Efeze 6; Wapenuitrusting van God

Vervuld met de Geest

In dit hoofdstuk gaat Paulus nog even door met het onderwerp onderdanigheid. Wie is onderdanig aan wie; wie is onderworpen aan wie? We lazen in het vorige hoofdstuk dat de Heere Jezus Christus en de Gemeente dienen als voorbeeld voor de verhouding man en vrouw. In dit hoofdstuk gaat Paulus verder met de kinderen  en dienstknechten. Paulus geeft hier geen uitleg over omdat hij zich wil bemoeien met de wereldse en maatschappelijke verhoudingen want hij zegt juist zélf dat wij getrokken zijn uit deze wereld. Het zijn aanwijzingen voor gelovigen, niet voor de maatschappij in het algemeen. De aanwijzingen van Paulus met betrekking tot het maatschappelijk leven staan rechtstreeks in verband met het vervuld zijn van de Heilige Geest. Het resultaat van het vervuld zijn met de Geest is; – onder elkaar spreken met psalmen en lofzangen en zingende geestelijke liederen – God altijd danken – elkaar onderdanig zijn. Elkaar onderdanig zijn komt dus voort uit de Werking van de Geest.

Efeze 5
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

Dagelijks leven 

De werking van de Geest in ons zal volgens de Bijbel in de eerste plaats tot uitdrukking komen in ons gewone leven. De uitwerking van het Licht van Christus zal verandering brengen in ons gewone leven en een beter toewijding in ons persoonlijke leven. De Geest zal ons Kracht geven om beter te beantwoorden aan de idealen die hier in hoofdstuk zes door Paulus worden beschreven. En eigenlijk draait alles hierbij om vers één uit het vorige hoofdstuk;  leg af de oude mens en doe aan de nieuwe mens. En dat zou dan te zien moeten zijn in ons gewone maatschappelijke leven.

God dienen

Want waar wij God willen dienen, zal dat gebeuren in ons gewone leven. Hoewel ons dagelijks leven in eerste instantie helemaal niets met geestelijke dingen te maken lijkt te hebben. Maar wij zouden eerst opgevoed en bekwaam gemaakt worden om in het dagelijkse leven te kunnen dienen om ook op een ander terrein de Heere te kunnen dienen. Het zijn in feite oefeningen of lessen in onderdanigheid. Onze oude mens houdt er niet van om onderworpen te zijn. Dus om de Heere te kunnen dienen zouden we eerst leren om in het dagelijks leven onderdanig te zijn aan elkaar. De oude mens voor dood  houden en de nieuwe mens aantrekken om de Geest Zijn Werk te laten doen.

Efeze 6 : 1

Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.

Kolossenzen 3
20 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk.
21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

Efeze 5
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;

De vrouw is onderdanig aan haar eigen man en aan Christus. De man is onderdanig aan Christus. De man geeft zichzelf over aan zijn eigen vrouw omdat hij zijn vrouw liefheeft als zijn eigen lichaam. Dit alles naar voorbeeld van de verhouding die er is tussen Christus en de Gemeente. Hier in Efeze 6 begint Paulus met de verhouding die er is tussen de ouders en hun kinderen

Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.

Kinderen

Paulus heeft ook een boodschap voor kinderen. Er staat in den Heere dus het betreft gelovige kinderen. Er wordt van uitgegaan dat de kinderen van gelovige ouders zélf ook gelovig zijn. Kinderen hebben geen eigen verantwoordelijkheid. Ze worden geïdentificeerd met de ouders. Tot hun volwassenheid vallen zij onder verantwoordelijkheid van de ouders en worden zij bij de Gemeente gerekend als zij gelovige ouders hebben. Dat is recht; dat is zoals het behoort te zijn oftewel dat is den Heere Welbehagelijk. Er staat niet dat de kinderen onderdanig zouden zijn, er staat dat zij gehoorzaam zouden zijn. Zij zouden gehoor geven aan hun ouders. Ook kinderen zouden al vroeg leren dat er een bepaalde Bijbelse hiërarchie is.

Efeze 6 : 2, 3

Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.

Deuteronomium 5
16 Eert uw vader, en uw moeder, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.

Voorafschaduwing

In vers twee en drie wordt niet gezegd dat de Wet alsnog wordt toegepast want de Wet is verdwenen bij het sterven van de Heere Jezus. Het eren van de vader en de moeder is gewoon een algemene Bijbelse regel. Ook buiten de Wet om. De Wet zegt dat er een Belofte aan verbonden is wanneer kinderen hun ouders gehoorzamen. Hoewel de Wet niet meer van toepassing is, blijft deze Belofte gewoon staan. Want Zijn ja is ja en Zijn nee is nee. Betekent dit dan ook dat gehoorzame kinderen langer leven en het hen goed gaat op de aarde? Er staat in ieder geval dat als kinderen hun ouders gehoorzamen dit goed is voor hun (geestelijke) gezondheid. Of hun houding invloed heeft op hun levensduur, durf ik niet te zeggen.

Dubbele betekenis

Wat we hier vooral niet moeten vergeten, is dat ook de Wet een dubbele betekenis heeft. En de hoogste betekenis is de geestelijke betekenis. Pas daarna komt de algemene praktische betekenis in verband met het vlees en de aarde. De Wet was slechts een voorafschaduwing voor al het Goede wat nog komen moest.

Hebreeën 10
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.

Overdrachtelijke, geestelijke betekenis

Als het Volk Isarël de hoogste en geestelijke betekenis van dit gebod serieus genomen had, had zij de ware betekenis niet genegeerd en was het haar ‘wel gegaan’. Want met uw vader wordt bedoeld; Jehova haar God. Want God was de Vader en Verwekker van het Volk Israël. Hij was de Gever. Uw moeder verwijst naar het Volk Israël zélf. Elk lid van dit volk is geboren uit die moeder en spreekt de moedertaal.

Geestelijk niveau

Dus als er zaken zich afspelen op aards niveau, zouden wij altijd bedenken wat daarvan het geestelijk niveau is. Wat zou de Heere ons hierover vanuit Zijn perspectief willen meegeven of leren? Dat was in het vorige hoofdstuk ook het geval met de verhouding die er is tussen man en vrouw. Dat is op een hoger niveau de verhouding tussen Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente.

Exodus 4
21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan.
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.
23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!

Wij zijn het Israël Gods

Ook voor ons geldt dus dat het eren van Vader en moeder een geestelijke betekenis heeft. Wij behoren niet tot het aardse volk Israël maar wij zijn een Hemels Volk; het Hemels Israël. Op het hoogste, geestelijke niveau is de Gemeente momenteel het Israël Gods. Dat is onze moeder. Dus wij zouden als kinderen van God onze Hemelse Vader gehoorzamen en trouw Zijn aan Zijn Woord want daarmee eren en verheerlijken wij Hem.

Trouw

Bovendien zouden wij trouw zijn aan onze roeping waarmee we geroepen zijn; trouw zijn aan het volk waarvan wij deel uitmaken, namelijk de Gemeente. Trouw aan het Lichaam van Christus. De Belofte die bij het eren van de Vader en moeder hoort, was het land Kanaän voor het Volk Israël en voor ons, de Gemeente, Eeuwig Leven in het Hemels Koninkrijk.

Efeze 4
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.

Kolossensen 3
20 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk.
21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

Vaders

Vaders hebben de neiging om kinderen strenger op te voeden dan de moeders. Vaders willen hun kinderen en vooral hun zonen leren om moeilijkheden het hoofd te bieden. Moeders zijn geneigd zoveel mogelijk moeilijkheden voor hun kind weg te nemen. Vaders plaatsen hun kinderen juist in moeilijke situaties zodat zij op die manier geoefend worden voor de toekomst. Maar Paulus zegt; let op vaders dat je de lat voor de kinderen niet te hoog legt. Terg ze niet en ga er niet oeverloos mee door zodat er conflicten komen. Maak ze niet moedeloos door alsmaar meer te verlangen.

Lees verder in de PDF Efeze 6_Wapenuitrusting van God.

Efeze 6; Wapenuitrusting van God