Efeze 4; Gevangenis gevangen genomen

Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

Efeze 4 : 1-3

Wij zijn geroepen

Zo bid ik u dan:
Dat gij wandelt waardiglijk uwer roeping waarmee gij geroepen zijt               =   Efeze
Dat gij wandelt waardiglijk de roeping die van Boven is in Christus Jezus     =   Filippenzen
Dat gij wandelt waardiglijk de Hemelse roeping die gij deelachtig zijt            =   Hebreeën
Dat gij naarstiglijk wandelt om uw roeping en verkiezing vast te maken        =   2 Petrus
Dat gij wandelt naar de Geest, en niet vol brengt, de werken van het vlees    =   Galaten

Hemelse roeping

Bidden is hier nederig vragen of dringend verzoeken. Paulus verzoekt ons (de Efeziërs) te wandelen, oftewel in de praktijk te leven, in overeenstemming met onze roeping. Paulus heeft in de voorgaande hoofdstukken uitgelegd wélke positie wij hebben in Christus. Paulus heeft uitgelegd wát de Roeping is van de Heere Jezus Christus en dus tevens onze positie en roeping is. Paulus vraagt ons dringend te leven In overeenstemming met die roeping voortvloeiend uit onze Positie in Christus. En waartoe is Christus dan geroepen? Om tot Zoon gesteld te worden en Zijn Koninkrijk openbaar te maken. Wij delen in Zijn Erfenis. Wij zijn eerstelingen in Hem. En daarom zouden wij op Hém gericht zijn. Ons richten op de Hemelse zaken. Wij zouden onszelf en ons lichaam aan Hem ter beschikking stellen zodat Hij Zijn Werk in en door ons kan doen. Zodat wij als mede-erfgenamen delen in Zijn Erfenis.

Kolossenzen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Efeze 1
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;

Waartoe zijn wij geroepen?

Wij zijn geroepen tot Zoonschap en Erfenis (synoniemen uit de Bijbel zijn; Kroon, Loon Heerlijkheid). Dit is een Hemelse roeping aangezien wij samen met Christus in de Hemel gezet zijn. En wij zouden dus wandelen in overeenstemming met die Hemelse roeping. Daarvoor is het nodig dat wij het Beeld van Gods Geliefde Zoon gelijkvormig worden. Wij zijn in Hem en willen dus op Hem lijken. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam.

Zijn Beeld gelijkvormig

In Efeze vier staat op een uitgebreide manier dat wij Zijn Beeld gelijkvormig zouden worden. Hetzelfde staat op diverse andere plaatsen in de brieven van Paulus. Ieder keer weer nét op een andere manier. Maar eerst moeten wij vervuld  worden met de Kennis van Gods Wil, in alle Wijsheid en Geestelijk verstand, om te kunnen wandelen waardiglijk den Heere. Als wij onze positie en roeping niet kennen, kunnen wij Zijn Beeld niet gelijkvormig worden! Kennis van Zijn Woord is daarvoor dus noodzakelijk. Deze Kennis heeft niks te maken met aardse en zienlijke dingen. Deze Kennis en Wijsheid van God gaat over de geestelijke, verborgen en dus onzienlijke Hemelse dingen.

Romeinen 8
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Blijven staan in onze verkregen positie 

Volgens Paulus zouden wij wandelen in overeenstemming met onze Hemelse roeping. Dat is dus geen wandel ten behoeve van de wereld. Dat is een wandel binnen de Gemeente en ten behoeve van het Lichaam van Christus. En volgens Paulus zou die wandel zijn in alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid en met lankmoedigheid. Oftewel;  in onderwerping en met nederigheid. Zachtmoedig is zacht van gemoed en geduldig voor onze naasten. Samengevat zouden we onze broeders en zusters liefdevol verdragen. En wij zouden ons uiterste best doen om de éénheid die de Geest voortbrengt, te bewaren door de band des Vredes.

Geestelijke strijd

Met ongelovigen hebben we vanuit Christus gezien geen enkele band dus díe band hoeven we ook niet te behouden. Wat er niet is, kun je ook niet houden! Onze wandel is in de Hemel en dus temidden van gelovigen in Christus. En dat is gewoon onze wandel in de dagelijkse praktijk. En tijdens deze wandel wordt als enige van ons verwacht dat wij staande blijven in de geestelijke strijd. De positie waarin wij staan is ons inmiddels wel bekend; onze positie is in Christus en in de Hemel!

Filippenzen 3
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

Efeze 2
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Wij hoeven niet zélf te werken

De Heere heeft ons door Zijn Woord en door Zijn  Geest geopenbaard dat wij deel hebben aan Christus en dat wij met Hem gezeten zijn aan de Rechterhand van God en dat in Christus en in de Hemel onze roeping ligt. Wanneer we in overeenstemming daarmee willen leven, zullen we veel onbegrip tegenkomen. Men kan het bestempelen als hoogmoedig of arrogant. In de kerken hoort men immers niet anders dan dat we onze plaats in de Hemel nog moeten verdienen… Maar het getuigt niet van hoogmoed maar juist van geloof in Zijn Woord. Geloven wat er staat, moeilijker is het niet! Als wij in overeenstemming met onze roeping leven, kunnen wij Heerlijkheid oftewel Erfenis oftewel Zoonschap verwerven. Hiervoor hoeven wij niet zélf te werken, juist niet.

De Heere Zijn Werk laten doen

Het is de bedoeling dat wij de Heere Zijn Werk in en door ons zouden laten volbrengen. Naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en door ons hebben laten doen, naar die mate zullen wij beloond worden. De Heere is bij onze wedergeboorte een Goed Werk in ons begonnen en wil dat graag tot volheid brengen. Je afhankelijk opstellen ten opzichte van Hem en je in nederigheid overgeven aan de Leiding van Zijn Geest. Zijn Juk is zacht en Zijn last is licht. Op de dag van Christus, bij de Rechterstoel, zal dan blijken in welke mate wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid. De Erfenis.

Filippenzen 1
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

Mattheus 11
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht (in tegenstelling tot het juk der Wet), en Mijn last (leiding van de Heilige Geest) is licht.

Lees verder in de PDF Efeze_4_Gevangenis_gevangen_genomen

Efeze 4; Gevangenis gevangen genomen

Efeze 4