De muren van Jericho

De muren van Jericho. Hierover zijn al honderden bladzijden Bijbelstudie geschreven. Er zitten, op meerdere niveaus, veel typologische, ofwel geestelijk overdrachtelijke, ofwel symbolische betekenissen achter de stad en het omvallen van zijn muren. Ik ga mij – in deze studie – beperken tot een paar van die geestelijke boodschappen achter de gebeurtenis.

Zijn Woord niet alleen letterlijk nemen 

God heeft, via Zijn Woord, tot ons gesproken met beeldspraak en symboliek. Om deze beeldspraak te leren begrijpen, kost wat tijd en energie. Maar de Geest helpt daarbij. Vaak worden de Bijbelse gebeurtenissen letterlijk genomen, en daarbij zet men ook nog eens de mens centraal. Maar iets moet eerst letterlijk gebeuren, om er daarna een geestelijke betekenis aan te kunnen hangen.

Alles in de Bijbel heeft een geestelijke betekenis

Het is een kwestie van oefening om niet alles letterlijk te nemen. Het is een omslag in denken. Het duurde bij mijzelf een tijdje voordat ik die omslag te pakken had. Ik had jarenlang de Bijbelse verhalen letterlijk uitgelegd gekregen in de Roomse kerk. Maar de Bijbelse gebeurtenissen zijn zoveel mooier als men de geestelijke betekenis erachter weet. Pas dan leert men het Wezen en het Werk van de Heere kennen.

Het Werk van de Heilige Geest

Het voortbrengen van Gods Woord is het Werk van de Heilige Geest, oftewel de Geest van God. Het is tot stand gekomen via de pen, en het hart, en het verstand van de schrijvers, maar is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus ook alle Oud Testamentische boeken zijn geschreven onder de drijfkracht en inspiratie van de Heilige Geest. Die Geest van het Nieuwe Verbond is Dezelfde Geest die het Oude Testament heeft voortgebracht. Dus de Geest van het Nieuwe Verbond was de inspiratie en drijfkracht van het Oude Testament. Waar gaat dan het Oude Testament over?… Juist, over het Nieuwe Verbond!! Daarom is het bij Bijbelstudie noodzakelijk om Schrift met Schrift te vergelijken.

Johannes 16
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Wat leert ons dit over Christus?

Het hele Oude Testament gaat over tegenwoordige Waarheid. Dat is de tijd vanaf Zijn Eerste Komst tot aan Zijn Wederkomst. Heel het Oude Testament gaat over het komende Nieuwe Verbond. We kunnen ons dus bij alles wat in de Bijbel geschreven staat, afvragen; ‘wat leert ons dit over Christus’?

Lukas 24
44 En Hij (de Heere Jezus Christus) zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u (apostelen) was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen. (= Oude Testament)
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

Wat betekent de naam Jericho

Jericho betekent ‘maan-stad; stad van de maan’. De maan is dood. Dood en pokdalig, vol met littekens. Er is geen leven. Het is een beeld van deze wereld. Als wij naar boven kijken, kijken wij in een spiegel. We zien dan een gevallen wereld. Een wereld die ooit vol was, en zo begon, maar nu afneemt en verdwijnt. Maar uiteindelijk zal die wereld zich herstellen, tot dat ie weer vol is. De weg van de maan, is de weg van deze wereld. God heeft een Plan met die weg, maar die weg leidt eerst langs de ondergang. Langs de duistere nacht. De maan is weg, we wachten op de nieuwe maan. Typologisch staat Jericho voor de oude Schepping, en ‘de Schepping van overlang’.

Maan-stad

Jericho =  Maan-stad, stad van de maan
=  Type van deze Wereld die geregeerd wordt door de duivel, de overste van deze Wereld
=  Type van de Schepping van overlang, de eerste Schepping
=  Als de maan doet zij alsof zij licht geeft, maar zij licht, bij de Gratie van de Zon (Christus)
=  De laagste gelegen stad ter Wereld, namelijk 400 meter beneden de Zeespiegel
=  De oudste stad van de wereld
=  Een Wereld, waarin de dood heerst

Schepping van overlang

Om de gebeurtenis van het omvallen van de muren van Jericho helemaal te kunnen begrijpen, moet je eerst weten wat ‘de Schepping van overlang’ is. Daarvoor moeten we helemaal terug naar Genesis 1 …

Woest en ledig

Genesis 1
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

De aarde was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond. In het Hebreeuws staat hier: de aarde was woest en ledig, en duisternis vanwege de verschijning, of aangezicht, van de afgrond. Waarom zou de Grote Schepper, onze God, voor Wie niets onmogelijk is, een aarde scheppen die woest is?  Waarom zou Hij ledigheid en duisternis maken? Zou Hij niet veel eerder een lieflijke, perfecte aarde neerzetten in plaats van een woeste, ledige aarde? Dit klinkt toch behoorlijk onlogisch? En wat te denken van de slang? Zou God deze slang Zélf in de hof plaatsen? Wie schept er nu een tegenstander? Het is logischer dat de aarde al woest en ledig wás, en dat deze slang, de satan, reeds aanwezig wás.

2 Petrus 3

3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. (dit is dus niet de vloed  van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan. Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet vergaan)
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (de Belofte van Zijn Wederkomst) (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

De huidige Schepping is niet de eerste Schepping

De Schepping waarin wij leven, is niet de eerste Schepping. Toen ik dit voor het eerst hoorde, geloofde ik er niks van. Totdat ik het met eigen ogen las in Zijn Waarheid. Het feit dat ik er nog nooit van gehoord had, en het niet geloofde (selectief geloof), wil niet zeggen dat het geen Waarheid is! Dat onze huidige Schepping niet de eerste Schepping is, kunnen we gaan begrijpen als we bovenstaande verzen van Petrus lezen. Daarin staat namelijk dat er al eerder een Schepping is geweest. De zogenaamde ‘Schepping van overlang’.

Geoordeeld door water

Er wordt door Petrus  gesproken over ‘een wereld van over lang’ en ‘de wereld die toen was’. En hij zegt dat deze wereld van over lang, deze wereld van eertijds, is geoordeeld door water. Nu begrijpen we waarom Gods Geest over de wateren zweefde. Dit oordeel van God Zelf is gebeurd tússen Genesis 1 : 1 en Genesis 1 : 2. In den beginne schiep God de Hemel en de aarde gaat over die vorige, eerste Schepping.  En de volgende zin gaat over de tijd ná het oordeel. Want ná dat oordeel was de aarde woest en ledig. En er was duisternis vanwege de afgrond. En juist de afgrond heeft te maken met de satan, de hele Bijbel door…

Welke vloed bedoelt Petrus?

Petrus zegt dat de spotters van zijn dagen niet geloven in het vroegere, eerdere oordeel van de grote vloed. Hij zegt dat ze daarom ook niet zullen geloven in het komende oordeel door vuur. Petrus geeft hiermee aan dat hij wel degelijk de totale verwoesting van de wereld op het oog heeft. (ter geruststelling; er komen uiteindelijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde). Paulus bedoelde de vloed waardoor een reeds lang bestaande wereld vergaan is. Het betreft de vloed van Genesis 1 : 2. Het beeld dat we daar van de wereld krijgen, beantwoordt precies aan de woorden van Petrus.

Water

Het was een woeste, ledige en duistere wereld, die bedekt was met water! De oorspronkelijke schepping werd verwoest door middel van water. En wanneer vervolgens het werk van herstel, van restitutie, begint, krijgen we te maken met een aarde ‘uit het water en in het water (be)staande’. En dat is precies wat de apostel letterlijk zegt! De aarde rijst immers op uit het water, en staat er tevens middenin.

2 Petrus 3
5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. (dit is dus niet de vloed  van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan. Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet vergaan!!)

Niet de zondvloed van Noach

Veel predikers willen ons doen geloven dat hier de zondvloed ten tijde van Noach mee bedoeld wordt. Dat is echter onjuist, want Petrus zegt dat hemelen en de aarde vergaan zijn. Helemaal verwoest dus. Ten tijde van Noach was er een zeer grote overstroming. Noach en zijn mensen kwamen niet op een nieuwe aarde terecht, maar op dezelfde, maar dan opgedroogde aarde. Bij Noach is noch de mensheid, noch de Hemel en de aarde vergaan. Dus Petrus bedoelt hier absoluut een andere zondvloed.

Gevallen engel

Satan is niet meer dan een gevallen engel, ‘een zoon des dageraads’,  uit de vorige Schepping. Deze zoon van God is geen zoon omdat hij uit God geboren is, maar omdat hij, vóór zijn opstand tegen God, een bepaalde verantwoordelijkheid van Hem had ontvangen. Verantwoordelijkheid over bezittingen van God. Lucifer was een zoon van God, maar werd na zijn opstand een satan (Hebreeuws voor ‘tegenstander’) van God. De naam Lucifer komt trouwens niet voor in de Bijbel, het is namelijk Latijns. Lucifer betekent ‘morgenster en lichtbrenger’.

Satan is meerdere keren uit de Hemel gevallen

De Satan is meerdere keren uit de Hemel gevallen; één keer figuurlijk; namelijk de morele val nadat de morgenster gelijk als God wilde zijn, en de geestelijke val, in de kruisdood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Straks komt de letterlijke val uit de Hemel; als de Gemeente wordt opgenomen, dan wordt satan en zijn personeel op aarde geworpen. Nu voert hij nog een geestelijke, onzichtbare strijd, maar straks zal dat een zichtbare strijd op aarde zijn. (zie studie de zeventigste Jaarweek en studie Openbaring)

Jesaja 14
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
(hier wordt een ‘morele val’ bedoeld maar verwijst ook naar wat nog komen gaat)
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Ezechiël 28

13 Gij waart in Eden, Gods Hof (eerste Schepping); alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.
15 Gij waart volkomen
(= volmaakt) in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid (= onrechtvaardigheid, gebrek) in u gevonden is.
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen
, (dit was een morele val, en is tevens een profetie over het begin van de zeventigste Jaarweek) Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.

Vrije wil

Uit bovenstaande stukken valt te lezen dat er in die eerste Schepping een gezalfde, een zoon des dageraads, een morgenster was. In het begin was er niks aan de hand, tot het moment dat er ongerechtigheid in de gezalfde werd gevonden. Deze ontrouwe engel heeft zich bóven de Heere willen plaatsen. Het is de zondeval van de Satan die hier beschreven wordt. De Heere had dit natuurlijk voorzien. Het kwam niet als een verrassing. Hij wist dat dit zou gebeuren als Hij Zijn schepselen een eigen vrije wil zou geven.

Liefde en Gerechtigheid

De Heere had kunnen besluiten om op dát moment Zijn hele Schepping weg te doen. Volledig te laten verdwijnen, maar de Heere had Liefde voor Zijn Schepping. God de Schepper wilde bovendien vooral gerechtigheid doen. Hij wilde de satan overwinnen, en wilde Zijn verloren Eer en Heerlijkheid terughalen.

Johannes 3
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 17
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; (namelijk de verloren Eer en Heerlijkheid terughalen)
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. (Nu heeft Hij weer de Heerlijkheid Die Hij had voordat de eerste wereld/oerwereld geschapen is)

God zal zijn Alles, en in allen

En doordat de Schepper dit alles vantevoren heeft voorzien, had Hij Zijn Verlossingsplan al klaar, vóórdat Hij een oordeel bracht over de oude in zonde gevallen Schepping. Alle gebeurtenissen met betrekking tot de hemelen en aarde zijn tot in de puntjes overdacht. Alles wat gebeurt of gebeurd ís, is onderdeel van Zijn allesomvattende Raadsbesluit. De levende God wist van tevoren hoe diep Hij Zich moest vernederen en welke prijs Hij zou moeten betalen om Zijn Plan te verwezenlijken. Hij wilde Zijn Hoogste Doel bereiken, namelijk dat de Heere Jezus Christus in het Midden zal zitten van vele broederen, en dat God zal zijn Alles en in allen.

Uiteindelijk zal heel de Schepping God verheerlijken. Elke knie zal zich buigen, en alle tong belijden dat Hij Heere is. Zijn Heilsplan zal uiteindelijk leiden tot een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen.

LEES VERDER IN DE PDF DE MUREN VAN JERICHO-pdf

De muren van Jericho

De muren van Jericho

Tags: ,

Reageren