De tijd uitkopen

De tijd uitkopen. Paulus schrijft erover aan de Kolossensen en de Efeziërs, maar wat betekent dit eigenlijk?

Tijd beheerst ons leven

Ons hele leven wordt beheerst door de tijd. We verbinden onze activiteiten aan tijd. We maken afspraken op bepaalde tijdstippen. Wij zijn vroeg, of soms (te) laat. Wij hebben haast, of nog tijd genoeg… We hebben het druk, omdat veel bezigheden in een korte tijd uitgevoerd moeten worden. In de vakantie zijn we meer relaxed, want dan is de tijdsdruk even weg.

God staat bóven de tijd

Tijd speelt ook een rol met betrekking tot onze leeftijd: we worden geboren, zijn jong, worden ouder, en bejaard, en sterven eenmaal. Zolang men tijd heeft, wil men het liefst genieten, want onze tijd op aarde is eindig. Geen mens kan de invloed van de tijd stoppen. Wij zijn onderworpen aan de tijd. God is nergens aan onderworpen, dus ook niet aan de tijd. God is Almachtig, Hij staat bóven de tijd. Hij is God van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Investeren in de eeuwige toekomst

Als we eenmaal gelovigen zijn, blijft natuurlijk waar, dat onze (levens)tijd waardevol is in Gods ogen. Hoe wij die besteden, is ónze verantwoordelijkheid. De Bijbel houdt ons voor om naar de Wil van God te leven, de tijd die we hier nog hebben. We zouden leven ter Ere van Hem. ‘De bekwame tijd uitkopen’, schrijft Paulus. We mogen leren om goed gebruik te maken van de ons beschikbare tijd. We zouden deze richten op de geestelijke dingen die Boven zijn. In de wereld spreekt men over ‘investeren in de toekomst’. Gelovigen doen dit ook, maar voor ons is dit investeren in een eeuwige toekomst.

1 Petrus 4
2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.

Kolossensen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Den tijd uitkopende

Kolossensen 4
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.

Efeze 5
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.

Losprijs

‘Den tijd uitkopende’. Wat wordt daarmee bedoeld? ‘Uitkopen’ is door geld afkopen; iemand geld betalen, om daardoor bepaalde rechten te verwerven. ‘De tijd uitkopen’ is de tijd ‘vrij kopen’. Loskoping. De tijd uitkopen heeft te maken met het betalen van een losprijs. Het woord ‘vrijkopen’ betekent ‘terugkopen’ of ‘een losprijs betalen’. Om bovenstaande verzen volledig te kunnen begrijpen, bekijken we eerst een aantal andere Bijbelse begrippen.

Wat is de Bijbelse betekenis van zonde?

Zonde is alles wat niet uit het geloof is. Zonde is ongeloof. Zonde is afwijken van de koers, met als resultaat, dat het beoogde doel niet wordt bereikt. Ongehoorzaam, is geen gehoor geven aan Zijn Woord. Zondig = ongehoorzaam = ongeloof, staat in Hebreeën 3.

Romeinen 14
22 Hebt gij geloof? hebt dat bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.

Hebreeën 3
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.

Dood en zonde zijn synoniemen

Zonde betekent, in gewoon Nederlands, een misser. Bij een misser gaat iets fout. En bij zonden gaat het vele keren fout. Zonde zit in het woord ‘zonder’… dan is er iets zoek, dan is er iets mis, dan is er verbinding weg. Vandaar dat, in de Bijbel, zonde en dood synoniemen zijn. Dood betekent in de Bijbel ‘verbroken gemeenschap’, ofwel ‘verloren contact’. En dat is eigenlijk ook wat zonde is. Zonde wil zeggen dat er iets niet in orde is, oftewel dat er iets fout gaat.

Dit is niet de eerste Schepping

De wereld waarin wij nu leven, is een wereld die tussen de oorspronkelijke wereld, en de nieuwe wereld ligt. De oorspronkelijk wereld kwam in de macht van de satan, en is daarom gevallen. Er kwam een oordeel van God over, en is vergaan door water. Vandaar dat die Schepping woest en ledig werd. Petrus legt dit in één van zijn Brieven uit. Feitelijk leven wij nu in een her-Schepping van de eerste Schepping. (lees ook de studie Wat is de Hemel’)

2 Petrus 3
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? (= Wederkomst) want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.
5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. (Dit is dus niet de vloed van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan. Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet vergaan!!)

De zonde is niet door Adam in de Schepping gebracht

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Er kwam dus een oordeel over de vorige Schepping. Daardoor was deze herstelde aarde al zondig, en Adam is úit die zondige aarde genomen. De zonde zat daardoor al direct in zijn DNA! Adam was automatisch zondig, en mét hem alle nakomelingen. De intreding van de erfzonde kwam dus niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de oorzaak van de erfzonde, maar het gevolg daarvan. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan zondigen. Je kon erop wachten. De mens Adam, en in Hem de hele mensheid, zondigde en miste zo zijn oorspronkelijke doel; namelijk het in Gods Naam onderwerpen van de vijandige aarde. De zonde is dus niet door Adam in de Schepping gebracht. Adam heeft Gods Schepping niet verziekt. Dat te denken is hoogmoed. Trouwens, de slang was al zondig vóórdat Adam dat was …! (lees ook de studie ‘Wat is erfzonde?’)

De natuurlijke mens is zondig

Als de zonden, de daden die wij doen, er niet zouden zijn, zouden wij nog steeds schuldig staan voor God, en dood zijn voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie’. Dat is om wat wij zijn, en niet om wat wij doen. De mens is nou eenmaal een zondaar. De zonden staan tussen God en de mens. De mens wordt zondig geboren; de erfzonde. Ieders natuurlijke mens is zondig; zowel van gelovigen als van ongelovigen. Ongeacht wat wij doen of laten.

Psalm 51
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

Romeinen 3
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven
(missen) de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Nieuwe Schepping

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

De Heere Jezus heeft de zonden van de hele wereld op Zich genomen. De Wet zei: ‘iedere zondaar zal sterven’. De Heere Jezus is toen in onze plaats gestorven. De Heere Jezus heeft, op een rechtvaardige manier, aan de eis van de Wet voldaan. Vanaf toen was de oude Schepping dood voor God, ‘zij zijn allen gestorven’. Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. Iedereen die in Hem gelooft, is ook een nieuw schepsel geworden. Iedereen die Hem aanneemt, neemt in Hem deel aan die nieuwe Schepping. Hij trekt de gelovigen uit deze wereld. Degenen die niet geloven, zijn nog steeds dood voor God. Zij kunnen niet communiceren met God.

2 Korinthe 5
17 Zo dan, indien iemand in Christus is (gelovig/wedergeboren is), die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Wij zijn uit deze wereld getrokken

Kolossensen 1
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

Johannes 12
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.

Galaten 1
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

De menselijke natuur en de Goddelijke natuur

2 Petrus 1
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden (ontvlucht) zijt het verderf (= de zonde), dat in de wereld is door de begeerlijkheid. (= begeerte oftewel hebzucht)

Op het moment dat je gelooft in de Heere Jezus Christus, ben je wedergeboren. Wedergeboren in de nieuwe Schepping. Dan komt, op datzelfde moment, de Geest van God in je wonen. (zie ook de studie Het Werk van de Heilige Geest) Je neemt dan deel aan het Opstandingsleven van Christus. Als je wedergeboren bent, heb je, samen met Christus, deel aan de Goddelijke natuur. Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam. Er zijn dus twee naturen; de menselijke, en de Goddelijke natuur. Gelovigen, oftewel wedergeboren mensen, ontvangen de Geest van Christus, en daarmee de natuur van Christus. Zij zijn daarom onsterfelijk. De gelovige mens heeft dus twee geesten; zijn eigen geest, en de Geest van God.

Efeze 1
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; (op het moment dat je gelooft, word je verzegeld met de Heilige Geest)

In de Hemel oftewel de nieuwe Schepping gezet

Efeze 4
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Twee soorten mensen

Je hebt dus de menselijke natuur en de Goddelijke natuur. Die twee naturen die horen bij twee verschillende ‘mensheden’. De natuurlijke mens, het vlees, dat deel uitmaakt van die Adamitische mensheid, is de oude mens. Daartegenover staat de wedergeboren mensheid waarvan Christus het Hoofd is; de nieuwe mens in Christus. Van nature zijn wij vervloekt in Adam met elke aardse vervloeking, maar wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke Zegening in de Hemel. (zie ook studie Efeze 1)

Genesis 3
17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.

Efeze 1
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

LEES VERDER IN DE PDF DE TIJD UITKOPEN-pdf

De tijd uitkopen

De tijd uitkopen

Reageren