Doof en Weduwe

Doof en weduwe; geen communicatie mogelijk

Doof en weduw­e zijn in de Bijbel beiden een uitdrukking van scheiding. Wanneer men doof is, hoort men de ander niet. Als men doof is, kan men het Woord niet meer horen. En ook wanneer men weduwe is, is de gemeenschap met de Man verbroken. Doofheid en weduwschap zijn beiden een type van de dood. Er is namelijk geen communicatie (meer). De Bijbelse betekenis van dood is geen communicatie mogelijk. Leven is gemeenschap hebben met en communice­ren met.

Jeremia 11
11 Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen,
zal Ik naar hen niet horen.
12 Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem henengaan, en roepen tot de goden, dien zij gerookt hebben; maar zij zullen hen gans niet kunnen verlossen ten tijde huns kwaads.
13 Want naar het getal uwer steden zijn uw goden geweest, o Juda! en naar het getal der straten van Jeruzalem hebt gijlieden altaren gesteld voor die schaamte, altaren om den Baäl te roken.
14 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen.
15 Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis te doen, dewijl zij die schandelijke daad met velen doet, en het heilige vlees van u geweken is? Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde.
16 De HEERE had uw naam genoemd een groenen olijfboom, schoon van liefelijke vruchten; maar nu heeft Hij met een geluid van een groot geroep een vuur om denzelven aangestoken, en zijn takken zullen verbroken worden. 

De Heere houdt Zich doof

De Heere houdt Zich doof voor Zijn Volk. De situatie van toen, ten tijde van Jeremia, was profetisch voor de situatie van nu. Toen was het grootste deel van het ongelovige Volk Israël in ballingschap, net als nu. Het gedeelte van het Volk Israël, dat in het land Kanaän achtergebleven was, meende dat de Heere hen wel zou uitredden. De Heere had immers vele Messiaanse beloften gedaan aan het Volk Israel! En valse profeten zeiden dan ook, dat als het Volk tot de Heere zou bidden, dat de Heere dan wel weer voor Jeruza­lem zou zorgen. Ze zeiden dat de stad Jeruzalem dan niet verwoest zou worden. Maar Jeremia moest tot het ongelovige Volk Israel zeggen, dat Jeruzalem juist wél verwoest zou worden. En dat bidden en roepen tot Hem níet zou helpen. Tot op heden luistert de Heere nog steeds niet naar het Volk.

Lees verder in de PDF Doof_weduwe.pdf

Doof en Weduwe