1 Korinthe 13; De meeste van deze is de Liefde

1 Korinthe 13; De meeste van deze is de Liefde. Deze studie gaat over Liefde als ‘Vrucht van de Geest’. Liefde is in de praktijk ‘dienen’. Als je van iemand houdt, wil je dat diegene het naar zijn zin heeft, dat hij niets tekort komt. Je hebt Goddelijke Liefde en menselijke liefde. God zou graag ál Zijn schepselen liefhebben. De keuze ligt bij de mens.

In 1 Korinthe 3, worden de kenmerken gegeven van  Gods Liefde. 

1 Korinthe 13 – De Liefde van God

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.
2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

1 Korinthe 13 – De belangrijkste is de Liefde

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.
12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Iédereen kan behouden worden

Al zou je van alles in de wereld hebben, maar als je de Liefde van God niet hebt, heb je niets. Iemand die niet gelovig, oftewel wedergeboren is, is in Gods ogen eigenlijk niets. Er is geen communicatie mogelijk tussen God en de ongelovige mens. Hoewel de Liefde van God natuurlijk wel ten grondslag ligt aan het feit dat iedereen behouden kan worden.

God stuurde Zijn Zoon uit Liefde voor ons

1 Johannes 4
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon heeft gestuurd, tot verzoening van de (erf-)zonde. Vanaf Zijn dood en Opstanding kan iedereen kiezen voor verzoening met God. Door geloof kan men, in Christus, kiezen voor communicatie met God. Dat is een keuze. God geeft de wereld momenteel nog steeds de tijd om tot bekering te komen. Hij is, vanaf Zijn Opstanding, geduldig, zegt Petrus. Als men, bij leven, Zijn Liefde afwijst, is men verloren. Helaas, want God heeft er alles aan gedaan om zijn schepselen te behouden. Zijn Zoon is er zelfs voor gestorven aan het kruis. Wij zijn duur gekocht.

2 Petrus 3
9 De Heere vertraagt de belofte niet (de Belofte dat Hij zal terugkomen) (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Praktisch liefhebben, is dienen

Liefhebben is een heel sterk verlangen tot vrijwillige dienstbaarheid aan iemand anders. Liefde is de drang naar innige, levende, en dus bewegende gemeenschap. In de praktijk van ons leven, is liefhebben ‘dienen’. Liefde is elkaar dienen; vrijwillig en onbaatzuchtig, en dus zonder enige voorwaarde. Wij zouden onze broeders en zusters dienen, en liefhebben zoals de Heere Jezus Christus ons dient, en dus liefheeft. Liefde is de ander dienen, vanuit een rein hart, en vanuit een ongeveinsd geloof.

1 Timotheüs 1
5 Maar het einde des gebods (de samenvatting van al wat de Heere ons geboden heeft) is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof.

God heeft Zijn Liefde in ons hart uitgestort

De eerste drie verzen uit 1 Korinthe 13, geven aan dat verantwoordelijkheden, en bezittingen, geen enkel doel dienen, als je de Liefde van God niet hebt. Al heb je dus alle mogelijkheden, zonder Zijn Liefde ben je niets. Vanaf vers 4 vind je 16 kenmerken van de Liefde van God. Hierin kun je lezen hóe God Zich openbaart in Zijn Liefde, want God ís Liefde. Dit is onderwijs voor alle gelovigen, aangezien God Zijn Liefde in ons hart heeft uitgestort door de Heilige Geest. De Liefde die is uitgestort in ons hart, is Vrucht van de Geest. Het is het verlangen van de Heere, dat Zijn Liefde gestalte zou krijgen in ons persoonlijk leven. In ons leven van alle dag.

Romeinen 5
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Zijn Liefde eindigt nooit

Een vrucht groeit door voldoende licht en water. In de Bijbel is Licht een type van de bron van Leven, de Heere Jezus Christus. Water is een type van het Woord. Wij zouden de Heere Zijn Werk laten doen en Zijn Vrucht laten groeien. Het laatste aspect van de Liefde van God is dat de Liefde van God nooit vergaat. Zijn Liefde zal in eeuwigheid duren. Waarom? Omdat God Liefde is! Dit staat twee keer rechtstreeks in de Bijbel. God is God tot in eeuwigheid en Zijn Liefde is daardoor dus ook voor eeuwig.

1 Johannes 4
7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

Gemeenteleden zouden elkaar dienen

De strekking van deze Brief is dat gelovigen elkaar wederzijds zouden dienen, namelijk elkaar zouden liefhebben. Het is de bedoeling dat wij hiervoor kiezen. Daarvoor moeten we eerst weten wat de Gemeente is, en hoe het zou moeten werken. We zouden kijken wat de Bijbel er over zegt. Daaraan zouden wij ons onderwerpen en ons bewust zijn van wat de Heere van ons verwacht. Waar het om gaat is dat die liefde in ons zou zijn en zou groeien, als resultaat van het Werk van God in ons. Het resultaat van een God Die immers Liefde is.

Goddelijke natuur

2 Petrus 1
4 Door welke (Christus) ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, (=het moment dat wij tot geloof kwamen) dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Vanaf het moment dat wij tot geloof kwamen, oftewel vanaf onze wedergeboorte, nemen wij deel aan de Goddelijke natuur. De onzienlijke Christus, de Heilige Geest, is toen in ons komen wonen. God is voor eeuwig, en door die Goddelijke natuur hebben wij dus ook eeuwig leven ontvangen. Wij hebben, door geloof, deelgekregen aan Christus. Wij zijn Eén Plant met Hem geworden, daardoor hebben wij deelgekregen aan het eeuwige Leven, en aan de eeuwige Liefde van God. Dit kan niemand ooit nog scheiden.

Romeinen 6
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Geloof is een keuze

Onvoorstelbaar dat dit eeuwige leven ons uit Genade gegeven is, door de dood en Opstanding van Christus. Om behouden te worden, hoeven wij dus enkel te geloven in Hem. Verder hoeven wij er niks voor te doen, anders is het geen Genade meer! Genade is onverdiende gunst, daar hoef je niet voor te werken. Genade kent geen enkele verplichting en geloof is een keuze. God heeft het ons erg gemakkelijk gemaakt. Een kind kan de was doen!

Zijn Liefde zou zichtbaar zijn

Als wij, door geloof, de Goddelijke natuur deelachtig zijn geworden, oftewel de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen wij ons met God verbinden en kunnen wij in gemeenschap leven met Hem. Dan zal de Liefde van God tot uitdrukking komen in ons leven. Als die Liefde geen uitwerking heeft naar buiten toe, dan betekent liefde niets. Als de liefde wél uitwerking heeft in de praktijk van ons leven, dan brengt het gemeenschap, verbondenheid, en Vrucht tot stand.

De Vrucht van de Geest

Galaten 5
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

De Heilige Geest is de onzienlijke Christus. Als eerste wordt ‘liefde’ genoemd als ‘Vrucht van de Geest’. De Heere wil dat Zijn Leven in ons gestalte krijgt, dat wij veranderd worden naar het Beeld van Christus. Dat wij dezelfde gedachten en handelswijze zouden krijgen. ‘Vrucht van de Geest’ is de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Zijn gezindheid – en Zijn kenmerken – zouden in ons opgewekt worden. Niet door onze eigen inspanningen uiteraard, maar door het Werk van de Geest van Christus in ons. Wij hoeven ons alleen te onderwerpen aan Hem en Zijn Woord, dan doet de Geest de rest. Liefde is de drijfveer voor alle dingen, zowel Goddelijke Liefde, als menselijke liefde. Daarom begint deze negenvoudige Vrucht van de Geest met ‘Liefde’. Omdat God Liefde is.

2 Korinthe 3
18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest

LEES VERDER IN DE PDF 1 KORINTHE 13; DE MEESTE VAN DEZE IS DE LIEFDE-pdf


1 Korinthe 13; de meeste van deze is de Liefde

Reageren