Loon, Heerlijkheid en Erfenis

Het Loon, de Heerlijkheid en Erfenis van de Heere Jezus Christus

De Heere Jezus is ons ultieme geloofsvoorbeeld

In de studie over de Rechterstoel en Witte Troon staat dat de Gemeente straks beoordeeld zal worden voor de Rechterstoel. En dat dat geen
ver-oordeling maar meer een be-oordeling zal zijn. Een rekenschap afleggen van hoe trouw hebben we de Heere gediend? Hebben we Zijn Geest in en aan en door ons heen Zijn Werk laten doen? Waren wij trouw aan Zijn Woord? Hebben we in gemeenschap met Hem gewandeld of was onze blik vooral gericht op de wereld? Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en door ons hebben laten doen, naar die mate zullen wij beloond worden. In Zijn Woord worden we aangezet om in Zijn Voetsporen te wandelen. Er wordt ons gezegd Hem na te volgen in Zijn rotsvaste Geloof en Vertrouwen in Zijn Vader. Hem na te volgen in Zijn Gehoorzaamheid.

Mattheüs 10
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

1 Petrus 2
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;

Kolossenzen 2
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt,

Zijn Dienstbaarheid, Gehoorzaamheid en Trouw aan de Vader

De Heere Jezus had een rotsvast geloof en vertrouwen in de Vader. Hij was de Vader gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hij was een trouw Dienstknecht. De Heere Jezus heeft Zich volledig overgegeven aan de Vader. Van Zijn Dienstbaarheid, Gehoorzaamheid en Trouw aan de Vader kunnen we op zeer veel plaatsen lezen in Zijn Woord.

Lukas 22
42 Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.

Johannes 4
31 En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.
32 Maar Hij zeide tot hen: Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet.
33 Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: Heeft Hem iemand te eten gebracht? 34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.

Johannes 5
30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 8
28 Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft.
29 En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is.

Waaruit bestaat Zijn volbrachte Werk?

Johannes 19
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

De Heere Jezus heeft God de Vader verheerlijkt gedurende Zijn hele Leven op aarde. Hij heeft Zíjn Naam gezuiverd, de verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader en het herstelwerk aan de aarde voleindigd (nadat Hij gestorven was aan het kruis en weer opgestaan op de derde dag). ‘Het is volbracht’ beslaat de val en het oordeel over de oude schepping en de overwinning op die oude schepping. Het is de juridische overwinning op de Satan.

Lees verder in de PDF Loon_Heerlijkheid_en_Erfenis_Heere_Jezus_Christus.pdf

Loon, Heerlijkheid en Erfenis