Melk, boter en honing

De nieuwe mens aandoen.

Melk is een emulsie van vetdruppels in water, en is een vloeistof die wordt geproduceerd door vrouwelijke zoogdieren die net een nakomeling hebben gebaard. De melk dient als voedsel voor de nakomeling. Oorspronkelijk is melk gewoon gras. Gras is een type van het kortstondige leven van de mens. Dit eerste leven behoort verslonden te worden door het tweede leven. De natuurlijke mens zouden wij voor dood houden om de nieuwe mens te leven. De oude mens uitdoen en de nieuwe mens in Christus aandoen. Dat gras wordt gekauwd en vermalen en nadat het tot gisting en sterven is overgegaan, is het gras melk geworden. Het gras is verdwenen en er is iets volkomen nieuws voor teruggekomen. Als dit gras typologisch het leven van de natuurlijke mens is, dan is de melk typologisch het nieuwe wedergeboren leven.

Het leven van de natuurlijke mens is als gras

Psalm 103
13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.
14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.
15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.
16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;

1 Petrus 1
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24 Want alle vlees (
oude, natuurlijke mens)is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

Pasgeboren kinderen

1 Petrus 2
2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke (= logische) onvervalste (= onverdunde) melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen ( opgroeien, volwassen worden);

Opgroeien tot volwassene

Melk is hier een type van het Woord van God. Onverdund is zonder concessies. Het pure Woord. De gelovigen in Christus worden hier als pasgeboren kinderen aangespoord om begerig te zijn naar die redelijke, onvervalste melk, namelijk naar het Logische Woord van God. Als men nog maar net bekeerd en wedergeboren is, zou men begerig zijn naar het Woord van God. Door zich te laten voeden met het Woord van God kan het kind in geloof groeien naar volwassenheid. Het zou logisch zijn dat gelovigen willen opgroeien van kind naar een volwassen mens. Geloofsgroei. Iemand die net wedergeboren is, is nog een baby, een nieuw geboren kind. Door dat Woord van God zijn wij wedergeboren en door dat Woord zouden wij ook opgroeien.

Geestelijk leven voeden

Petrus spreekt op typologische wijze over de Melk. Melk is als het Woord van God dat bestemd is voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Dat is redelijk (= logisch) want het is onvervalste (= onverdunde) Moedermelk. Het probleem is, dat niet elke baby na geboorte direct wil drinken. Men blijft op allerlei manieren proberen om de baby melk te laten drinken. Het moet drinken om in leven te blijven en te groeien. Dit zelfde verschijnsel komt ook voor in het geestelijk leven.

Geen zin in melk

Niet alle wedergeboren mensen willen opgroeien door dat Woord. Zo’n geestelijk leven ontwikkelt zich niet en zal in het leven van alle dag sterven. Sterven in de Bijbel betekent geen communicatie met de Heere. Als er geen begeerte is naar de melk, Zijn Woord, is er voor het geestelijk leven geen mogelijkheid tot geforceerd voeden. Geen begeerte naar de melk is feitelijk hetzelfde als het bedroeven van de Heilige Geest. Zie hiervoor ook de studie de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren.

Melk is de eerste voeding

Melk is het eerste voedsel dat de mens krijgt toegediend. Het is bijzonder dat de melk dezelfde oorsprong heeft als het pasgeboren leven zelf. Beiden komen tenslotte voort uit het moederlichaam. Het heeft dezelfde oorsprong en de melkproductie komt na geboorte van een kind automatisch op gang. En die eerste redelijke, onvervalste melk, waarover Petrus het heeft, heeft dezelfde oorsprong als het nieuw geboren leven in Christus. De wedergeborene heeft zijn oorsprong in Zijn Woord.

Zegeningen

Melk is ook een uitbeelding van zegeningen, die God heeft weggelegd voor de gelovigen in Christus. Maar het zijn zegeningen die alleen te maken hebben met aardse zaken. Het aardse, de Schepping, staat typologisch vrouwelijk ten opzichte van de Heere. En onze aardse zegeningen hebben hun oorsprong min of meer uit het vrouwelijke. Maar deze aardse zegeningen houden op want het vrouwelijke is tijdelijk. Ook het lichaam van onszelf is maar tijdelijk en van voorbijgaande aard. Melk is voor wedergeboren kinderen die nog onvolwassen kinderen van God zijn., en heeft te maken met aardse, stoffelijke en zienlijke zegeningen.

Wennen aan vast voedsel

Het blijkt trouwens dat veel mensen op latere leeftijd helemaal geen melk meer verdragen. En zo hoort het ook ongeveer. Een beetje melk is nooit weg. Er is ook niets mis met melkproducten, maar altijd en alleen melk drinken, is hoogst ongezond. De redelijke onvervalste melk is maar voor een korte tijd. Volgens de Bijbelse normen is de melk slechts tot het vijfde levensjaar. Want als het kind vijf jaar is, wordt het gespeend.

Vast voedsel

Gespeend betekent dat het kind geen borstvoeding meer krijgt. Vanaf dan zal het kind voedsel ontvangen dat niet meer afkomstig is van de moeder. Het zal vanaf dan vast voedsel krijgen. Het beste is om de baby op gegeven moment te laten wennen aan ander voedsel dan alleen de melk. Dat gaat soms niet zonder slag of stoot! Typologisch wordt het kind losgemaakt van de moeder (= het vrouwelijke) en wordt gegeven aan de Vader. De vader zal vaste spijzen aan het kind geven.

Genesis 21
8 En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd.

Melk, Boter en Honing zijn een type van het Woord van God

Melk is voor wedergeboren kinderen, die nog onvolwassen kinderen van God zijn. En heeft te maken met aardse, stoffelijke, en zienlijke zegeningen. Honing is een vaste spijs als uitbeelding van het Woord. Maar ook boter is een vaste spijs als uitbeelding van het Woord. Dus zowel Melk als Honing als Boter zijn een uitbeelding van Gods Woord.

Lees verder in de PDF “Melk_Boter_Honing.pdf”

Melk boter en honing