Eerste Paasdag met de Emmaüsgangers

De Emmaüsgangers. Lezen: Lukas 24: 13-35

Dit is de geschiedenis van de Opstanding van de Heere Jezus Christus, en de geschiedenis van de Emmaüsgangers. Op dezelfde dag. Hier in het Lukas-evangelie gaat het de eerste twaalf verzen over de Opstanding, daarna is er een uitgebreid verslag van twee mannen die een ontmoeting met de Heere hebben. Waarom staat deze ontmoeting zo uitgebreid vermeld in de Bijbel? Nou, deze geschiedenis staat vermeld opdat wij er wat van zouden leren! Er zitten namelijk heel wat Bijbelse Waarheden verpakt in dit stuk. Eén aspect van deze geschiedenis zullen we wat dieper gaan bekijken.

Dezelfde dag

En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek

Denzelfden dag, is dezelfde dag als in vers één. Eerste Paasdag dus. De Opstandingsdag. De eerste dag der week, de dag ná de Sabbath. De zeventiende van de eerste maand.

Lukas 24
1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.

Teleurgesteld

En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs;

In deze twee Emmaüsgangers kunnen we vandaag de dag heel wat Christenen herkennen. De twee mannen waren erg teleurgesteld in hun verwachtingen. Dat is dan ook de reden dat zij de verkeerde kant opgingen. Zij liepen namelijk wég van Jeruzalem, op de dag van de Opstanding van de Heere. De Heere was gezien door Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus. Simon Petrus ging naar het graf en vond alleen nog de linnen doeken. Hij vroeg zich af wat er allemaal aan de hand was. De vrouwen begrepen het niet en de discipelen begrepen het ook niet.

Normaal

Ja, voor ons is het ‘normaal’ dat de Heere is Opgestaan, maar zij hoorden dit allemaal voor het eerst. Sterker nog: ze stonden er met hun neus bovenop! Moet je je voorstellen wat een schok en verwarring dat gaf! Wij kunnen van deze Opstanding lezen in de Bijbel, maar de mensen destijds hadden alleen het Oude Testament. En daarin wordt de Opstanding wel beschreven, maar in bedekte termen. En bovendien: wat moet je je er dan bij voorstellen?

De verkeerde kant op

Twee van de discipelen liepen dus gewoon weg op de dag dat een revolutionaire gebeurtenis plaatsvond in de geschiedenis!! De twee beseften toen nog niet wat een omwenteling er teweeg was gebracht met de dood en Opstanding van de Heere. De Heere Jezus Christus werd namelijk wedergeboren in een nieuwe Schepping. Hij was de Eersteling daarvan. En vanaf dat moment werden de belangen, en de rechten, en plichten van deze oude wereld sterk teruggedrongen. Er kwam een nieuwe Schepping tot stand in de persoon van de Heere Jezus Christus Zelf. Later zou dit zich verder uitbreiden. En juist op déze dag gingen de twee discipelen de verkeerde kant op…

Nieuwe Schepping

1 Korinthe 15
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

2 Korinthe 5
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. (Hij is de Losser, Hij is gestorven in de plaats van allen. En dus zijn allen gestorven) En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (de oude natuurlijke mens is gestorven aan het kruis); en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Wat was er nou werkelijk gebeurd?

En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. Het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.

De twee waren zwaar onder de indruk van wat er gebeurd was, ze spraken er samen over.  Ze begrepen niet wat er nu allemaal gebeurd was, en konden het niet plaatsen. Zouden die vrouwen nou hebben gehallucineerd? Hebben ze echt engelen gezien, of hebben ze alles verzonnen? Zou iemand de Heere hebben meegenomen uit het graf? En op dat moment kwam de Heere Jezus Christus met hen meelopen. Maar zij herkenden Hem niet.

Geen verwachtingen meer

De discipelen hadden gehoopt dat al Gods Beloften vervuld zouden worden in de Heere Jezus. Deze Zoon des mensen, en Zone Davids, móest de Messias wel zijn. Maar Hij was als een misdadiger gekruisigd en Hij was gestorven en Hij was in het graf gelegd. Al hun verwachting was afgesneden; zelfs Zijn graf was geopend en Zijn Lichaam had men meegenomen. De discipelen waren van slag door alle enerverende gebeurtenissen: het lijden, de kruisiging, en de dood en dan de sabbatdag. Ze vonden het niet belangrijk genoeg om er te blijven en liepen met hun problemen op weg naar Emmaüs.

Ze herkenden Hem niet

En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig?

Terwijl ze dus samen praatten, kwam de Heere Jezus Christus met hen meelopen. Maar ze herkenden Hem niet. Dat is vreemd! Waarom herkenden ze Hem niet? En waarom zei de Heere niet direct Wie Hij was? Waarom zei de Heere Jezus niet gewoon; ‘Ik ben opgestaan’. Dan hadden de discipelen tenminste antwoord op hun vragen… Maar dat deed Hij niet. Integendeel, Hij deed net alsof Hij van niets wist. Hij vraagt waar ze over praten en waarom ze zo verdrietig zijn. Hij laat ze getuigenis afleggen wat ze nu eigenlijk geloven. Dat blijkt, helaas, niet zo geweldig veel te zijn.

Jezus den Nazarener

En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? En Hij zeide tot hen: Welke? Zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

Nazarener =  De Vorst, de Koning, Die gezonden is
Profeet       =  Spreekt door directe openbaring van God, Krachtig in Werken en Woorden. Mond van God

Eén van de twee, Kleopas, antwoordt Hem en zegt; ‘ben je een vreemdeling, dat je niet weet wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen dagen’? Maar de Heere houdt Zich nog steeds van de domme. ‘Wat is er dan allemaal gebeurd’? En de twee mannen beginnen te vertellen over Jezus den Nazarener, de Profeet. Zij vertellen Hem van Zijn Woorden en Werken. Ze hadden zó gehoopt dat Hij de Verlosser was, maar het was nu al de derde dag…

Twee

En de één, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn?

Het zijn twee discipelen, maar er wordt maar één naam genoemd. Dat gebeurt vaker in de Bijbel, dat er twee mannen, of engelen zijn. (zie ook de Verheerlijking op de Berg) Daarmee zijn zij een type van de Gemeente, Zijn Lichaam. De Gemeente bestaat uit Jood en heiden. God heeft hen één gemaakt in Christus. Het getal 2 verwijst ook naar het dubbele deel van de Gemeente van eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de erfenis. Twee omdat het ook verwijst naar een Hemelse en een aardse kant van de Gemeenteleden. Wij zijn met Christus in de Hemel gezet, maar onze oude mens loopt nog op aarde rond.

Efeze 2
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.

De mens ziet aan wat voor ogen is

En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden

Vroeger hadden deze mensen samen opgetrokken met de Heere Jezus, in de menigte van volgelingen. Ze hebben Hem gekend,en hadden Hem moeten hér-kennen. Ze hadden Hem kúnnen herkennen, maar zij konden Hem niet herkennen met hun ogen. De mens ziet aan wat voor ogen is. De tragiek van de mens is, dat hij alleen gelooft wat hij ziet. De mens kent alleen de uiterlijke dingen. De mens geeft waarde aan wat hij ziet, maar deze wereld is vol van gezichtsbedrog! De hele Bijbel door wordt ons verteld dat wij niet zouden geloven wat wij zien, maar wat wij horen. Het Woord van God Dat tot ons spreekt. Het geloof is uit het gehoor. God is Geest, God is de Onzienlijke.

2 Korinthe 4
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

Buiten de wereld kunnen wij de Heere tegenkomen

Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem?

Bent U een vreemdeling in het aards Jeruzalem? Ja, en dit zal ook ongeveer 2000 jaar zo blijven. In deze Bedeling der Verborgenheid, zijn de gelovigen in de Opperzaal, oftewel het Hemels Jeruzalem. Geestelijk zijn alle gelovigen, vanaf de Opstanding, in de Hemel gezet. Vleselijk zijn wij, als het goed is, buiten het aards Jeruzalem. Buiten de legerplaats. Alleen als wij, in ons denken, bereid zijn om de maatschappij en de wereld te verlaten, komen wij de Heere tegen. Pas dán openbaart Hij Zichzelf aan ons. Pas dan verklaart Hij ons de Schriften.

LEES VERDER IN DE PDF DE EMMAÜSGANGERS_pdf


de Emmaüsgangers

Eerste Paasdag met de Emmaüsgangers

Reageren