Efeze 5; navolgers van Christus

Efeze 5 : 1: Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;

Aardse wandel afleggen

Zijt dan navolgers Gods oftewel zijt dan navolgers van Christus, zoals in het tweede vers staat. Navolgers van God zijn is natuurlijk hetzelfde als navolgers zijn van Christus, want Christus is God! Wij zouden dus wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Hiermee wordt terugverwezen naar het vorige hoofdstuk. Daarin staat dat de Heere Jezus Zijn aardse wandel aflegde om de nieuwe Mens aan te doen. Wij zouden daarin Zijn Voorbeeld volgen.

Efeze 4
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Hij is ons Voorbeeld

Er wordt ons gezegd Hem na te volgen in Zijn rotsvaste Geloof en Vertrouwen in Zijn Vader. Hem na te volgen in Zijn Gehoorzaamheid. De Heere Jezus had een rotsvast Geloof en Vertrouwen in de Vader. Hij was de Vader gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hij was een trouw Dienstknecht. De Heere Jezus heeft Zich volledig overgegeven aan de Vader. Zijn Wandel werd gekenmerkt door het dragen en het verdragen van het kruis. Het voorbeeld voor ons als gelovigen is het Voorbeeld van de Heere Jezus Die Zijn oude mens opgaf en Die Zijn nieuwe mens aandeed. Wanneer we teveel aan onze oude mens gehecht zijn en deze niet willen loslaten, kunnen we Hem niet volgen.

Mattheüs 10
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

1 Petrus 2
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;

Kolossenzen 2
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt,

Consequenties

Hem volgen heeft grote consequenties voor onze oude mens en onze aardse wandel. Want als wij de Heere volgen, zouden wij onze oude mens voor dood houden en ook de oude mens van de ander negeren. Als wij willen leven vanuit de nieuwe mens in Christus, horen wij niet bij deze wereld. En willen we daar ook niet meer bij horen. Want de nieuwe mens in Christus hoort bij de nieuwe Schepping. Wij zijn bij onze wedergeboorte niet voor niets getrokken uit deze wereld. Als we dat beseffen en daaruit willen leven, zal er dus veel veranderen in je aardse wandel. Dan zouden wij dat kruis oppakken en Hem volgen. Als schapen achter de Herder.

Johannes 10
3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.

1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;

Geliefde kinderen

Bij onze wedergeboorte werden wij kinderen van God. Wij zijn immers op dat moment uit God geboren. Op datzelfde moment kwam ook de Geest in ons wonen. De Heere hoopt dat wij geestelijk opgroeien en volwassen worden. Dat wij van kind opgroeien naar zoon. Want dan worden wij zonen van God en zijn wij in Christus mede-erfgenamen. En dat is wat God wil, dat wij zullen delen in Zijn Heerlijkheid. Wij kunnen straks delen in Zijn Heerlijkheid door Hem hier en nu te dienen. Een kind kan niet erven. Kennis en Gemeenschap met Christus en Zijn Woord is noodzakelijk voor geestelijke groei. Wij zijn kinderen van God en hebben daarom eeuwig leven maar wij zijn geliefde kinderen van God als wij ons best doen om op te groeien tot zonen. Daarvoor is het nodig om onze oude mens af te doen en de nieuwe mens aan te trekken.

Romeinen 8
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen
zonen Gods.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen zoonstelling, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen  zonen Gods zijn.
17 En indien wij kinderen zonen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

1 Johannes 5
1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

Efeze 5
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.

Heilig wandelen 

Geliefde kinderen willen opgroeien tot zonen en zullen op die manier gaan delen in de Erfenis. Delen in Zijn Heerlijkheid. Men kan alleen opgroeien tot zoon als men wandelt in gemeenschap met en in dienstbaarheid aan de Heere. Als men wandelt waardiglijk Zijn Roeping. Wandelen waardiglijk je roeping is heilig wandelen. Heilig wandelen is een levenswijze waarin men dienstbaar is aan de Heere Jezus Christus. En dat houdt niet in dat wij zélf zouden werken om dat te bereiken maar de Geest Zijn Werk laten volbrengen in en door ons. Daarvoor zouden wij eerst de nieuwe mens aantrekken want onze oude mens is niet in staat de Heere dienstbaar te zijn.

Liefde is dienen

Wandelen in de liefde is hetzelfde als heilig wandelen. Sinds onze wedergeboorte zijn wij heilig; bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Maar de keuze voor een heilige wandel of een wandel in de liefde, moeten we zélf maken. We zullen zélf moeten kiezen of we willen groeien van kind naar zoon. De Heere Jezus heeft deze keuze ook Zélf gemaakt en was Dienstbaar, Gehoorzaam en Trouw aan de Vader. Hij legde Zijn aardse, oude Leven af en is daarom gesteld tot Zoon aan de Rechterhand van de Vader. Ook de Heere Jezus groeide op van Kind naar Zoon. Want een kind werd ons geboren en een Zoon werd ons gegeven.

Jesaja 9
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

1 Petrus 1
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

 lees verder in de PDF: Navolgers_van_Christus

Efeze 5; navolgers van Christus

Efeze 5; Navolgers van Christus