Filemon

De Brief is beeldspraak

De Brief van de apostel Paulus aan Filemon, is slechts één bladzijde in de Bijbel. Het lijkt daarom misschien een onbelangrijke, maar het is juist een heel bijzondere brief! De hele brief aan Filemon is één grote metafoor, oftewel beeldspraak, met betrekking tot de tien-stammen van Israël. Maar de Brief heeft nog meer typologische betekenissen. De Brief is vroeger vaak misbruikt om de slavernij in stand te houden.

Van Boven naar beneden

De Bijbelse gebeurtenissen werden, en worden, door de kerken vaak letterlijk toegepast op de maatschappij. Daarbij wordt ook nog eens de mens centraal gezet. Terwijl de Bijbel, het Woord van God, een Geestelijke Boodschap is; geschreven van Boven naar beneden. Vandaar dat achter élke Bijbelse gebeurtenis dan ook een geestelijke toepassing schuilt. God is Geest. Dit wil overigens niet zeggen dat de gebeurtenissen niet daadwerkelijk zijn gebeurd. Iets moet namelijk eerst écht gebeurd zijn, om er een geestelijke betekenis aan te kunnen hangen!

Johannes 4
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

De Brief in vogelvlucht

Filemon had een dienstknecht die, op één of andere wijze, verdwenen was: Onesimus. Deze verdwenen slaaf kwam met Paulus in contact en kwam daardoor tot geloof. De tot geloof gekomen dienstknecht werd – door Paulus – teruggestuurd naar Filemon. In onze tijd is de slavernij afgeschaft, dus wat moeten we met deze Brief?

De indeling van de Brief

Vers 1 t/m 3 is het briefhoofd: van wie en aan wie is de Brief geschreven.
4 t/m 7 en in
19 t/m 22 wordt er gesproken over de relatie die er is tussen Paulus en Filemon.
8 t/m 18 wordt er gesproken over Onesimus.
23 t/m 25 is de afsluiting: het slot van de Brief.

Voor wie bestemd?

De Brief aan Filemon, werd geschreven door Paulus, vanuit de gevangenis in Rome. Het is een Brief, dus niet aan iedereen gericht. De Brief is niet voor iedereen bestemd. Hij is geadresseerd. Eigenlijk wordt in alle Brieven van het Nieuwe Testament, geschreven over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Oftewel; ze gaan over Gemeentelijke Waarheden. En Gemeentelijke Waarheden, zijn bestemd voor de Gemeente! Wie de Gemeente is? De Gemeente bestaat uit alle wedergeboren mensen, tussen de eerste en tweede Komst van de Heere Jezus Christus. De Gemeente bestaat dus uit alle gelovigen. De Gemeente heeft niks te maken met een kerkelijk instituut.

Mattheüs 13
10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u (de discipelen, typologisch de Gemeente) gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien (de ongelovige Joden, en ongelovigen in het algemeen) is het niet gegeven.

Koning van het geopenbaarde Koninkrijk

Het Koninkrijk der Hemelen is nu nog verborgen, maar zal zich straks uitbreiden over de aarde. Het zichtbare Koninkrijk is al beloofd aan David. Maar deze Belofte is nog steeds niet vervuld, en staat dus nog te gebeuren! De Heere Jezus Christus is de Zoon van David en daardoor Koning van dat nu nog verborgen, maar straks geopenbaarde, Koninkrijk. (zie ook de studie ’het eeuwige Koninkrijk’)

Mattheüs 1
1 Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.

Koninkrijk tot in  eeuwigheid

Samuël 7
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn (dat van de Heere Jezus Christus) koninkrijk bevestigen.
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.
14 Ik zal hem
(de Heere Jezus Christus) zijn tot een Vader, en hij (de Heere Jezus Christus)zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. (de Heere Jezus droeg de zonden van de hele wereld)

Zoon des mensen en Zoon van God

Lukas 11
Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. 
(Zijn Koninkrijk zal zich uitbreiden vanuit de Troon in Hemel naar de Troon op de aarde)

God belooft dus een Eeuwige Zoon aan David. En God zegt daarbij dat deze Zoon van David, Gods Zoon zal zijn! Deze Zoon zal voor Eeuwig zitten op de Troon van Zijn Hemelse Vader. Deze Zoon zal ook voor Eeuwig zitten op de Troon van Zijn vader Koning David in Jeruzalem.
En daarmee is Hij voor eeuwig Koning over alle Volkeren van de aarde. David was de zoon des mensen. David was de erfgenaam van de troon over de hele mensheid in Adam. En de laatste Zoon, en Erfgenaam van de troon over de hele mensheid, is uiteraard de Heere Jezus Christus. Hij is sinds Zijn Opstanding uit de dood, nu al meer dan tweeduizend jaar, de Zoon des mensen. En tevens Zoon van God.

Het ongeloof van Israël

Mattheüs 27
41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën, Hem bespottende, zeiden:
42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.
43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

In afwachting van het geopenbaarde Koninkrijk is er nu dus het verborgen Koninkrijk. Met een verborgen Hemels Volk: de Gemeente. En waarom is er nog geen zichtbaar Koninkrijk? Vanwege het ongeloof van het Joodse Volk. Het Joodse Volk heeft de Heere twee keer verworpen en ontkend. Tot op de dag van vandaag gelooft zij niet dat de Christus de Zoon van God is… En niemand komt tot de Vader dan door de Zoon! Maar de ontrouw, en dus het ongeloof, van het Joodse Volk doet de Trouw van God niet teniet. En dus is er wel degelijk een Koninkrijk, maar verborgen voor het Joodse Volk. God laat Zich niet tegenhouden door een Volk dat Hem niet wil.

De verborgenheden van het Koninkrijk

De Brieven van het Nieuwe Testament, spreken dus met name over Gemeentelijke Waarheid. Niet uitsluitend, want de Gemeentelijke Waarheid maakt deel uit van de Verborgenheden van het Koninkrijk. En daarom zijn de Brieven geadresseerd aan de Gemeente. En niet aan de Joden, of aan andere ongelovigen. Zo ook de Brief van Paulus aan Filemon. Ook in deze Brief wordt dus gesproken over Gemeentelijke Waarheden.

Lukas 8
9 En Zijn discipelen
(typologisch de Gemeente) vraagden Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen?
10 En Hij zeide: U (de Gemeente, Zijn Lichaam, oftewel de gelovigen) is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan (= begrijpen); maar tot de anderen (= het Joodse Volk, ongelovigen) spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij (het Joodse Volk) ziende niet zien, en horende niet verstaan.

Het Joodse Volk kan zich nu niet bekeren

Lukas 13
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
35 Ziet, uw huis (Israël) wordt ulieden woest (alleen, braak) gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! (ná het oordeel, aan het einde van de zeventigste Jaarweek, zal zij Zijn Naam aanroepen. Dan zal de Heere Jezus Christus Zijn Voeten op de Olijfberg zetten)

De Heere heeft momenteel Zijn Handen afgetrokken van Zijn Volk. Er zal eerst een oordeel over het Joodse Volk komen, voordat zij zich kan bekeren. Als Volk kan zij nu niet tot geloof komen. Dit zal duren tot zij de Naam van de Heere aanroept, na de zeventigste Jaarweek. (zie studie Openbaring en studie de zeventigste Jaarweek en studie Mattheüs 24) Dan zal ook het Joodse Volk de Geest uitgegoten krijgen en zal ook zij leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Vanaf dát moment zal Zijn Koninkrijk, in etappes, geopenbaard worden. Zichtbaar worden op de aarde. Elke individuele Jood kan zich hedentendage natuurlijk wél bekeren. Dan behoort hij gewoon tot de Gemeente. ‘Messiaanse Joden’ is een on-Bijbelse term. Messiaanse Joden zijn gewoon Christenen, en dus leden van Zijn Lichaam.

Het Oude Testament bevat Gemeentelijke Waarheid

Oud Testamentische typologie bevat op de allereerste plaats Gemeentelijke Waarheid. En bevat natuurlijk ook de verborgenheden van het Koninkrijk. Daarnaast is deze typologie ook nog toepasbaar op het geopenbaarde Koninkrijk van Christus. Deze Waarheden zijn op typologische, cryptische en verborgen manieren verwerkt in het Oude Testament. Het is een groot misverstand dat het Oude Testament alleen maar typologie bevat, die dan in het Nieuwe Testament vervuld wordt. Typologie is prachtig, maar het is en blijft een illustratie. Je mag er geen leer op bouwen. Het heeft in de Bijbel juist een verbergende functie, zoals in de gelijkenissen. Je zou een leer kennen en daarna de illustraties ervan in de Bijbel terugvinden. (zie ook de studie ’Typologie in de Bijbel’) De typologie in de Bijbel heeft altijd een profetische betekenis.

LEES VERDER IN DE PDF FILEMON_pdf

Filemon

Filemon

Reageren