Wijsheid en verstand

Wijsheid en Verstand, Waarheid en Wetenschap

Wijsheid en Verstand komen bij God vandaan, net zoals Waarheid en Wetenschap. Sterker nog; Hij is de Wijsheid en het Verstand, de Waarheid en de Wetenschap. De begrippen zijn moeilijk te definiëren omdat ze elkaar overlappen. Het zijn synoniemen. De Heere Jezus Christus is het Afschijnsel en het uitgedrukte Beeld van God. Logischerwijze en vanzelfsprekend is daarom ook de Heere Jezus Christus de Ware Wijsheid, Verstand, Wetenschap en Waarheid. De Heere Jezus Christus is vervuld met den Geest Gods. Als God Zich wil laten zien, zien we de Heere Jezus Christus.

Spreuken 3
19 De HEERE heeft de aarde door Wijsheid gegrond, de hemelen door Verstandigheid bereid. 20 Door Zijn Wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druipen dauw

Psalm 104
24 Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met Wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.

Jeremia 10
12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn Kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn Wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn Verstand.

Daniël 2
20 Daniël antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de Wijsheid en de Kracht.
21 Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben;
22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.
23 Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt.

Zijn Kennis is macht

De Heere wil dat ieder mens, elk aarden vat, vervuld en gevuld wordt met Zijn Wijsheid, Kennis, Wetenschap en Waarheid. Maar alleen de Wedergeboren mens, de nieuwe mens in Christus, kan zich laten vullen met Zijn Wijsheid, Kennis, Wetenschap en Waarheid. Want alleen de wedergeboren mens krijgt automatisch de Geest inwonend. Het is Zijn Wil dat wij zouden komen tot kennis van de Waarheid. Hoe groter onze kennis van de Waarheid is, hoe vaster wij in Zijn Woord staan; hoe sterker wij in dit leven zullen staan. Want Zijn Kennis is macht (oftewel kracht); macht over de dood, macht over de oude mens, macht over de wereld, macht over de Satan.

Lees verder in de PDF Wijsheid_verstand.pdf

Wijsheid en verstand