Is er nog wel toekomst?

Is er nog wel toekomst? Deze vraag wordt nog al eens gesteld. Zéker in deze tijd van pandemie, oorlogsdreiging, inflatie, natuurrampen, en hoge energieprijzen. De wereld staat in brand. Waar moet dit naartoe? Is er nog wel toekomst? Mensen maken zich zorgen. De wereld zoekt zekerheid en houvast, op ontelbare plaatsen, maar kan haar niet vinden. Logisch niet, want de enige zekerheid is, dat er níets zeker is. De enige zekerheid die we in de wereld hebben, is dat we uiteindelijk doodgaan…

Dienen en verwachten

1 Thessalonicensen 1
9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;
10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

Maar wij als gelovigen hebben een toekomstverwachting. Wij hebben zekerheid en rust gevonden in de Heere Jezus Christus. Wij hoeven ons geen zorgen te maken, ondanks alle wereldse onzekerheden. Wij weten dat de Heere komt. De Almachtige. Als je ons leven kort samenvat, bestaat ons leven uit twee begrippen: ‘dienen en verwachten’. Wij dienen nu de Heere, en hebben daarbij een levende verwachting.

Waar blijft Hij nou?

2 Petrus 3
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? (= wederkomst) want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

In de wereld heb je spotters, die zeggen: ‘Waar blijft nou Zijn Wederkomst’? ‘Want vanaf het begin van de wereld is het altijd zo geweest, en de Heere komt niet terug’, zeggen ze. Maar Petrus legt dan uit dat we in de lankmoedigheid, oftewel geduld, van de Heere zitten. God geeft de mens nog steeds de gelegenheid om tot bekering te komen, en deel te krijgen aan Zijn Genade. Maar die ‘Dag des Heren’ komt wel degelijk. We zullen dan te maken krijgen met God die ingrijpt in de gang van zaken in deze wereld. Alle onrecht zal uiteindelijk verdwijnen.

Informatie over de toekomst

Johannes 16
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Hoe weten wij nou zo zeker dat wij toekomst hebben? Nou, dat lezen we onder andere hierboven in Johannes 16. De Geest der Waarheid, de Heilige Geest, de onzienlijke Heere Jezus Christus, Die zal ons de toekomende dingen bekendmaken. En deze dingen heeft Hij op laten schrijven in Zijn Woord, de Bijbel. In de Bijbel kunnen we dus informatie vinden over onze toekomst!

Wie kan de toekomst voorspellen?

Kun je een blik in de toekomst hebben? Mediums en paragnosten beweren van wél. De meeste mensen zijn wel geïnteresseerd in de toekomst. Toch is het, voor de mens, onmogelijk om de toekomst te voorspellen. Kijk alleen maar naar de weersverwachting! Deze prognose wordt per uur bijgesteld. En geleerde mensen, economen bijvoorbeeld, spreken elkaar regelmatig tegen over hoe het met de economie in de komende jaren zal gaan. Of verschillende virologen die tegenstrijdige berichten geven over het verloop van de pandemie. Of milieudeskundigen die elk een ander verhaal hebben over de toekomst. Wie moeten we in de wereld hierin geloven? Niemand!!

Hij weet wat wij nodig hebben

Wij zouden alleen God en Zijn Woord geloven. Alleen Hij heeft, en is, de Waarheid. Zijn Woord de Bijbel geeft zekerheid over de toekomst. En de Bijbel zegt dat wij ons geen zorgen zouden maken over eten en kleding. Met andere woorden; geen zorgen voor de dag van morgen. De Heere Jezus Christus weet wat wij nodig hebben. Zijn Geest woont in ons. En Zijn Geest bidt tot de Vader voor ons. Want wijzelf weten niet wat wij bidden zouden. Wij weten niet wat wij nodig hebben. Onze gedachten zijn vaak niet Zijn Gedachten. Onze wensen zijn vaak niet Zijn Wensen. Hij weet wat wij nodig hebben. En daar zouden wij volledig op vertrouwen; dat wij niets tekort komen als wij de zorg voor ons aan God overlaten.

Mystiek

In de wereld is er momenteel een hang naar het mystieke, het geestelijke, het bovennatuurlijke. Handlezen en helderziendheid om de mensen te helpen met hun problemen, en vertellen hoe het hen in de toekomst zal vergaan. Op televisie waren jarenlang allerlei mensen te zien die tarotkaarten en sterrenbeelden verklaarden. Vaak tegen flinke betaling. Een bron van spiritisme waarmee je een speelbal wordt van de tegenstander. De duivel is immers ‘de vader van alle leugens’. De toekomst is niet te voorspellen. Men zoekt overal, maar men zoekt niet naar de Waarheid.

1 Timotheüs 4

1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;

Doemdenkers

Als wíj het over de toekomst hebben, dan baseren wij ons op het Woord van God. Wij baseren ons niet op wat de mensen ons voorhouden. Volgens veel doemdenkers, en klimaatactivisten, en wetenschappers, zal de wereld binnenkort ten onder gaan. En sommigen zeggen dat Nederland door het broeikaseffect, en de CO2 uitstoot, voor driekwart onder water komt te staan. Maar wij weten dat dat niet op korte termijn gaat gebeuren. Wij weten, vanuit de Bijbel, dat er nog ‘de opname van de Gemeente’ moet komen, en ‘de zeventigste Jaarweek’, en ‘verdrukking over de volkeren’. Wij weten dat er ook eerst nog ‘een duizend-jarig Israëlitisch Koninkrijk’ verschijnt. Pas dáárna zal er een nieuwe Hemel en nieuwe aarde komen.

Niet het einde van de wereld

Wij weten, door het lezen van de Bijbel, dat God een Plan heeft met de aarde. Wij weten, door bestudering van onder andere het Boek Openbaring, dat de Heere Jezus Christus terugkomt om de wereld te oordelen. De Dag des Heeren. (Dag = oordeel, denk aan dagvaarden) Dat zal gepaard gaan met allerlei vreselijke gebeurtenissen in de wereld, lees maar over de zeven bazuinen (Openbaring 8) en de zeven fiolen (Openbaring 16). Toch zal ook dat niet het einde van de wereld zijn.

Hoop voor de toekomst

Als alle volkeren dan een gelovig overblijfsel zullen hebben, gaan zij het geopenbaarde Koninkrijk van God binnen. Dan zal er een wereld zijn die vol is van de Kennis van de Heere. En zeker in het begin van de duizend jaren, zal er een tijd zijn van overvloed (Openbaring 20). Dat wacht ons nog. Wat de wetenschap ons ook vertelt, het Woord van God is Waarheid. Als je Christus leert kennen, heb je eeuwige zekerheid, door het geloof. Dan heb je hoop voor de toekomst.

Levend gemaakt

In de wereld is de enige zekerheid dat we doodgaan, maar Christus heeft de dood voor ons overwonnen! Wie in Hém gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. Al ben je ook gestorven, Híj is de Opstanding en het Leven. Gelovigen sterven niet. De macht van de dood kan ons niet meer pakken. Wij zijn met Christus levend gemaakt. Op het moment dat wij onze ogen sluiten in deze stoffelijke wereld, doen wij ze open in de geestelijke wereld.

Johannes 5
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.

 LEES VERDER IN DE PDF IS ER NOG WEL TOEKOMST?-pdf


Is er nog wel toekomst?

Is er nog wel toekomst?

2 Reacties

  1. Wim 20 mei 2022
  2. Sylvia Arlar-Simonse 20 mei 2022

Reageren