Bijen en de Bijbel

Bijen en de Bijbel 

Het leven van de honingbij krijgt een extra dimensie als we enkele aspecten van de bijen in het licht van de Bijbel gaan bekijken. In de honingbij en haar samenleving, de inwendige organisatie, de arbeidsverdeling, de honingproductie en de manier waarop iedere bij functioneert in het groter geheel, zijn veel Bijbelse Waarheden te herkennen. De honingbij en trouwens alles wat we om ons heen zien, kan niet ontstaan zijn door toevallige omstandigheden. Zij is geschapen tot eer van God en ten dienste van de mens.

Te herkennen in Zijn Schepping

Een schilderij verraadt vaak al wie de schilder is. Men kan het zien aan de kleuren en de vormen en de technieken die gebruikt zijn. Zo laat God de Schepper Zich ook zien en kennen in Zijn hele Schepping. Het is een ware tentoonstelling van Bijbelse Waarheden. En dat staat ook in Romeinen; dat niemand te verontschuldigen is omdat men God zou kunnen zien en herkennen in Zijn Schepping.

Romeinen 1
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
20
 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Het Woord van God

Honing is een uitbeelding van het Woord van God. Honing heeft dezelfde zoete, krachtgevende en heilzame eigenschappen als het Woord van God. Het Woord van God smaakt dan ook als honing.

Ezechiël 3
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid.

Nectar    

Nectar is een suikerrijke vloeistof die door planten wordt geproduceerd. De nectar wordt uitgescheiden door honingklieren binnen en buiten de bloemen. Honing is een natuurlijke zoete substantie die ontstaat als honingbijen nectar uit bloemen verzamelen en deze vervolgens omzetten. De nectar wordt door toevoegen van enzymen en door indikking vanwege verdamping omgezet naar honing. Honingbijen verzamelen het uit de bloemen, nemen het tot zich en slaan het op.

Spreuken 24
13 Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem (honing nog in de raten) is zoet voor uw gehemelte. (zoet verwijst naar het leven onder het Nieuwe Verbond).
14 Zodanig is de kennis der wijsheid (de Here Jezus Christus is de opperste Wijsheid) voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen, en uw verwachting zal niet afgesneden worden.

Roos van Sharon, Lelie der dalen

Hooglied 2
1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

De Heere wordt in het Boek Hooglied vergeleken met een bloem. Met een roos. Hij is de Roos van Sharon. Sharon is een vruchtbare vlakte in het Westen van het land Kanaän. Aan de Middellandse zee. De roos die daar voorkomt, ziet er heel anders uit dan de roos die wij kennen. Het zijn planten die heel hoog kunnen worden met grote hoeveelheden bloemen. Ze ruiken enorm lekker en tot in de verre omtrek kun je ze ruiken. De vlakte van Sharon stond vol met heerlijk geurende bloemen. Maar door ontrouw en ongeloof is Sharon een woestijn geworden. Het is een beeld van het ontrouwe, ongelovige Joodse Volk. Straks, aan het einde van de zeventigste Jaarweek, zal een gelovig overblijfsel de Naam van de Heere aanroepen. Na haar wedergeboorte zal de woestijn weer bloeien als een roos.

Jesaja 33
9 Het land treurt, het kweelt; de Libanon schaamt zich, hij verwelkt; Saron is geworden als een woestijn; zo Basan als Karmel zijn geschud.

Jesaja 35
1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.
2 Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods.

Lees verder in de PDF Bijen-en-de-Bijbel

Bijen en de Bijbel

Bijen en de Bijbel