Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag. 5 mei is de nationale viering van de bevrijding, ook wel “dag van de vrijheid” genoemd. Bevrijdingsdag is de viering van de capitulatie van nazi-Duitsland in 1945. Voor mezelf kan ik er, eerlijk gezegd, erg weinig mee. Net zoals ik ook niks kan met dodenherdenking op 4 mei. Wat en wie, en waarom moet ik, voor mij onbekende, overledenen herdenken?… Gelovigen zijn behouden en ongelovigen zijn verloren. En dit bedoel ik echt niet respectloos.

Lukas 9
59 En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begraven
60 Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden = niet wedergeborenen; ongelovigen hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods.

Kwetsbaar

Volgens het nationaal comité moeten we vieren dat we nog steeds in vrijheid leven en beseffen dat vrijheid kwetsbaar is. We zouden volgens het comité stilstaan bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Ik doe hier niet aan mee. De Vrijheid waar ik in sta, is namelijk helemaal niet kwetsbaar! Die Vrijheid is verworven door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus en dat is eeuwige Vrijheid. Die Vrijheid is niet gebonden aan tijd, plaats of omstandigheid. Niet de vrijheid van de oude Schepping, maar de Vrijheid van de nieuwe Schepping. Ik heb het over Vrijheid met een hoofdletter V.

Jesaja 61
1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

Bijbelse Vrede

Romeinen 5
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Wij hebben Vrede met God door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Alleen geloof is genoeg om in Christus deel te nemen aan het nieuwe Opstandingsleven. Bijbelse Vrede is zoveel méér dan een gebrek aan oorlog. Vrede met God is éénwording met Hem. In Christus oftewel tesamen met Hem. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Wij waren dood door zonden en misdaden, de erfzonde, maar zijn levend geworden in Christus. Als wij vrede hebben met God delen wij in alle geestelijke Zegeningen in Christus. In de Bijbel hoort Vrede bij het Nieuwe Verbond der Genade.

Democratie

Democratie wordt in ons land geprezen als de meest ideale regeringsvorm. Volksheerschappij. Democratie is verweven in onze hele maatschappij; in verenigingen, bedrijfsleven en zelfs ook in de kerken. We laten iedereen stemmen, zelfs degenen die er geen verstand van hebben. Als het maar democratisch is. Er moet overal en door iedereen gepraat en overlegd worden en iedere stem moet gehoord. Er zou vooral genoeg inspraak zijn. Meeste stemmen gelden. Democratie is in onze samenleving het hoogste goed. Maar ik vind democratie en inspraak helemaal niet het hoogste goed. Het Hoogste Goed is voor mij met hoofdletters; de Heere Jezus Christus.

Theocratie

In mijn wereld maakt de Heere Jezus Christus de dienst uit. Theocratie; Godheerschappij. Alleen Hij krijgt mijn stem. En Deze Koning zal straks, bij Zijn Wederkomst, hier op aarde orde op zaken stellen. De Heere Jezus Christus zal dan de Leiding nemen. Als Enige. Zijn Hemels Koninkrijk zal zich namelijk uitbreiden van de Hemel naar de aarde. Alleen Hij zal het voor het zeggen hebben. De ecclesia, de volksvergadering, Zijn Lichaam, de Gemeente, zal de taken uitvoeren. Zij zal doen wat het Hoofd haar zegt.

Efeze 1
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Mensenrechten

Een prachtig woord, maar het enige recht van de mens is de dood. Niet vervelend bedoeld. De natuurlijke mens heeft nérgens recht op. Bijbels gesproken. Al onze zogenaamde rechten zijn in Christus. De natuurlijke mens is dood door zonden en misdaden. Dood is in de Bijbel ‘geen communicatie met God’. De Heere Jezus Christus heeft ons hiervan verlost aan het kruis en in Zijn Opstanding zijn wij – gelovigen – eerstelingen van de nieuwe Schepping, in Hem. De natuurlijke, oude mens is een verschrikking. Zonder uitzondering.

Efeze 2
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses ender gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

Blij met jezelf

De natuurlijke mens is dus verschrikkelijk, maar volgens onze maatschappij moet je vooral blij zijn met jezelf. Jezelf de ruimte geven. Me-time. Jezelf ontplooien, kansen pakken, het beste uit jezelf halen. Je eigen ik ontdekken. Dicht bij jezelf blijven. In reclames wordt nog eens extra benadrukt hoe gewéldig we eigenlijk wel niet zijn. “Wij zijn gemaakt om te maken,” roept Praxis. Ja, stúkmaken zul je bedoelen! L’oréal zegt: “… omdat je het waard bent“. Hahaha, we zijn nog geen knip voor de neus waard! We zouden blij en dankbaar zijn dat de Heere ons door Zijn Barmhartige Genade en Liefde heeft doen wedergeboren in een nieuwe Schepping. Dat wij in Hem nieuwe schepselen zijn.

Persoonlijke vrijheid

Ieder mens zegt te verlangen naar vrijheid. Maar vrijheid is een heel wijd begrip. Want wat verstaan we eigenlijk onder vrijheid? Doen waar we zin in hebben? Onszelf zijn? In deze wereld is niemand werkelijk vrij. Ieder mens is in het algemeen ergens dienstbaar aan, ergens aan gebonden. Er is weinig persoonlijke vrijheid. En dit gebrek aan vrijheid is niet afhankelijk van een overheid of oorlog. Wij kennen maar één echte Vrijheid; Vrijheid als gevolg van de Waarheid.

De Waarheid maakt vrij

Werkelijke vrijheid is slechts te vinden in de Waarheid. En we weten Wie de Waarheid is. De Heere Jezus Christus is de Waarheid. Hij is de enige Waarheid en Wijsheid en Rechtvaardigheid die wij kennen. De Waarheid zal je vrijmaken, staat in Zijn Woord. Alles wat wij als gelovigen hebben, ligt vast in de Heere Jezus Christus. Lichamelijk zijn we in deze wereld, maar geestelijke Vrijheid is afhankelijk van of wij de Waarheid kennen en accepteren.

Johannes 8
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen;
32 En zult de waarheid verstaan, en de Waarheid zal u vrijmaken.

Eerste Paasdag

De Bevrijdingsdag van gelovigen is niet op vijf mei maar op Eerste Paasdag. Bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus zijn wij bevrijd van de heerschappij van de Wet, de zonden en de dood. Dát is onze Bevrijdingsdag! Vanaf eerste Paasdag leven wij onder het Nieuwe Verbond der Genade. Waar de Geest van de Heere is, daar is Vrijheid. Vanaf Zijn Opstanding is het moeten van het Oude Verbond der Wet opgeheven. Wij zijn niet meer gebonden, wij zijn ontbonden. Wij zijn verlost, maar wij zijn vrijgemaakt. Het Nieuwe Verbond der Genade kent geen verplichtingen of regels. Wij staan in de Vrijheid. En deze bevrijding heeft niks te maken met de tweede wereldoorlog.

2 Korinthe 3
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

Lees verder in de PDF Bevrijdingsdag_pdf

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag