dat Hij ons niet als wezen achter zou laten. Er staat in de Korinthebrief dat alle Beloften van God tezamen komen in Christus. God is begonnen met het vervullen van alle Beloften. God heeft Beloften gedaan over de Komst van de Messias, de Komst van onze Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, de uitstorting van de Heilige Geest en de komst van het Nieuwe Verbond. De prediking van het Evangelie gaat toch op z’n minst over (het begin van) de vervulling van deze Beloften. Daarom staat er in Galaten 3 dat het Evangelie ook aan Abraham is verkondigd.

2 Korinthe 1
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.

Galaten 3
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.

Belofte nog niet vervuld

Het Evangelie omvat dus heel wat meer dan prediking ‘dat wij Christus nodig hebben in ons leven’. God heeft beloofd dat Hij Zijn Koninkrijk zal vestigen op aarde en dat Hij dat doen zal via de Zoon des mensen. Uit het geslacht van Adam. Daarom begint het Nieuwe Testament met het Koninklijke geslachtsregister, dat uitkomt bij Christus. Dat Koninkrijk is tot op heden niet gevestigd op aarde en dus is deze Belofte nog niet vervuld. Dat staat daarom nog te gebeuren. Het werd trouwens voor de geboorte van de Heere Jezus ook tegen Maria gezegd; dat aan Zijn Koninkrijk geen einde zou zijn. En ook Johannes de Doper predikte dat het Koninkrijk nabij is. De Heere Jezus Zelf sprak over het Koninkrijk en het Evangelie van het Koninkrijk en de Verborgenheden van het Koninkrijk.

Mattheüs 3
1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea,
2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Mattheüs 4
17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Minimaliseren van de Bijbelse Boodschap

De kerken hebben de Bijbelse Boodschap geminimaliseerd. Want waar is in de prediking van het Evangelie dat wereldomvattende Koninkrijk gebleven? Ikzelf heb er in geen vijftig jaren iets van gehoord in de Roomse kerk. Ik heb daar überhaupt niks gehoord over Zijn Wederkomst. De Evangelie-prediking gaat vandaag de dag helemaal over de oude mens. In de verschillende kerken die ik bezocht heb (Protestanten, Baptisten, Gereformeerden), ging het er in de prediking over ‘hoe we het Evangelie in ons leven en in onze maatschappij kunnen toepassen’. In feite; hoe we Zijn Evangelie in ons leven kunnen gebruiken. De mens moet er wat aan hebben…, de mens moet er wat mee kunnen.

Het Evangelie is geen hulpmiddel

Maar het Evangelie is geen hulpmiddel of verzameling voorschriften met betrekking tot ons praktische leven in deze oude Schepping. Het Evangelie gaat niet over ‘wat het juiste christelijke handelen is’. Dat is niet de Bijbelse Boodschap. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat niet in hoofdzaak over ons. En al zeker niet over de oude mens in deze oude Schepping. De oude mens en de oude Schepping zijn immers al meer dan tweeduizend jaar dood voor God. Sinds de kruisiging en dood van de Heere Jezus.

Wederkomst van Christus op aarde

Als je praat over de Wederkomst van Christus straks hier op aarde, weet bijna niemand waar het over gaat! Net zoals ik dat niet wist. Als je praat over het komende Koninkrijk van de Heere op aarde of over de opname van de Gemeente, dan kijken ze je aan alsof ze water zien branden. Net zoals ikzelf toen ik dit allemaal voor het eerst hoorde. Maar na Bijbelstudie is er voor mij niks vreemds meer aan. Het is namelijk Waarheid. Gewoon omdat het te lezen is in Zijn Woord. Het is Waarheid, ook al gaat het ons beperkte verstand te boven. Maar met deze beknopte studie over dit onderwerp hoop ik dat meer Christenen zullen gaan beseffen dat er nog het een en ander staat te gebeuren. En de Heere Zélf wil ook dat wij Kennis daarover tot ons nemen…

Kennis over Zijn Wederkomst

Johannes 16
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Kolossenzen 1
9b dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn Wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende = groeiend in de kennis van God;
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;

Het Koninkrijk is nabij

Als men al iets gehoord heeft over Zijn Wederkomst op aarde, gaat men er in het algemeen van uit dat dit de ‘Jongste dag’ is. Maar dat is niet zo. (zie studie Wat is de Hemel, zie studies Mattheüs 24 en Mattheüs 25, zie studie de zeventigste Jaarweek, zie studie Openbaring). Het Evangelie predikt de Wederkomst van Christus; De Heere Jezus Christus komt straks hier op aarde om Zijn Koninkrijk te openbaren. Hij zal straks Zijn Hemelse Koninkrijk uitbreiden vanuit de Hemel naar de aarde. Het Koninkrijk is nabij gekomen; daar gaat het Evangelie over.

Mattheüs 10
6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.
7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

De Koning is tweemaal verworpen

Het Koninkrijk zoals is beloofd, staat dus nog te gebeuren. In principe had het Koninkrijk al op aarde kunnen zijn. (zie studie de zeventigste Jaarweek) Maar de Joden hebben de Koning tweemaal verworpen; eenmaal vóór Zijn Opstanding en eenmaal ná Zijn Opstanding. Zij wilden ‘Deze’ niet. Zij wilden Hem niet als Koning. Daarom heeft de Koning Zich teruggetrokken in de Hemel. Daar verzamelt Hij Zich een Volk voor Zijn Naam; de Gemeente, Zijn Lichaam. (zie studie Wat is de Hemel?) Een Hemels Volk in een Hemels Koninkrijk. Hij is met Eer en Heerlijkheid gekroond door God de Vader. Straks zal Hij Zijn Koninkrijk verder uitbreiden naar de aarde; het blijft Eén Koninkrijk.

Een oordeel over het Joodse Volk

Maar er zal eerst een oordeel komen over het Joodse Volk. En pas wanneer de leidslieden gedurende dat oordeel in hun wanhoop Zijn Naam zullen aanroepen, zal Hij Zijn Voeten op de Olijfberg zetten. En vanuit Jeruzalem zal Hij dan een begin maken met de Openbaring van Zijn Koninkrijk op aarde.

Lukas 13
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

Pas als zij de Naam des Heren zullen aanroepen, in hun wanhoop, zal Hij Zich weer laten zien.

Het Joodse Volk vervangen door de Gemeente

Door ongeloof van het Joodse Volk is zij als Volk van God vervangen door de Gemeente. Daar gaat eigenlijk héél Handelingen over; dat de Gemeente de positie van het Joodse Volk heeft ontvangen. Na de verwerping van de Heere Jezus Christus kwam de zaligheid terecht bij de Gemeente. Het priesterschap werd van het uitverkoren Volk afgenomen en toevertrouwd aan het Hemelse Volk, de Gemeente, Zijn Lichaam. Het Evangelie wordt nu gepredikt door de heidenen en niet door de Joden. Als je de Heere zoekt, zoek dan niet onder de Joden, zoek onder de heidenen, zegt de Bijbel. De Heere verbergt Zijn aangezicht voor de Joden, maar openbaart Zich aan een Volk dat in duisternis wandelde. Hij openbaart Zich aan ons, de Gemeente, via Zijn Woord en Zijn Geest.

Handelingen

Handelingen 15
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen in de Bijbel zijn alle niet-Joden heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk De Gemeente, Zijn Lichaam; alle gelovige Joden en alle gelovige heidenen, vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus aan te nemen door Zijn Naam.
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:
16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Handelingen 28
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.
(horen = gehoorzamen = geloven)

Lees verder in de PDF Het Eeuwige Koninkrijk.pdf

Het Eeuwige Koninkrijk

Het Eeuwige Koninkrijk

Reageren