De verborgenheid

De verborgenheid. Onderwezen zijn in de verborgenheid, door bestudering van de Bijbel, is essentieel voor wie gelooft, anders zal hij onzeker blijven over zijn behoudenis. Veel Christenen hopen naar de Hemel te gaan, terwijl in de Bijbel, heel duidelijk, en meerdere keren, staat dat wij daar al zijn. Deze Hemelse positie brengt wel consequenties met zich mee voor ons praktische leven. Onze wandel is in de Hemel. ‘Wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn’. Wij hebben een Hemelse roeping. Dit behoort tot ‘de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen’. Dit maakt deel uit van de verborgenheid.

Efeze 2
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (tesamen met; in nauwe verbondenheid met) Christus Jezus; 

Laatste verzen van de Romeinenbrief

Romeinen 16
24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen (onwankelbaar te maken; vast te stellen), naar (in overeenstemming met) mijn Evangelie en (= namelijk) de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;
26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;
27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Paulus en de Romeinenbrief

De apostel Paulus legt in zijn Brief aan de Romeinen uit dat, door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, een zondaar gerechtvaardigd wordt. Paulus eindigt deze Brief met een zegenbede. Zie hierboven. In deze zegenbede staat niets van wat hij besproken heeft in de voorgaande zestien hoofdstukken. Paulus zegt hier, aan het einde van zijn brief, dat hij eigenlijk nog niet klaar is. Hij noemt hier de ‘verborgenheid’, maar legt er verder niks over uit. In deze lange, niet gemakkelijke, verzen kun je de omschrijving vinden van het Bijbelse begrip ‘de verborgenheid’.

De verborgenheid is nu geopenbaard

De verborgenheid is van tijden verzwegen geweest. God heeft het wel genoemd, maar niet geopenbaard. Paulus zegt hier dat deze verborgenheid nu geopenbaard is, en onder al de Heidenen (gelovige niet-Joden) bekend gemaakt. Door de profetische Schriften. Er kan alleen iets geopenbaard worden, als het eerst verborgen was. Verborgenheid wordt bewust geheim gehouden. Openbaren is iets onthullen, of ontsluieren, wat eerst verstopt was. Dus het tegenovergestelde van verberging is openbaring.

Geheimzinnige uitdrukkingen

In het Oude Testament vinden we geheimzinnige uitdrukkingen en Schriftplaatsen. Dat zijn verborgenheden. Zoals bijvoorbeeld; ‘Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden’, of: Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?’ Dit zijn van die uitdrukkingen waarvan men de betekenis niet kent. Paulus zegt nu dat hij nog steeds niet over die verborgenheden gesproken heeft. Hij heeft ze in ieder geval, in de Romeinenbrief, nog niet uitgebreid uitgelegd.

Jesaja 65
1 Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik.

Samenvatting van de Romeinenbrief

De Romeinenbrief gaat over het Evangelie van Christus; dat alle mensen zondaren zijn, en niemand rechtvaardig is. Een mens wordt alleen gerechtvaardigd door geloof, en niet door de werken van de Wet, is de boodschap van Paulus. Er wordt door hem uitgelegd hoe dat dan in elkaar zit; dat de Zoon van God voor ons is gestorven om het zondeprobleem op te lossen. Hij heeft voor ons, aan de eis van de Wet voldaan. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij zijn in Hem, door wedergeboorte, eerstelingen van de nieuwe Schepping. Wij zouden leven tot Zijn Eer. En Hem dienen. Dit alles wordt uitgelegd aan de gelovigen van Rome. Het Evangelie werd aan hen niet gepredikt, maar uitgelegd, ze waren immers al gelovig.

Geen uitleg van de verborgenheid in de Romeinenbrief

In de Romeinenbrief vind je dus dat de Heere is gestorven, begraven, en opgewekt, en dat Hij zit in de Hemel, aan de Rechterhand van de Vader. Daar bidt Hij voor ons. Je vindt daar niet; dat wij met Hem zijn opgewekt, en met Hem gezet zijn in de Hemel. En dus, met Hem, een Hemelse positie hebben ontvangen. Dát vind je niet in de Romeinenbrief. Dat maakt namelijk deel uit van die verborgenheid, die aan het einde van de Romeinenbrief dus nog even genoemd wordt.

Efezebrief

Efeze 2
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (tesamen met; in nauwe verbondenheid met) Christus Jezus;

In de volgende Brief van Paulus, aan de inwoners van Efeze, legt hij dit wél uit. Hij geeft daar eerst een samenvatting van zijn Brief aan de Romeinen, om vervolgens in het tweede hoofdstuk uit te leggen dat wij niet alleen met Hem mee opgestaan zijn, maar dat wij ook mede met Hem in de Hemel gezet zijn. Hij legt daarna uit wat voor praktische gevolgen dit heeft voor onze levensbeschouwing en daarmee voor ons praktische leven. Dat geheel heet verborgenheid.

Typologie

Dat er nieuw leven zou zijn uit de dood, oftewel wedergeboorte, dat is in het Oude Testament niet verborgen. Het staat daar meerdere keren genoemd en beschreven, maar nog meer geïllustreerd met beelden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Noach en de zondvloed; Noach overleefde dat. Dat is een beeld van dood en opstanding. De doortocht door de Schelfzee en de Jordaan; de wateren in-en-weer-uit, ook een beeld van dood en opstanding. Zo is er nog veel meer typologie over wedergeboorte te vinden in het Oude Testament.

Het Nieuwe Testament verklaard het Oude Testament

Maar dat een gelovige, sinds de dood en Opstanding van Christus, gezet zou worden in de Hemel, dat we Hemels burgerschap zouden ontvangen, dat vind je niet geopenbaard in het Oude Testament. Je kunt het er wel vinden, maar alleen op een cryptische, verborgen, manier. Daarom zouden we het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament wordt het Oude Testament verklaard. Dat is de reden dat je bij Bijbelstudie altijd Schrift met Schrift moet vergelijken. In heel veel zaken verklaart de Bijbel dan zichzelf. Wij weten inmiddels de antwoorden op de teksten uit het Oude Testament: ‘Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden’, en; ‘Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?’

Gelijkenissen

Ook herkennen wij zaken uit het Oude Testament, door uitspraken van de Heere Jezus. Hij sprak in hoge mate op een cryptische manier. De eerste plaats waar de term verborgenheid voorkomt is in Mattheüs 13. Daar begint de Heere Jezus ‘ineens’ te spreken in gelijkenissen. De Heere Jezus sprak veel in gelijkenissen. Hij legde deze wel uit aan de discipelen, maar zij konden waarschijnlijk ook niet alles daarvan begrijpen. Ze waren blij als Hij in ‘klare taal’ sprak, dat was makkelijker te begrijpen.

Markus 4
33 En door vele zulke gelijkenissen sprak Hij tot hen het Woord, naardat zij het horen konden.
34 En zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet; maar Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het bijzonder.

Johannes 16
28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader.
29 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, en zegt geen gelijkenis.

Verborgen voor de ongelovigen

Mattheüs 13
10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u (de discipelen; gelovigen) gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien (vele scharen; ongelovigen) is het niet gegeven.

‘Waarom spreekt Gij in gelijkenissen?’ De Heere Jezus antwoordt de discipelen dat de ‘verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen’ niet bekend worden gemaakt aan ongelovigen, maar alleen aan gelovigen. Het is de bedoeling dat ongelovigen niet weten waar Hij het over heeft. Het is juist de bedoeling dat alleen gelovigen weten waar de gelijkenissen over gaan.

In het midden van de Gemeente

In het Oude Testament lezen wij over de Heere Jezus in de Psalmen. Dat weten wij wel, maar dat weet niet iedereen. Deze gaan niet over de Psalmist, of over iemand anders. In die Psalmen staat dat Hij ná Zijn Opstanding, de Naam van God, ofwel de Heerlijkheid van God, zal verkondigen aan Zijn broederen, namelijk in een grote Gemeente. Dit is een verborgenheid in het Oude Testament. Om dit te begrijpen moet je eerst weten dat het over de Messias gaat, en waarom wordt Zijn Naam groot gemaakt in de Gemeente, en aan Zijn broederen?

Psalmen

Psalm 40
8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.
9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.
10 Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het.
11 Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten; Uw waarheid en Uw heil spreek ik uit; Uw weldadigheid en Uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente.

Psalm 22
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen.

26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.

Het gaat ze niks aan

De Lof, en Eer, en de Naam van God, wordt in onze dagen niet gepredikt aan de wereld als zodanig, maar wel in de wereld. De ongelovigen gaat het domweg niks aan! Waarom zou je het vervolg op de Romeinenbrief uit moeten leggen, als men de inhoud van de Romeinenbrief niet aanvaard heeft?! Een mens moet eerst komen tot de aanvaarding van de Heere Jezus Christus, als Verlosser en Zaligmaker, en hij moet wedergeboren worden (de Geest ontvangen), en daarmee nieuw leven ontvangen. Daarná kun je vragen: ‘… en wat nu?’

Wat nu?

Als je nieuw leven hebt ontvangen, dan behoor je daarmee tot de Gemeente, het Lichaam van Christus. Je behoort dan tot ’de Gemeente van eerstgeborenen die in de Hemel is opgeschreven’. Dit betekent niet dat je daar nu al naar toegaat, maar dat je nu al een Hemelse positie hebt, dat daar je burgerrechten liggen. Gelovigen hebben een Hemelse roeping, wij horen niet meer bij de wereld, hoewel we natuurlijk nog wel ín de wereld zijn. De Gemeente, Zijn Lichaam, zou zich niet bezighouden met wereldse zaken en problemen. Wij zouden ons richten op Christus. Dát is verborgenheid! (zie ook de studies; ‘De Gemeente als tempel’ en ‘Buiten de wereld’)

Zoekt de dingen die Boven zijn

Hebreeën 12
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods (het nieuwe leven onder het Nieuwe Verbond), tot het hemelse Jeruzalem (Koninkrijk der Hemelen), en de vele duizenden der engelen; (engelen zijn Hemelse wezens en zijn hier een type van de andere Gemeenteleden, die ook in de Hemel gezet zijn)
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen (samen met Christus zijn wij eerstelingen van een nieuwe Schepping), die in de hemelen opgeschreven zijn (samen met Christus in de Hemel gezet), en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

Kolossenzen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. (wij horen niet meer bij de wereld, juridisch zijn wij Hemelburgers)
3 Want gij zijt gestorven (de oude mens; het vlees; de natuurlijke mens), en uw leven is met Christus verborgen in God. (in de Hemel, omdat Christus een Hemelse Positie heeft)

Efeze 2
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen (= gelovigen; wedergeborenen), en huisgenoten Gods; (in de Hemel)

Wij zouden ons niet bezighouden met de Wet

Wij zouden ons niet bezighouden met de Wet. Gelovigen die zich vasthouden aan de Wet, en daarmee aan Oudtestamentische leringen, komen daardoor niet tot de kennis van de wérkelijke positie van de gelovige. In de Roomse kerk heb ik in geen vijftig jaar gehoord van onze Hemelse positie. Dit kerkelijk instituut heeft er groot belang bij om deze kennis achter te houden. Want als élke gelovige een Hemelse positie heeft, hoeft niemand meer ‘de Hemel te verdienen’. En dat is nou juist hetgeen deze kerk predikt. Dit heeft met macht te maken.

De Bijbel blijft dicht

Zij die vasthouden aan het Oude Verbond der Wet komen dus niet te weten wát de positie is van een gelovige uit deze tegenwoordige tijd, sinds de Opstanding van Christus, in afwachting van Zijn Wederkomst. Dat staat namelijk helemaal niet in het Oude Testament. En daar heeft het begrip verborgenheid juist betrekking op. Er is onder de gelovigen nog nauwelijks kennis van Bijbelse begrippen, dat komt omdat de Bijbel dicht blijft. We zouden zélf onderzoeken en niet klakkeloos de voorganger geloven. Ieder is daar zelf verantwoordelijk voor. ‘Lezen wat er staat, en geloven wat je leest’. Zelf ben ik daar, helaas, pas op mijn veertigste mee begonnen.

Johannes 5
39 (De Heere Jezus zei) Onderzoekt de Schriften (er staat niet alleen ‘lees de Bijbel’ maar er staat ‘onderzoek de Bijbel’); want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

LEES VERDER IIN DE PDF ‘DE VERBORGENHEID’-pdf

De verborgenheid

De verborgenheid

Reageren