De Verheerlijking op de Berg

Lezen: Lukas 9 : 28-36 

Dit is de geschiedenis  van de Heere Jezus waarbij Hij, in Verheerlijkte gedaante, gezien werd door drie van zijn discipelen. Petrus, Johannes en Jakobus. De Verheerlijking op de Berg. Het was ongetwijfeld een indrukwekkende gebeurtenis voor degenen die erbij waren. Historisch gezien heeft het geen enkele betekenis. Het had net zo goed niet kunnen gebeuren. Als je het overslaat in je Bijbel, dan mis je niks. Althans voorlopig niet… Neemt niet weg dat apostel Petrus, na de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, terugkomt op deze geschiedenis.

Zijn Heerlijkheid aanschouwd

2 Petrus 1
16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst
(= Wederkomst) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. (= Heerlijkheid, Grootheid)
17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.
18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.

Het Profetisch Woord

19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten. (Petrus verwijst hier naar Oudtestamentische uitspraken)
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; (je mag geen Schriftgedeeltes losmaken, want geen enkel Schriftgedeelte staat op zichzelf. Je kunt niet een enkel gedeelte eruit halen en je daar helemaal op concentreren. Men zou Schrift met Schrift vergelijken om tot Waarheden te komen)
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Met eigen ogen gezien

Petrus zegt: ‘Wij weten waarover wij prediken, en zijn geen menselijke verzinsels nagevolgd, wij hebben de Verheerlijkte Christus namelijk gezien. De  Kracht en Wederkomst van onze Heere Jezus Christus maken wij u bekend. Zijn Majesteit hebben wij met eigen ogen mogen zien’. Petrus haalt de gebeurtenis aan als een argument voor de inhoud van zijn prediking, terwijl er maar drie mensen bij aanwezig waren. Petrus heeft ook nog een ander argument: ‘Wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is’. Johannes haalt de gebeurtenis op de Berg ook aan, maar in een andere context dan Petrus doet.

Johannes 1
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen
(= Geliefde) van den Vader), vol van genade en waarheid.

De Heere Jezus, en de Heere Jezus Christus

Christus is Grieks voor Gezalfde, Messias is Hebreeuws voor Gezalfde. De Heere Jezus werd pas ná Zijn dood en Opstanding de Gezalfde. Ná Zijn Opstanding werd de Heere Jezus tot Zoon, en Christus gesteld. De Heere Jezus werd in Zijn Opstanding de Christus, de Messias, de Gezalfde; allemaal dezelfde woorden. Christus is de Vervulling van alle Oudtestamentische profetieën: dat de beloofde Messias Israël ooit zal verlossen, en Zijn Koninkrijk zal vestigen.

De Verheerlijkte Christus

De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding, Hoofd van Zijn Lichaam, de Gemeente. Hij zit aan de Rechterhand van God de Vader, in de Hemel. Hij is met Eer en Heerlijkheid gekroond, en alle dingen zijn aan Hem onderworpen.

Efeze 1
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Eer en Heerlijkheid ontvangen van God de Vader

Hebreeën 2
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Drie discipelen zagen Zijn Heerlijkheid. Maar wát hebben Paulus en Johannes en Jakobus dan eigenlijk gezien? Ja, de Heere Jezus in een Verheerlijkte Gedaante, maar dat hield na een paar uur weer op. Het was in ieder geval de volgende dag allemaal weer voorbij. Maar ze hebben de Heere Jezus Christus gezien in een Verheerlijkte Gedaante en ook Mozes en Elia in een Verheerlijkte Gedaante. Petrus beschouwt het hier als de uitbeelding van de Verheerlijkte Christus: Hij Die Eer en Heerlijkheid van de Vader heeft ontvangen. Hij Die zit aan de Rechterhand van de Vader. In die positie is Hij gegeven aan de Gemeente, tot Hoofd.

Uitbeelding van de Positie en het Werk van de Christus

Dus achteraf zegt Petrus dat wat hij toen gezien en gehoord heeft, een uitbeelding is van de Positie en het tegenwoordige Werk van Christus. Hij noemt dit zelfs als eerste en daarna noemt hij de Schriften. Hij zegt eerst wat zij gezien hebben en als tweede noemt hij de Schriften. Dat is bijzonder.

Ingang in het Koninkrijk

2 Petrus 1
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker
(=Redder, Verlosser, Behouder), Jezus Christus.
12 Daarom zal ik niet verzuimen u altijd (bij élke gelegenheid) daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid (Petrus gaat ervan uit dat zijn lezers de tegenwoordige Waarheid kennen) versterkt zijt.
13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning;
14 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard.
15 Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.
16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst (= Wederkomst) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.

Een Hemels Koninkrijk

Petrus gaat ervan uit dat zijn lezers de tegenwoordige Waarheid kennen; De Heere heeft een Koninkrijk, maar niet op aarde. De Heere Jezus Christus heeft momenteel Zijn Koninkrijk in de Hemel. Petrus, Johannes, en Jakobus kennen de Heere in een positie aan de Rechterhand van God, uitermate Verhoogd. Dit heeft consequenties voor het heden (de tegenwoordige Waarheid), maar ook voor Zijn Wederkomst (Toekomst). In Zijn Wederkomst zal de Heere Jezus Christus in Verheerlijkte gedaante ook op een berg verschijnen. De Olijfberg. Hij zal Zijn Hemelse Koninkrijk uitbreiden naar de aarde. In Zijn Wederkomst zal uiteindelijk de hele Schepping vervuld zijn van Zijn Heerlijkheid.

Zacharia 14
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Wij hebben Zijn Heerlijkheid gezien

Johannes 1
14 En het Woord is vlees geworden
(het Woord is vervuld geworden, wat Hij van den beginne heeft gesproken), en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

‘Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, vol van Genade en Waarheid. En wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd’. Wanneer hebben Johannes en Petrus en Jakobus de Heerlijkheid van de Heere gezien? Op de Berg!!

De Heere Jezus was niet Verheerlijkt

Johannes 12
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.

Johannes 7
37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.
38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.
39 (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)

De Heere Jezus was niet Verheerlijkt en leefde niet Verheerlijkt hier op aarde. De Heere Jezus leefde hier op aarde en had geen gedaante, noch heerlijkheid. En 24 uur voordat Hij stierf aan het kruis, zei Hij dat de Zoon des mensen Verheerlijkt zal worden. Met andere woorden: de Heere Jezus was dus niet Verheerlijkt.

Zijn Heerlijkheid gezien na Zijn Opstanding?

Hebben de discipelen de Heerlijkheid van de Heere aanschouwd in Zijn Opstanding? Nee, want Maria, bijvoorbeeld, dacht dat Hij de tuinman was. De Emmaüsgangers hebben de Heere óók niet herkend. Hij was een gewone man. Zelfs de 500 mensen uit Johannes 21 herkenden Hem niet. Ja, de discipelen wisten wie Hij was, maar ze herkenden Hem toch niet… Er was dus geen sprake van een Verheerlijkt Gedaante na de Opstanding van de Heere Jezus Christus.

Vooruitwijzend

Wanneer hebben ze dán Zijn Heerlijkheid aanschouwd? Er staat in Johannes; ‘een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader’. Dit suggereert dat Hij dat daarvóór nog niet was! Een term als ‘eniggeborenen van den Vader’, is van toepassing op de Heere Jezus Christus ín, en sínds, Zijn Opstanding. Degene met het Eerstgeboorterecht. De Eersteling. Maar Johannes en de andere twee hebben de Verheerlijkte Christus dus al gezien vóór Zijn Opstanding. Als een teken vooruitwijzend naar Zijn Verheerlijking.

Wat houdt Zijn Verheerlijking in?

Wat is de Verheerlijking van de Heere Jezus Christus? Dat is niet alleen Zijn Opstanding. De Verheerlijking is de Opstanding van de Heere Jezus Christus, inclusief Zijn Verhoging tot aan de Rechterhand van God, in de Hemel. Dát is de Verheerlijkte Positie van de Opgestane Christus. En dat werd uitgebeeld, eveneens op een hoge plaats; op een berg. En nog in een wolk ook.

Zijn Werk, en Zijn Positie in onze tegenwoordige tijd

1 Johannes 1
1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;
2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben (bij de Verheerlijking op de Berg?), dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.

Johannes en Petrus grijpen dus allebei terug naar deze geschiedenis. En Johannes misschien ook wel in bovenstaande Brief. Deze gebeurtenis, op die Berg van de Verheerlijking, is een uitbeelding van het Werk van God en de Positie van de Heere Jezus Christus in onze tegenwoordige tijd. In deze vijfde Bedeling. En dit is expliciet waar Petrus het over heeft.

LEES VERDER IN DE PDF DE VERHEERLIJKING OP DE BERG_pdf

De Verheerlijking op de Berg

De Verheerlijking op de Berg

Geen reacties

Reageren