Hij zorgt voor u

Hij ontfermt Zich over ons als een vader over zijn kinderen
Hij is onze Hulp en ons Schild
Hij voedt ons met aards en geestelijk voedsel
Zijn Oog is op ons om over ons te waken
Hij voorziet in wat wij nodig hebben
Hij luistert naar ons gebed
Hij zorgt voor ons
In Zijn Armen zijn wij veilig
Hij is altijd bij ons, onlosmakelijk verbonden
Hij laat ons niet alleen

Nederig

Nederig zijn, is je onderwerpen. Nederig zijn, is onderdanig zijn. Nederigheid heeft in onze hedendaagse maatschappij een beetje nare klank gekregen. We zouden vooral goed voor onszelf opkomen en onze stem laten horen. We zouden het kaas niet van ons brood laten eten. En we zouden vooral erg blij zijn met onszelf, we zijn het tenslotte waard…

Je plaats weten

Maar nederigheid is geen gebrek aan zelfvertrouwen of assertiviteit. Nederig zijn, is je plaats weten. Jezelf niet boven anderen stellen. Bescheiden zijn. Als je nederig bent, neem je een onderdanige houding aan. In de Bijbel is het een positieve gedachte dat de gelovige zich zou vernederen voor God, zich zou onderwerpen aan Zijn Woord, onderdanig zou zijn aan Hem. God zal op Zijn beurt voor diegene zorgen.

Psalm 103
13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. (= die zich aan Hem onderwerpen, die Hem onderdanig zijn. Een vader zorgt voor zijn kinderen en voedt ze op. Een vader zorgt ervoor dat zijn kinderen niets tekort komen. Een vader draagt de verantwoordelijkheid voor zijn kinderen. De kinderen zijn afhankelijk van de zorg van de vader. De kinderen op hun beurt zouden luisteren naar hun vader.)

Oproep

1 Petrus 5
5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen maar den nederigen geeft Hij genade.
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

De gedachte hier is dat als je bereid bent om een ander te dienen, dan zal die ander voor jou zorgen. Als je je aan iemand onderwerpt, draag je de zorg over aan die ander. Wij hebben een Heere Die voor ons zorgt. Petrus doet hier een oproep aan de gelovigen om nederig en onderdanig te zijn aan God. Van de mens, het schepsel, wordt onderwerping verwacht aan de Schepper. De consequentie van deze onderwerping aan de krachtige Hand van God is dat Hij dan voor jou zorgt. Dit houdt in dat wanneer wij onszelf niet onderwerpen aan de Heere, Hij niet voor ons zal zorgen. Als wij onze eigen weg kiezen, zullen wij voor onszelf moeten zorgen. Vers zes en zeven horen bij elkaar.

Zowel nu als straks

6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Als wij ons nu vernederen, onderwerpen, dan zal Hij ons straks, bij Zijn Wederkomst verhogen. Voor de tijd dat we hier op aarde zijn, zouden wij onze zorgen en bezorgdheden op Hém wenden. We zouden voor de tijd hier, afhankelijk zijn van Zijn Zorg. Als consequentie zullen wij in de toekomst delen in de Verheerlijking en Verhoging van Christus.

Mattheus 23
12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.

In de Hemel en op aarde

Onze God is tevens de Schepper en daarom zorgt Hij voor Zijn Schepping in het algemeen. En voor Zijn kinderen in het bijzonder. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding Eerstgeborene geworden van de nieuwe Schepping. Wij als wedergeborenen maken ook deel uit van die nieuwe Schepping. Wij waren dood door zonden en misdaden maar zijn opnieuw geboren, wedergeboren, in die nieuwe Schepping. Tesamen met Christus; Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Dus ook wij zijn, in Hem, eerstelingen van de nieuwe Schepping.

Herhaling

Nu herhaalt zich deze Waarheid; dat wij een Heere hebben in de Hemel, Die ook daar voor ons zorgt. Hij heeft zich verantwoordelijk gesteld voor degenen die Hem toebehoren. Tot op heden is alleen de Gemeente, Zijn Lichaam, nieuwe Schepping. Maar in de toekomst zal uiteindelijk de hele schepping, een nieuwe Schepping, aan hem onderworpen  zijn. Voor ons geldt dat God, via de oude én de nieuwe Schepping, voor ons zorgt. Dus op aarde en in de Hemel. Naar het vlees en naar de geest.

Horen en zien

Wij kunnen God niet zien met fysieke ogen. Alleen met gelovige ogen zien wij Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond. De Heere laat Zich in deze Bedeling der Verborgenheid niet zien maar Hij openbaart Zich in Zijn Woord. Via de Schriften kunnen wij luisteren naar Zijn Woord. Het geloof is uit het gehoor. Zalig zijn zij die niet zien maar toch geloven. De Heere ziet ons wel. Zijn Ogen en Oren zijn gericht op degenen die in Hem geloven en zich aan Hem onderwerpen.

Hebreeën 2
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet
met fysieke ogen, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien met gelovige ogen Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, de gekroonde Jezus is de Christus in de Hemel Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. 

Het Oog van God

Psalm 32
8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.

De weg die de gelovige zou gaan, is de weg Die Hij uitstippelt. Hij zal ons onderwijzen, Hij zal ons leren welke weg wij zouden gaan. Raad geven, is leren en onderwijzen. Raad geven, is advies geven. Zijn Oog is op ons als wij Zijn Weg volgen. Hij kijkt naar ons en ziet ons, en weet waar wij gaan en hoe wij gaan. Hij weet van ons zitten en opstaan. Dat Oog heeft te maken met zien en voorzien in die dingen die wij nodig (zullen) hebben. Daarin zal Hij voorzien. Het Oog van God ziet en voorziet en kan vooruitzien. Zien is hier ‘zorgen voor’.

Geen boos oog

Hij kijkt niet of wij het wel goed doen… Hij kijkt niet wat wij fout doen! Nee, Zijn Oog waakt over ons en helpt ons waar wij dat nodig hebben. Hij zorgt voor ons. Maar niet voor ongelovigen.

Psalm 34
16 Ain. De ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen =gelovigen, en Zijn oren tot hun geroep. Als wij luisteren, horen naar Zijn Woord; gelovig zijn, dan hoort Hij ons. Zijn Ogen zien op ons en Hij begeleidt ons. Hij kijkt niet alleen maar luistert ook.

De Krachtige Hand van God

1 Petrus 5
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

Psalm 89
14 Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw rechterhand is hoog.

Zijn Arm is machtig, Zijn Hand is sterk en Zijn Rechterhand is hoog. Eigenlijk spreekt dit over hetzelfde. In de grondtekst wordt nog verschil gemaakt tussen Zijn Arm en Zijn Hand maar in de nieuwere vertalingen is daar al geen verschil meer. En er is eigenlijk ook geen verschil want de hand zit immers vast aan de arm! Zijn Arm staat voor Kracht, voor Gods legers waarmee Hij de aarde en de volkeren onder Zijn Macht brengt. Army is Engels voor leger en armée en Armee is Frans en Duits voor leger.

In Zijn Armen zijn wij veilig

Het is de Arm waarmee Hij maait oftewel oordeelt. Het is de Arm waarmee Hij zaait oftewel Vrucht brengt en het is de Arm Die Hij naar ons uitstrekt. Hij strekt Zijn Arm vanuit de Hemel, Zijn hoge Rechterhand, naar beneden zodat Hij ons kan bereiken. Zijn Armen reiken ver vanuit de Hemel naar de aarde. Het is de Arm waarmee Hij ons omhelst. Een verkorte Hand is het tegenovergestelde van de uitgestrekte Hand. Een verkorte Hand is een Hand Die niet helpt, Die niet van Boven naar beneden reikt…

Lees verder in de PDF Hij zorgt voor u

Hij zorgt voor u

Tags: ,