De Bijbelse betekenis van de doop

De Bijbelse betekenis van de doop. Bij het begrip ‘dopen’, denken we direct aan water, maar dat is een misverstand. Men kan in water worden gedoopt, maar men kan ook in allerlei andere zaken gedoopt worden. Dat hoeft trouwens niet persé een vloeistof te zijn. In gangbaar Nederlands betekent dopen ‘onderdompelen’, maar de Bijbelse betekenis van dopen is meer dan dat. De Bijbelse betekenis van de doop betekent eigenlijk ‘één worden met’.

Baptizo

Dopen betekent overigens zeker geen ‘besprenkelen’, ook niet in het Nederlands. Het Griekse woord ‘baptizo’ betekent in sommige gevallen ‘onderdompelen in een vloeistof’ maar betekent ook ‘éénwording’. De Engelsen vertalen het Griekse Woord baptizo helemaal niet, omdat er dus geen éénduidige vertaling voor is. Zij hebben er ‘to baptize’ van gemaakt.

Romeinen 6

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Dopen is éénwording

Hierboven in Romeinen zes betekent dopen geen onderdompeling in water. In het vijfde vers vinden we twee synoniemen van het woord dopen; ‘één Plant worden met’ en ‘gelijk worden aan’ oftewel ‘gelijkmaking’. Een Plant is één levend organisme. Dopen is dus één-worden-met. Het gaat over onze éénheid met Christus.

1 Korinthe 10

1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.

De doop in Mozes

De doop met water bestond ten tijde van Mozes nog helemaal niet. De doop in Mozes, de doop in de wolk en de doop in de zee, hebben niets te maken met water. Het volk werd niet eens nat toen ze door de Schelfzee trok! De enige verklaring is dat het volk ‘één werd met’. Het volk Israël was één met Mozes. Het Volk kreeg deel aan de verlossing van Mozes. Waar Mozes ging, daar ging het Volk ook. Ze was in de wolk gedoopt. Waar die wolk ging, daar ging het Volk. Zij kreeg deel aan de Weg Die de Wolk ging.

In Zijn dood en Opstanding gedoopt

Van nature zijn we, door geboorte, in Adam gedoopt; we hebben deel aan de natuur van Adam. Door wedergeboorte zijn we gedoopt in Christus; we hebben gemeenschap aan Hem; we hebben deel aan Christus. Hij is ín ons en wij ín Hem. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam. Dus hebben we ook deel aan de dood van Christus; we zijn gedoopt in zijn dood. Zo zijn we ook gedoopt in Zijn Opstanding; daar hebben we deel aan. Het gaat dus niet over dopen in water, maar over éénheid met Christus.

Efeze 1
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Dood en opstanding is in principe hetzelfde als wedergeboorte

Iedereen die gelooft in de opgestane Christus, krijgt deel aan dat leven van die nieuwe Schepping. Maar Christus is de Eerste die dat Leven heeft ontvangen en dus krijgen wij door geloof deel aan het Leven van Christus. Bij geboorte is de natuur van Adam in ons en door wedergeboorte is het Leven van Christus in ons; nemen wij deel aan Zijn Goddelijke Natuur. Dood en Opstanding. Dood heeft dus te maken met de dood van de oude mens en opstanding wil zeggen dat men deel krijgt aan de nieuwe mens. De overgang van de oude naar de nieuwe mens is die van dood en opstanding oftewel wedergeboorte.

De doop van de Heere Jezus 

Mattheüs 3
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af hou op; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water (een beeld van opstanding uit de dood); en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive (type van de Heilige Geest), en op Hem komen.
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Zijn doop is een uitbeelding van Zijn eigen dood en Opstanding

Mattheüs drie gaat heel duidelijk over dopen in water. Waarom wilde de Heere Jezus gedoopt worden? Het staat immers nergens dat het echt móet, dat het verplicht is. Maar zover het dan toch wenselijk is, is het net zo goed wenselijk voor de Heere Jezus. De Heere Jezus liet Zich dopen als uitbeelding van Zijn eigen dood en Opstanding. Het was een voorafschaduwing. Het is een beeld van wat Hem het eerste is overkomen en wat vervolgens iedere gelovige zou overkomen; verlost worden van de oude zondige mens en deel krijgen aan de nieuwe Schepping. Hij werd gedoopt als type van wat Hem later zou overkomen.

Door wedergeboorte een nieuw schepsel

De doop vindt dus plaats omdat het een uitbeelding is, oftewel een type, van dood en Opstanding. Het is een onderdompeling in water. Men gaat erin en vervolgens komt men er weer uit. Je verdwijnt typologisch onder het oppervlak van de wereld, in het dodenrijk; je verdwijnt in de dood. Het is belangrijk dat men erín gaat, maar belangrijker is dat men er weer uitkomt! Je hebt immers niks aan vergeving van zonden als je dood bent! Je klimt op vanuit de dood naar het leven. Een mens wordt niet behouden doordat hij sterft en daarmee zijn zondige natuur aflegt. Nee, het gaat om de Opstanding en het ontvangen van het nieuwe Leven. Door deze wedergeboorte wordt men een nieuw schepsel. In Christus zijn ook wij eerstelingen van een nieuwe Schepping.

In de PDF leg ik uitgebreider uit wat Wedergeboorte is en waarom de Heere Jezus Zich liet dopen. Ook vertel ik van mijn eigen doop als baby en later als volwassene.

Lees verder in de PDF De Bijbelse betekenis van de doop_pdf


De Bijbelse betekenis van de doop

De Bijbelse betekenis van de doop

Geen reacties

Reageren