Vergeving

We hebben er allemaal wel eens moeite mee; een ander te vergeven. Onze oude mens haalt graag verhaal; de ander moet goed weten wát het onrecht nou precies met ons gedaan heeft en dat we dit niet meer willen hebben. Wat we erbij voelen en wat ze wel niet denken met ons te kunnen doen. etc. etc. Maar wat zegt de Bijbel over vergeving.

Zonder vergeving is er geen verlossing

Efeze 1
6 Tot prijs
(= tot lof en eer van) der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde (= de Heere Jezus Christus);
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed namelijk de vergeving der misdaden
(= zonden), naar den rijkdom Zijner genade,

Hierboven, in Efeze één, staat een korte samenvatting van wat wij, als gelovigen, van God hebben ontvangen. ‘In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed’. In de Bijbel staat bloed voor leven en niet voor de dood. Hier wordt dus niet de dood van de Heere Jezus bedoeld maar het Leven van de Heere Jezus Christus, de Hogepriester. Als Hij alleen voor ons gestorven zou zijn, dan zouden wij niet verlost zijn. Als de Heere Jezus Christus niet zou zijn opgestaan, zouden wij namelijk nog steeds verloren zijn. Als Christus niet was opgestaan, dan waren wij nog in onze zonden.

1 Korinthe 15
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.

Gebonden aan zonden die er niet meer zijn

‘In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed; namelijk de vergeving der misdaden’. Verlossing is er alleen als er vergeving is van misdaden oftewel zonden. Als wij geen vergeving der zonden hebben ontvangen, dan zijn wij ook niet verlost. In ieder geval niet in de praktijk. Iemand die er niet zeker van is of God zijn zonden wel vergeven heeft, is dus in de praktijk ook niet verlost. Diegene is dan nog steeds gebonden aan de zonden die hem in de weg staan. Diegene staat dan niet in de vrijheid van het Nieuwe Verbond.

De Heere Jezus droeg de zonden van de hele mensheid

Gelovigen hebben vergeving van zonden, omdat de Heere Jezus Christus lééft. De Levende Christus reinigt ons van onze zonden in Zijn hoedanigheid van Hogepriester. Er is een groot verschil tussen wat de Heere voor alle mensen heeft gedaan en wat Hij nu voor velen doet.

1 Johannes 2
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. (= lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis)                                                                                        

Mattheüs 26
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten
(vergoten= uitgedeeld; drinkt allen daaruit; neem deel aan het Leven van Christus) wordt, tot vergeving der zonden. (= het Bloed, dus het Leven, het Opstandingsleven van de Hogepriester, reinigt de wandel van alle gelovigen)

De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding gesteld tot Hogepriester

Romeinen 6
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

De Heere Jezus heeft de erfzonde, oftewel de zonden van de hele wereld, weggedragen aan het kruis. De Heere Jezus Christus is, sinds Zijn Opstanding, Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade en in die hoedanigheid reinigt Hij continu de handel en wandel van Zijn Lichaam, de Gemeente. Zélfs ons geweten. Deze reiniging betreft dus alleen gelovigen. Als Hogepriester verzoent Hij ons met God. (zie studie Hogepriester) Hij reinigt ons ongevraagd, zolang wij in gemeenschap blijven met Hem en Zijn Woord. Dus hoewel we nog in het zondige vlees verblijven, kunnen wij de Heere dienstbaar zijn. Omdat onze aardse wandel gereinigd wordt.

Het Bloed van het Nieuwe Testament is het Bloed van de Hogepriester

Mattheus 26
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten (= gestort) wordt, tot vergeving der zonden.

De Heere Jezus verwijst hier naar Zijn Opstandingsleven en Zijn functie als Hogepriester. Het Nieuwe Testament begon immers bij de Opstanding van de Christus. Dit is dus het Bloed van de Hogepriester! Dat Bloed reinigt onze dagelijkse handel en wandel van dode werken zodat wij bekwaam zijn de Heere te kunnen dienen. Let op; dit is niet het vergoten Bloed van de Heere Jezus aan het kruis. Dat was namelijk het bloed van het Oude Testament!

Hij verzoent Zijn Lichaam, de Gemeente, met God de Vader

De Heere Jezus werd pas ná Zijn dood en Opstanding de Christus. ‘Hij heeft Zichzelven voor ons overgegeven’, is dus niet aan het kruis. Hij heeft Zichzelf overgegeven ten behoeve van Zijn Lichaam, de Gemeente. De Heere Jezus Christus is onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade. Hij geeft Zichzelf over aan Zijn Hogepriesterlijk Werk; Hij verzoent Zijn Lichaam, de Gemeente, met God de Vader. Hij offert Zichzelf op; Hij offreert Zich. Hij heeft, tot op heden, afgezien van Zijn Macht en Heerlijkheid op aarde. Hij heeft Zich teruggetrokken in de Hemel. Straks zal Hij wederkomen en orde op zaken stellen en Zijn Koninkrijk uitbreiden over de hele wereld.

Hij reinigt zélfs ons geweten

Hebreeën 9
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, is oneindig veel meer dan het bloed van stieren en bokken. Het bloed van stieren en bokken verzoende onder het Oude Verbond slechts de zichtbare zonden van het Volk. Het Bloed van onze Hogepriester, Die Zichzelf elke dag offert (offreert oftewel Zichzelf overgeeft), reinigt zelfs ook ons geweten van dode werken. Zodat wij bekwaam gemaakt worden om de Levende God te dienen. Dode werken zijn werken ten behoeve van de oude mens, de oude Schepping of de Wet.

We hoeven geen schuldgevoel te hebben

Psalm 103
10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

Voor God doen de oude Schepping en de (erf-)zonde van de oude mens niet meer mee. Voor Hem is de oude Schepping weggedaan bij de dood van de Heere Jezus. Wij, als Lichaam van Christus, hebben geen enkele Wet of regel of gebed of sacrament meer nodig om verlost te worden van zonden. Wij hoeven geen enkel schuldgevoel of slecht geweten te hebben en hoeven volgens de Bijbel ook geen boete te doen. Of zonden te belijden. Wij hebben namelijk al, uit geloof en door Genade, vergeving van zonden en nieuw Leven in Christus ontvangen. In Zijn Opstanding zijn wij, tezamen met Christus, Eerstelingen van de nieuwe Schepping.

Boete en schuld horen niet bij het Nieuwe Verbond der Genade

Boete en schuld horen niet bij het Nieuwe Verbond der Genade. Genade kent immers geen enkele verplichting, anders is het geen Genade meer! Onze Hogepriester reinigt onze handel en wandel en zélfs onze gewetens. Daarom kunnen wij, zonder schroom, onszelf aanbieden aan God. Het is de bedoeling dat wij ons laten leiden door Zijn Geest en op die manier, nog hier op aarde, Zijn Opstandingsleven leven. Er wordt van ons verwacht dat wij nú al zouden leven uit de verlossing en vergeving en uit de Rijkdom van Zijn Genade. Want de Heerschappij van Zijn Genade is groter dan de heerschappij van de zonde en dood.

Zonden belijden

1 Johannes 1
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

Wij hoeven onze zonden dus niet te belijden aangezien de Hogepriester onze vuile voeten schoonwast. Zoals de Heere Jezus ook ongevraagd de voeten waste van de discipelen. Maar wij zouden wél erkennen dat onze oude mens nog zondigt. Wij zouden er wél van doordrongen zijn dat wij de Hogepriester heel hard nodig hebben om onze oude mens te reinigen. Zodat wij hier, nog in ons zondige vlees, de Heere tóch kunnen dienen. Wij zouden ook niet vergeten dat wij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus nodig hebben gehad om nieuwe schepselen in Christus te zijn. Wij waren immers dood door de misdaden en zonden. Dankbaarheid, voor vergeving van zonden en nieuw leven, is dus op zijn plaats. Ook zouden we de vergeving van zonden niet gebruiken als dekmantel voor onze oude, zondige mens…

Zijn Bloed reinigt ons

Het belijden van onze zonden kan onmogelijk een voorwaarde zijn voor het vergeven van onze zonden en onze reiniging. En daar gaat het hier ook niet over. Het uitgangspunt is dat wij rein zijn, en gereinigd worden door het bloed van Christus dat in ons stroomt. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam en Zijn Bloed voedt en reinigt ons. Het Bloed van de Hogepriester kan ons onmogelijk verontreinigen. Maar mochten wij daar niet helemaal van overtuigd zijn, dan hebben wij de mogelijkheid tot belijden. Als wij nog met schuldgevoelens leven door zondige daden of zondige gedachten dan kunnen wij deze altijd bij de Heere brengen.

De Genade van God is machtiger dan onze zonden

De taak van de satan is om de gelovige onklaar te maken in zijn dienst aan God en de Gemeente. De satan vindt een bezwaard geweten gewéldig en zal ons daartoe proberen te inspireren. Want het is moeilijk voor een gelovige om met een bezwaard hart en besmeurd geweten de Heere te dienen. Maar de Heere vergeeft onze zonden ook als wij de zonden niet belijden. Omdat Hij Rechtvaardig en Trouw is. God ziet ons niet meer als zondaren, maar dat betekent dus niet dat wij geen zondaren meer zijn. Onze oude mens zondigt, maar de Genade van God is machtiger dan die zonden. De heerschappij van de zonde en de dood is immers overwonnen in Zijn dood en Opstanding.

Is er een zonde die God niet vergeeft? Moeten wij onze zonden belijden? Tellen zondige gedachten ook? Hoe vaak zouden wij anderen vergeven? Wat als wij niet kunnen vergeven? Een Bijbels onderbouwd antwoord op deze vragen, vind je in de PDF.
 Lees verder in de PDF VERGEVING_pdf

Vergeving

Reageren