Typologie in de natuur; de Granaatappel

Typologie in de natuur; de Granaatappel

We hebben in voorgaande studies al gekeken naar de typologie van tarwe, gerst, wijnstok, en vijgenboom. We gaan verder met de vijfde vrucht uit Deuteronomium; Typologie in de natuur; de Granaatappel. Deze vijfde vrucht staat voor de vijfde Bedeling; de Bedeling waarin wij nu leven. Deze Bedeling wordt ook wel de ‘Verborgenheid’ genoemd. (Zie voor uitleg studie ‘Efeze 3; de Verborgenheid’.)

Deuteronomium 8
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten;
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honig;

Samengesteld uit vele kleinere eenheden                 

De granaatappel komt niet zo veel voor in de Bijbel. Het is ook niet zo’n bekende vrucht. Granaatappel komt van het Latijnse woord ‘granatum’. Granatum, oftewel granaat, wil zeggen dat die is samengesteld uit vele kleine delen. Het woord betekent dat het met ‘korrels’ is. Net zoals een scherfhandgranaat, na ontploffing, in vele kleine scherfjes uiteenspat. De granaatappel is dus één appel, die samengesteld is uit vele kleinere eenheden. Waar is dat een type van? Van Christus en de Gemeente! Het Hoofd, de appel in zijn geheel, is Christus. Zijn Lichaam is opgebouwd uit vele leden. De vele delen vormen één geheel. De Gemeente is Christus en Christus is de Gemeente. De Granaatappel staat voor de nieuwe Schepping.

1 Korinthe 12
12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus.

Het heelal, het alles

Kolossensen 1
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;
20 En dat Hij, door Hem vrede (eenheid, verzoening) gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Het principe van de granaatappel, is ook van toepassing op het heelal. Dat is ook een éénheid, bestaande uit veel kleinere delen. Een eenheid in verscheidenheid. ‘Ta panta’ in het Grieks betekent ‘het heelal’. Deze Griekse uitdrukking, betekent dat het om een eenheid gaat. Als er in de Bijbel staat dat het heelal, oftewel ‘alle dingen’, met God verzoend worden, dan zijn dat alle dingen voor zover ze bij elkaar horen. Zover ze samen een eenheid worden, hoort alles bij elkaar. Maar wat niet bij die Eénheid van God hoort, of niet wíl horen, wordt buitengeworpen. Dus niet alle dingen zijn alle dingen…!! Degenen die niet verzoend willen worden met Christus, doen niet mee met de eenheid, en worden uiteindelijk weggedaan.

Edelsteen

Er is ook een edelsteen die verwijst naar de granaatappel: de granaat. De rode zaadjes van de granaatappel, lijken op de kristallen van deze edelsteen. Ook deze edelsteen staat typologisch voor de Heere Jezus Christus. Alle edelstenen in de Bijbel, verwijzen naar de nieuwe Schepping. Edelstenen ontstaan onder invloed van temperatuur, en druk onder het aardoppervlak; door verdrukking. Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. Het licht gaat er doorheen, wordt daarin gebroken, of soms afgebroken (half-edelstenen). Daardoor ontstaan er diverse kleuren. De veelkleurige Wijsheid van God.

Geen schaduw meer

Het kenmerk van deze wereld is dat het Licht er wel op schijnt, maar niet er doorheen. De wereld heeft het Licht niet willen ontvangen. Het kenmerk van de nieuwe Schepping is dat deze niet alleen Gods Licht ontvangt, maar ook opneemt en doorgeeft. Er zal dan geen schaduw meer zijn. Duisternis (dood, satan, de Wet) wijkt voor Licht. Edelstenen zijn edel, omdat ze licht doorlaten. Dingen zijn edel wanneer ze ontvankelijk zijn voor de Waarheid; voor het Woord van God. Dat geldt ook voor ons, voor zover wij het Licht van het Woord toelaten in onze levens en in onze harten. Wij zouden wandelen in het Licht.

Openbaring 21
23 En de stad (het nieuwe Jeruzalem = het geopenbaarde Koninkrijk) behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.
25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn.

De buitenkant, het zichtbare, is vergankelijk

2 Korinthe 4
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.
 

De buitenkant van de granaatappel is niet erg aantrekkelijk. De granaatappel is een ronde vrucht, een bal (een volmaakte cirkel komt niet voor in deze Schepping). De buitenkant is donker, bruinachtig, en trekt niet direct de aandacht. Hij maskeert de binnenkant. De buitenkant is vergankelijk, zoals alle zienlijke dingen. De onzienlijke dingen, zijn een beeld van de geestelijke, eeuwige dingen. De harde schil moet weggehaald worden. Er zitten allemaal samengevoegde kleine vruchtjes in, met een pit.

Geen gedaante noch Heerlijkheid

Jesaja 53
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

De waardevolle zaken vinden we áchter de zienlijke dingen. De Heere Jezus had, wat Zijn uiterlijke Verschijning betreft, ook geen gedaante nog heerlijkheid. Maar het gaat om de inwendige mens. De inwendige mens is niet de maag, maar de nieuwe mens, in Christus. Dat wat uit God geboren is. De uitwendige mens, de oude mens, is niks anders dan een omhulling. Een kleed dat afgelegd moet worden. De mooie en belangrijke dingen worden binnenin gevonden.

Zegelring

De binnenkant van de granaatappel heeft te maken met voortplanting. Het is een beeld van het nieuwe wat tot stand komt. De delen zijn samengevoegd tot één ronde bal. Rond staat altijd voor de eeuwigheid. Je kunt geen begin en geen einde aangeven. Net zoals bij een trouwring; we beloven elkaar dan ‘eeuwige’ trouw, of in ieder geval tot de dood ons scheidt. Zo wordt van Christus gezegd dat Hij gesteld is tot een Zegelring. Een zegelring drukt een afbeelding in was, of lak. Net zoals de Heere Jezus Christus het uitgedrukte Beeld is van de Zelfstandigheid van de Godheid. Een (zegel-)ring staat in de Bijbel altijd voor Christus Zelf; Koning in Eeuwigheid.

Haggai 2
24 Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, o Zerubbabel, 
(een type van de Heere Jezus Christus) gij zoon van Sealthiël (Hebreeuws voor; ik heb Hem van God gevraagd), Mijn knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.

De kleur van de Middelaar

Bij de granaatappel moet de omhulling weggenomen worden, om de schoonheid van binnen te kunnen zien. De zaadjes zélf lijken kleine edelsteentjes. Elk korreltje is doorzichtig. Het Licht schijnt er doorheen. Als je de vrucht openmaakt zie je, als je goed kijkt, meerdere kleuren. Je ziet rood, maar eigenlijk zie je rood en blauw. Er zit een purperkleurige gloed over de zaadjes. Het lijkt ook wel parelmoerachtig. Purper is paars, en een samenvoeging van rood en blauw. Blauw is het Hemelse, en het rood is van het aardse. Purper is de kleur van de Middelaar; onze Hogepriester de Heere Jezus Christus. Door het kroontje heeft de vrucht een Koninklijke uitstraling. De Heere Jezus Christus is Koning en Priester tot in eeuwigheid.

Bloemen van de Granaatappelboom

De bloemen van de granaatappelboom, zijn rood. De bloemen worden gebruikt voor het ontwikkelen van een rode kleurstof. Uit de onrijpe schil van de granaatappel produceert men een rode looistof om Marokkaans leer te looien. Looien is bewerken van dierenhuid. Looien is het conserveren van een huid, of vacht, met behoud van de natuurlijke eigenschappen. Eigenlijk is het looiproces het ‘vereeuwigen’ van een buitenkant. Looien is eigenlijk vereeuwigen. Puur rood is dus de kleur van onderdelen van de schil of de bloem. Uit de vruchtschil en bloemen worden ook medicijnen verkregen. Een samentrekkend geneesmiddel, dat wonden heelt.

De kleur rood

De Hebreeuwse vertaling van ‘Adam’, is rood. Daarom heet de Heere Jezus Christus; de Zoon des mensen, de Zoon van Adam. Het had ook de ‘Zoon van rood’ kunnen zijn. Hij is de Zoon, en rechtmatige Erfgenaam van de Troon over de hele mensheid, in Adam. Rood is de kleur van de Zoon des mensen, en van Zijn Kracht waarmee Hij de hele aarde aan Zich zal onderwerpen. Rood is een Koninklijke kleur. Gericht op uitbreiding en macht. Het rode van de granaatappel spreekt dus over het Koningschap van Christus. Het kroontje van de vrucht verwijst daar ook naar.

 LEES VERDER IN DE PDF TYPOLOGIE IN DE NATUUR; GRANAATAPPEL

Typologie in de natuur; de Granaatappel

2 Reacties

  1. Anneke Blok 23 mei 2024
  2. Sylvia Arlar-Simonse 23 mei 2024

Reageren