Boek Ruth uitleg gerste- en tarweoogst

Boek Ruth uitleg gerste- en tarweoogst, deze studie laat de typologische en profetische betekenissen zien van de oogst. Het Boek Ruth speelt zich af tijdens de oogst. Naomi en Ruth kwamen aan het begin van de gersteoogst, vanuit Moab, in Bethlehem. Als de gersteoogst begint, dan heb je het feest van Pascha. Oogsten is het volgroeide gewas van het veld afhalen. Oogsten is het maaien, en het binnenhalen van het graan, het binnenhalen van de vrucht.

Volgens de Bijbel bestaat ‘de Oogst’ uit vijf verschillende perioden. Deze verschillende stadia staan voor de volgorde van ‘vergaderd worden’ van gelovigen door God. Al deze gelovigen worden door de Vader aan de Heere Jezus Christus gegeven. Als Loon, en dus Heerlijkheid, voor Zijn Gehoorzaamheid en Trouw aan de Vader, en Zijn Woord. En natuurlijk ook alle gelovigen in God (Christus) uit het Oude Testament die nog geborgen zijn in God. Zij zullen eerst nog voor de Grote Witte Troon verschijnen.

Ruth 1
22 Alzo kwam Naomi weder, en Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam; en zij kwamen te Bethlehem in het begin van den gersteoogst. 

Ruth 2
23 Alzo hield zij (Ruth) zich bij de maagden van Boaz, om op te lezen (= verzamelen, vergaderen), totdat de gersteoogst en tarweoogst voleindigd waren; en zij bleef bij haar schoonmoeder.

Die Gij Mij gegeven hebt

Johannes 17
6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.

Niet bekend

Het is bij (Roomse) Christenen niet algemeen bekend dat niet iedereen naar de Hemel gaat. Deze positie is alleen weggelegd voor de Gemeente, Zijn Lichaam. De Hemel is geen hiernamaals. Er komt namelijk uiteindelijk een nieuwe aarde en een nieuwe Hemel, en dáár zullen de gelovigen uit het Joodse Volk en het gelovig overblijfsel uit de Volkeren wonen. Het wedergeboren Israël zal mede heersen op aarde, en zal aardse Zegeningen ontvangen, net zoals de Gemeente momenteel al deelt in alle geestelijke Zegeningen in Christus. Er staat in de toekomst dus nog heel wat te gebeuren … Het lijkt moeilijke materie, maar met open hart, en hulp van de Geest, zul je weer meer gaan begrijpen van het Plan van God met de wereld. Gewoon te vinden in de Bijbel, het Woord van God. Ik wil natuurlijk altijd, proberen, eventuele vragen te beantwoorden.

Korte samenvatting van Ruth 1 en 2

Een man uit Bethlehem, Elimelech, vertrok met zijn vrouw, Naomi, en twee zonen, Machlon en Chiljon, naar Moab. Er was namelijk hongersnood in Bethlehem. Elimelech stierf in Moab. Zijn zonen trouwden met Moabitische vrouwen: Orpa en Ruth. Ook de zoons stierven. Na tien jaar ging Naomi terug naar Bethlehem, want er was weer brood. Naomi zei tegen haar schoondochters dat zij terug moesten keren naar hun familie in Moab. Orpa ging terug, maar Ruth bleef bij Naomi. Ruth zei tegen haar schoonmoeder: ‘uw Volk is mijn Volk, en uw God is mijn God’. Samen kwamen zij aan in Bethlehem. Het was het begin van de gersteoogst. Uit Ruth twee blijkt dat Naomi en Ruth samenbleven zowel de gersteoogst, als de tarweoogst. Boaz, de Losser, komt ten tonele. Boaz zorgt ervoor, dat Naomi en Ruth in leven blijven. Op zijn veld mag Ruth koren verzamelen.

Vijf verschillende momenten van verzamelen

*Eerstelingen Garf gersteoogst = Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus.
*Eerstelingen van de gersteoogst = 2 broden met zuurdesem= het vergaderen van de gelovigen in Christus, in onze Bedeling:
De Gemeente, Zijn Lichaam. Zij worden mede in de Hemel gezet, in Christus. Zuurdesem geeft aan dat de gelovigen nog in het vlees op aarde  lopen.
*Eerstelingen van de tarweoogst = de 144.000 getuigen uit het Volk Israël.
*De tarweoogst = het vergaderen van de gelovigen uit het Volk Israël.
*De nalezing van de tarweoogst = het vergaderen van de gelovigen uit de overige Volkeren.

Brede toepassing van de oogst

Mattheüs 13
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks (zonen en erfgenamen van het Koninkrijk; gelovigen); en het onkruid zijn de kinderen des bozen; (zonen van de boze; ongelovigen)
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld (= aion = de manier waarop de wereld is ingericht, en functioneert, en bestuurd wordt. Deze ‘boze eeuw’, oftewel aion, eindigt als de satan 1.000 jaren gebonden is); en de maaiers zijn de engelen.
40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.

De tarwe- en de gersteoogst zijn een aanduiding voor de hele tegenwoordige wereld. God heeft deze wereld tot stand gebracht, maar Hij is er nog niet mee klaar. We weten uit Mattheüs 13 dat de akker de wereld is, en de oogst de voleinding der eeuw (aion). De oogst, die de wereld voortbrengt, is ten behoeve van de Heere. Zolang deze wereld bestaat, wordt er geoogst, oftewel ingezameld. Ruth bleef de hele oogsttijd bij Boaz. Ze bleef daar in afwachting van het moment waarop de akker, oftewel de wereld, niets meer opbracht. Vanaf dat moment hoeft de akker ook niets meer op te brengen, want dán verschijnt de nieuwe Schepping. Dat is de breedste toepassing van het beeld van de oogst.

Smallere toepassing van de oogst

De oogst kan ook toegepast worden op Israël, en op de gelovige. Ruth bleef bij haar schoonmoeder. ‘Blijven’ betekent ‘wonen’. In het Evangelie, en in de Brieven van Johannes komt het woord ‘blijven’ vaak voor. ‘Blijven’ houdt een definitieve vestiging in, oftewel ‘voor altijd wonen’. De Heere Jezus woonde niet blijvend onder ons. Hij ging weer terug naar de Hemel. Christus blijft wel voor altijd in de gelovige. Hij woont in ons hart.

1 Johannes 2
6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.

Eerste Vrucht is binnengehaald

De geschiedenis van Ruth gaat over het oude Israël. Naomi is een beeld van dat Volk Israël. Ruth, die trouwt met Boaz, is een beeld van het wedergeboren Volk Israël. Boaz is een beeld van de Wedergekomen Heere Jezus Christus. Momenteel is het Volk niet gelovig, en dus niet wedergeboren. Dat staat, in de toekomst, nog te gebeuren. Uit de Bijbel leren we dat de Oogst al begonnen is. De Oogst is begonnen bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus.  Dat is het eerste moment dat er Vrucht is ‘binnengehaald’.

Heil en Verlossing voor Israël

De hele periode van de oogst, gerste- en tarweoogst, is Ruth op het veld van Boaz. Naomi en Ruth komen aan het begin van de gersteoogst in Bethlehem. Daar vlak achteraan begint de tarweoogst. In het Boek Ruth gaat het om de Oogst met betrekking tot Naomi, Ruth, en Boaz. Dit gaat niet over de Oogst van de Gemeente. Die Oogst is dan al geweest. De Gersteoogst komt immers voor de tarweoogst. Het Boek Ruth gaat over het Heil en de Verlossing die straks aan Israël gebracht zullen worden.

Pascha

Pascha is een beeld van het lijden, en sterven van de Heere Jezus. Hij is het Paaslam dat geslacht werd. De nadruk ligt daarbij op het sterven van de Heere. Pascha betekent vertaald vanuit het Grieks: ‘lijden’. Vanuit het Hebreeuws betekent Pesach; ‘voorbijgaan’. Zoals de Engel voorbijging aan het bloed van het Paaslam dat aan de deurposten gesmeerd was. Voor die Israëlieten was er redding. Het Bloed van de Heere Jezus geeft redding. Bloed is in de Bijbel een beeld van ‘leven’.

1 Korinthe 5
7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Garf der Eerstelingen

Leviticus 23
6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.
7 Op den eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen.
8 Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den HEERE offeren; en op den zevenden dag zal een heilige samenroeping wezen; geen dienstwerk zult gij doen.
9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen.
11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen.

Deze inzettingen van de Wet zien op het beloofde land. Mozes moet, in opdracht van de Heere, aan het Volk vertellen op wélke manier zij daar zal oogsten. Eerst is er Pascha, op de veertiende van de eerste maand. Dan op de vijftiende dag begint het feest van de ongezuurde broden, dat duurt zeven dagen. De eerste bundel graan die gemaaid is, de eerste garf, moet naar de priester gebracht worden. Deze neemt de garf in zijn armen en beweegt de bundel. Bewegen is een uitbeelding van leven.

Profetische betekenis van de inzettingen van de Wet

Al de inzettingen van de Wet (Goddelijke instellingen) hebben een profetische betekenis. Ze wijzen allemaal naar het Plan van God. De Heere Jezus zei niet voor niets tegen de Emmaüsgangers: ‘Wat van Mij geschreven is in de Wet (de Profeten, en de Psalmen) moet vervuld worden’. Het hele Oude Testament is één groot Getuigenis over de Komst, het lijden, de dood, en de Opstanding, van de Heere Jezus Christus. Maar ook over Zijn verborgen Hogepriester- en Koningschap, en over Zijn Geopenbaarde Koninkrijk op aarde, na de opname van de Gemeente.

De Wet heeft een profetische betekenis

Lukas 24
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes (vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) en de Profeten, en Psalmen).
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

Hebreeën 10
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

Kolossenzen 2
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

LEES VERDER IN DE PDF BOEK RUTH UITLEG GERSTE- EN TARWEOOGST pdf

Boek Ruth uitleg gerste- en tarweoogst

Boek Ruth uitleg gerste- en tarweoogst

Tags: , ,

Reageren