Typologie in de natuur: de Vijgenboom

Typologie in de natuur: de Vijgenboom

Na de studies over Tarwe, Gerst en Wijnstok, zijn we nu bij de vierde ‘vrucht’ uit Deuteronomium aangekomen. Typologie in de natuur: de Vijgenboom. We weten inmiddels dat de zeven vruchten uit Deuteronomium staan voor de Zegeningen die het Volk Israël erfelijk ten deel zouden vallen. Het land Kanaän, zoals de Heere dat beloofd heeft aan Israël.

Deuteronomium 8
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten;
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honig;

Iedere gelovige is een erfgenaam

De Zegeningen die God aan Israël beloofd heeft, worden uitgedrukt in het land. Een land van tarwe, gerst, wijnstokken, vijgebomen, granaatappelen, olijfbomen en honing. Het gaat hierbij om de diepere betekenis áchter deze ‘vruchten’. Het zijn beelden van de geestelijke Zegeningen, die beloofd zijn aan de erfgenamen van Abraham. Alle gelovigen zijn erfgenamen van Abraham.

Galaten 3
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen (= alle niet Joden) uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.

De boom is een type van een individu, maar ook van een Volk

De vijgenboom speelt in de Bijbel een grote rol. De betekenis die de vijgenboom in de Schrift heeft, drukt zich natuurlijk ook uit in de boom zelf. Een boom in de Bijbel is altijd een beeld van een individu. We kennen ook de stamboom. Dan is de boom niet alleen een beeld van het individu, maar ook van zijn nakomelingen. In de Bijbel is dat hetzelfde, dus daar is een boom ook een type van een volk. Een boom is dus een uitbeelding van een individueel mens, maar ook van een volk. Zo hebben we het Volk Israël, dat is genoemd naar Jacob, die Israël genoemd is.

Christus is de Ware Boom

Psalm 1
3 Want Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

De Ware Boom is Christus. Geplant aan waterbeken. Die Boom is daar bewust geplant. In de Bijbel worden bomen verzorgd; geënt, geteeld, afgehouwen en gesnoeid. Ook bij de boom geldt het principe dat hij tot taak heeft dat het oude vergaat, om het nieuwe voort te brengen. Gaat het tóch weer om de voortplanting. Waarbij het over het algemeen gepaard gaat met lijden, met afhouwen, en wegnemen wat oud is, om tevoorschijn te brengen wat nieuw is. Dit principe geldt ook voor de vijgenboom. In de Bijbel komen we de vijgenboom tegen als een beeld van de staat Israël. Maar natuurlijk slaat alle typologie in de hoogste toepassing op Christus.

De onzienlijke dingen, drukken zich uit in de zienlijke dingen

De Schepping is het Kleed van de Schepper. Je kunt God kennen aan Zijn omhulling. Anders gezegd; de onzienlijke dingen, verbergen zich in de zienlijke dingen! Dáárom kunnen wij de onzienlijke dingen herkennen in zienlijke dingen. Onzienlijke dingen zijn verborgen achter de zienlijke dingen, maar drukken zich er wel degelijk in uit. Dát is typologie. Je kunt het zien, als je het wilt zien. Anders is het verborgen. De boom leert ons dat de zienlijke wereld voor tijdelijk is. De bladeren vallen er immers een keer af. Ze zijn een beeld van de uiterlijke, de zienlijke dingen. Juist de vijgenboom is een type van de zienlijke wereld. Door het dichte bladerdak, maar ook door de vorm, en aard, van zijn vrucht: de vijg.

Romeinen 1
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
 

Aardse vruchtbaarheid

De vijgenboom heeft te maken met de aardse vruchtbaarheid. De vijg heeft te maken met vermenigvuldigen, oftewel veel-worden. De vrucht heeft de vorm van het scrotum van de man, en zit vol zaad. De vijg, en dus de vijgenboom, heeft te maken met de aardse vruchtbaarheid en voortplanting. Ga heen en vermenigvuldig u. Van Israël werd gezegd dat het zaad zou zijn als sterren des Hemels, en als zand aan de oever der zee. Het zaad zou talrijk zijn. De vijgenboom staat typologisch dan ook voor de staat Israël.

Genesis 22
16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt;
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.
18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

De inhoud wordt minder

De vijgenboom spreekt dus van vermenigvuldiging, van ‘veel worden’. En dat is eigenlijk precies het kenmerk van deze wereld. Het staat ook al in Genesis één; ‘weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde’. Met voortplanting wordt hier niet hetzelfde bedoeld als met vermenigvuldiging. In deze wereld, de oude Schepping, worden de aantallen wel meer, maar de inhoud wordt minder. In de Bijbel wordt de vermenigvuldiging van deze wereld niet erg hoog gewaardeerd. Net als bij zuurdesem, oftewel gist, wordt de hoeveelheid groter, maar de inhoud leger. Gebakken lucht.

Heerschappij over de aarde

Het principe van ‘er is eerst weinig, en daarna wordt het veel’, is als eerste van toepassing op de Mens Jezus Christus, en daarna op de mens in het algemeen. Het was immers de bedoeling, dat Hij de eerste zou zijn van vele broederen. Hij moest sterven om veel Vrucht te dragen. In de nieuwe Schepping. Want niet Adam zou de aarde vullen, maar de laatste Adam, de Heere Jezus Christus. ‘Onderwerp de aarde, en heb Heerschappij over de aarde’, gaat in hoogste instantie natuurlijk over de Mens Christus en niet over de mens Adam. God neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. De mensheid in de oude Schepping plant zich wel voort, maar enkel tot instandhouding van de soort. (zie ook de studie ‘Wat is erfzonde?’)

Romeinen 8
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

Uiterlijk vertoon

In de Bijbel wordt de vijgenboom vaak negatief aangehaald; als beeld van die vruchtbare oude Schepping. Er staat zelfs dat de Heere de vijgenbomen van Israël zou stellen tot schuim. Wat is schuim? Het veel-worden, zonder dat het meer wordt! Want schuim is alleen maar lucht. Dat is dus dezelfde werking als zuurdesem. Het beeld van de wereld, de oude Schepping. Die ziet er misschien dan wel indrukwekkend uit, maar het is allemaal leeg, uiterlijk vertoon. Opgeblazenheid. Het wordt wel meer, maar niet beter. Alle capaciteit en kennis van de oude mens is hoogmoed. We kunnen naar de maan vliegen, maar is dat werkelijk een grote stap voor de mensheid?? Het is alleen maar show en een prestigekwestie. Het ontwikkelt zich, maar krijgt er niet meer waarde door.

Een schort van Vijgenbladeren

Genesis 3
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten

De vijgenboom is op de eerste plaats bekend om zijn grote bladeren. En hoe kleedde de eerste mens zich? Met vijgenbladeren! Ook hier wordt de vijgenboom in verband gebracht met uiterlijke zaken. De boom hult zichzelf in grote bladeren. Een bladerenkleed. De bladeren van een boom, hebben in de Bijbel altijd de functie van (be)kleding. Als de Bijbel spreekt over loof, of blad, of bladeren, heeft het altijd te maken met uiterlijke dingen, met de buitenkant. De buitenkant van de dingen, is een beeld van de wereld waarin wij leven. Deze wereld is een wereld van zienlijke dingen. En deze vormen de buitenkant van de onzienlijke dingen.

Moerbeiboom

De vijgenboom vindt zijn oorsprong in de landen aan de Middellandse Zee. De vijgen worden, vooral gedroogd, verhandeld over de hele wereld. De vijgenfamilie is een hele grote familie. Zo is ook de moerbeiboom familie van de vijgenboom. Zijde vindt, in het algemeen, zijn oorsprong aan de witte moerbeiboom. De zijdevlinder legt haar eitjes in die boom. De zijderups leeft van het blad van de moerbeiboom. Met een omweg dus van vijgenblad…

Wedergeboorte

De zijderups eet de bekleding, de uiterlijke verschijning, van de witte moerbeiboom. De kleur wit in verband met God. Door het opeten van de bekleding van de boom, produceren de rupsen een nieuwe bekleding; namelijk zijde. Dit is het verhaal van wedergeboorte! De boom geeft voedsel aan de zijderupsen. Zij eten hun oorsprong op. Na verloop van tijd produceren zij zijde. De oude Schepping wordt weggenomen, wordt verslonden. Uit de oude bekleding komt een nieuwe, betere bekleding; de nieuwe Schepping. Uit de oude Schepping, komt een nieuwe voort. Uit het Oude Verbond, komt een beter Verbond.

Hebreeën 7
21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij
(De Heere Jezus Christus) zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek).
22 Van een zoveel beter verbond (het Nieuwe Verbond der Genade) is Jezus Borg geworden.

LEES VERDER IN DE PDF TYPOLOGIE IN DE NATUUR; DE VIJGENBOOM_pdf

Typologie in de natuur: de Vijgenboom

Typologie in de natuur: de Vijgenboom

2 Reacties

  1. Anneke Blok 17 juni 2022
  2. Sylvia Arlar-Simonse 17 juni 2022

Reageren