Hebreeën 9 en 10

Enkele verzen uit Hebreeën negen en tien 

Het Heilige der Heiligen

In het Heilige der Heiligen stond de Ark des Verbonds met de stenen Tafelen er in. Bovenop de Ark lag het Gouden Verzoendeksel met de vier gouden cherubs er bovenop. De Ark des Verbonds met het Verzoendeksel is de uitbeelding van de Heere Jezus Christus gezeten op de Troon der Genade.

Het Voorhangsel scheurde

Door het scheuren van het voorhangsel werd de Tabernakel één groot vertrek met vrij zicht op de Ark des Verbonds en dus vrije toegang tot het Verzoendeksel. Het Oude Verbond is geheel vervuld met het Nieuwe Verbond, het Voorhangsel is weg. In feite bewerkstelligd door het overdrachtelijk ‘scheuren’ van het Vlees van de Heere Jezus Christus aan het kruis en bij Zijn Opstanding. Op het moment van de dood van de Heere Jezus was er vrije toegang tot de Christus.

Toen het vlees van de Heere Jezus scheurde, werd de Heere Jezus, de Christus.

Laat ons toegaan tot de Genadetroon

We worden opgeroepen om vooral tot de Genadetroon van de Heere Jezus Christus te gaan. De Weg is, sinds Zijn Opstanding. immers vrij. Het voorhangsel is weg. 

Hebreeën 10
19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);
24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken;
25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

Hebreeën 4
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genadevinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. 

Nieuwe Verbond

Het Oude Verbond ging over in het Nieuwe Verbond door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Uitgebeeld in het scheuren van het Voorhangsel.

Galaten 4
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de (aanneming tot kinderen) aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 

Het Hebreeuwse woord voor ‘voorhangsel’ is een anagram van het Hebreeuwse woord voor ‘verzoendeksel’

Lees verder in de PDF Enkele_verzen_Hebreeen_9_10.pdf

Hebreeën 9 en 10