Inleiding Boek Job; Waartoe dient het lijden van gelovigen?

Waartoe dient het lijden van gelovigen? Het Boek Job geeft een Bijbels antwoord op deze vraag. ‘Zo arm als Job’, is een gezegde. Maar was Job wel zo arm? Ja, wel naar wereldse maatstaven. Maar wereldse rijkdom is vergankelijk. Hemelse Rijkdom is blijvend. Je bent onvergankelijk rijk als je je onderwerpt aan God en Zijn Woord. Schathemeltjerijk als je in dit leven alleen op Hém vertrouwt en je blik naar Boven gericht is.

Het Boek Job telt 42 hoofdstukken. Job wist al die bladzijden niet hóe het met hem zou aflopen. En dat is één van de belangrijkste onderdelen van deze geschiedenis. Hij had alleen een vermoeden. Maar Job bleef staande in het Woord van God. Hij zei: ‘Al zou ik sterven, ik zal op Hem vertrouwen’.

Psalm 9
11 En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.

Sterkste menselijke emotie

Angst is misschien wel de sterkste menselijke emotie. Angst wordt gevoed door het lijden van alle dag. Vaak is de angst voor het lijden het grootst. De mens lijdt immers het meest, door het lijden dat hij vreest. Een doopnaam van mijn vader was Job. Mijn zoon heeft dezelfde doopnaam meegekregen. Er was iemand die zei: ‘hoe kun je je kind nou Job noemen?’ In haar ogen was dat een slecht voorteken. ‘Wie gunt zijn kind nou armoede en lijden’?

Teveel van het goede

Deze studie beperkt zich tot de eerste twee hoofdstukken en een deel van het laatste hoofdstuk. Dat is het historische deel. Het zou anders een beetje teveel worden van het goede, of in het geval van Job, van het kwade. Het dichterlijke, oftewel het poëtische deel, laten we voor wat het is.

Waarom moeten we lijden?

In zeker opzicht is Job het oudste Boek van de Bijbel. Natuurlijk is het Boek Genesis ouder, maar als we ervan uitgaan dat dat pas is samengesteld door Mozes, dan is Job ouder. Het Boek houdt zich bezig met waarschijnlijk de grootste filosofische vraagstelling over ons bestaan: ‘waarom moet men lijden’? Het overkomt ons allemaal, gelovigen én ongelovigen. Voor het antwoord op die vraag, hoeven we niet eerst alle hoofdstukken van Job te lezen! Het antwoord staat namelijk ook in Prediker…

Geen Hemel op aarde

Ook Prediker heeft dichterlijk taalgebruik en soms is de vertaalde woordkeuze wat ongemakkelijk. Maar eigenlijk staat er in Prediker 7: ‘Het leven bestaat uit voor- en tegenspoed, tegenover elkaar, en in afwisseling. De bedoeling daarvan is dat de mens zijn hoop nooit zou stellen op de toekomst. Als het ons vandaag goed gaat, zal het in de toekomst weer minder goed gaan. Op deze manier heeft de mens niks te verwachten’. Dus lijden om je verwachting niet te stellen op het leven hier, in de oude Schepping. God heeft ons immers geen Hemel op aarde beloofd.

Prediker

Prediker 7
14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds (geniet van de voorspoedige dagen), maar ten dage des tegenspoeds, zie toe (maar als er niets te genieten valt, dan kun je alleen toekijken); want God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets, dat na hem zal zijn. (God maakt de voorspoed tegenover de tegenspoed, opdat de mens niet zou zoeken, of verwachten, iets dat na hem zou zijn)

Bouwen aan een betere toekomst?

Politici hoor je vaak praten over ‘bouwen aan een betere toekomst’. Maar dat is water naar de zee dragen, want over welke toekomst hebben zij het dan? Hemel en aarde zullen immers met een gedruis voorbijgaan! Men houdt zich bezig met hoe het met de zeeën en oceanen gaat en met de flora en fauna van onze aarde. Maar hoe gaat het met de mens? Het antwoord is: slecht. En daar hoef je geen hypochonder voor te zijn. Het zal voorlopig ook niet beter gaan met de mens en de aarde. Dat zal pas zijn als er een geopenbaarde nieuwe Schepping is. En dat duurt nog een poosje.

2 Petrus 3
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht (voor gelovigen komt die dag overigens niet als een dief in de nacht, want wij verwachten deze nieuwe Hemel en aarde! Namelijk korte tijd na het duizendjarig geopenbaarde Koninkrijk van Christus), in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Nieuwe Hemel, en nieuwe aarde

Jesaja 66
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.

2 Petrus 3
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

De Heere maakt een nieuwe aarde en nieuwe Hemelen. Dat doet de Heere omdat deze oude Schepping niet deugt. De opgestane Heere Jezus Christus is Eersteling van die nieuwe Schepping. God gebruikt de huidige Schepping om Zijn Heilsplan te volvoeren; in feite als voedingsbodem voor die nieuwe Schepping. Onze oude, natuurlijke mens, maakt deel uit van die oude Schepping en God gebruikt onze natuurlijke mens, ons vlees, als voedingsbodem voor de nieuwe mens in Christus, voor de nieuwe Schepping. Hij beproeft ons in dit oude leven, om ons voor te bereiden op onze eeuwige toekomst. (zie ook de studie ’stage lopen’, en de studie ‘verzoeking en beproeving’)

Het leidt allemaal tot niets

Wat men ook van het leven probeert te maken, wat men er ook van verwacht, het levert altijd een negatief resultaat op. Dat ligt niet zozeer aan ons, maar aan de aard van het leven. De oude Schepping, de oude natuur, is nou eenmaal krom. Je hoeft niet te proberen het recht te krijgen, want het leidt tot niks. Wij kunnen ons eigen leven niet inrichten en we kunnen onze eigen toekomst niet bepalen. Het leven is niet maakbaar. Dat te denken, is hoogmoed. Dan stel je jezelf gelijk aan God. Iedere gekregen dag is uit Zijn Genade.

Het zal hier niet beter worden

Het wordt hier dus niet beter, men zou daarvoor deel krijgen aan de nieuwe Schepping. Iedere gelovige neemt (geestelijk) nu al deel aan die nieuwe Schepping. Christus is de Eersteling van die nieuwe Schepping en wij zijn Zijn Lichaam. Alle gelovigen zijn met Hem mee opgestaan in die nieuwe Schepping.

God krijgt de schuld

Over het algemeen krijgt God de schuld van het lijden van de mens. ‘Als er dan een God bestaat, waarom laat Hij dit dan allemaal toe?’ ‘Als God er is, waarom is er dan zoveel lijden?’ Er zijn wedergeboren mensen die bij het minste lijden van hun geloof vallen. ‘Had God hen maar niet zo hard moeten aanpakken. Ik ben toch geen slecht mens, waar heb ik dit dan aan verdiend? God is toch alleen maar goed? God is toch Liefde? Nou, dan is er geen God…’

Menselijke wijsheid bestaat niet

Het antwoord op de vraag ‘waarom men moet lijden’, staat ook in het Nieuwe Testament. Of eigenlijk is de vraag; ‘waarom moet een gelovige lijden?’ In het Boek Job worden wij geconfronteerd met ‘menselijke wijsheid’. Behalve in de eerste twee hoofdstukken en in het laatste hoofdstuk. Voor God bestaat menselijke wijsheid niet, dus dat is alweer een conclusie die je kunt trekken. De mens kan, op grond van zijn waarnemingen, niet komen op antwoorden van de belangrijkste levensvragen. Dat wordt geïllustreerd in de vele hoofdstukken van Job.

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God

De wijsheid die niet van Boven afkomt is aards, natuurlijk en duivels. Hij zal de aardse wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen teniet maken. Voor God zijn degenen die ongelovig zijn de onwijzen. De gelovigen, de wijzen, zijn de verstandigen. Voor de wereld zijn de ongelovigen wijs en verstandig en de gelovigen juist onwijs en onverstandig. De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God.

1 Korinthe 2
5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.
6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden;
7 Maar wij spreken de Wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

1 Korinthe 3
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen
(gedachtengangen) der wijzen, dat zij ijdel (leeg) zijn.

Menselijke filosofie brengt ons nergens

Menselijke filosofie schiet tekort om een antwoord te krijgen op het lijden van de mens. Wat is de oorzaak en wat is het doel van het lijden? Waartoe dient het lijden van gelovigen? Op deze vragen heeft de mens geen antwoord. Toch is er wel degelijk een antwoord. God geeft het antwoord. Het probleem van de mens is niet zijn lijden, maar het feit dat over het vraagstuk gefilosofeerd wordt. En het menselijk brein schiet tekort. Menselijke wetenschap geeft geen antwoord op levensvragen. Menselijke wetenschap brengt geen Waarheid. Daarom is menselijke wetenschap ook vergankelijk.

DE BIJBEL GEEFT ANTWOORD OP DE VRAAG WAT HET DOEL IS VAN HET LIJDEN VAN GELOVIGEN?
NIEUWSGIERIG GEWORDEN? LEES DE PDF
LEES VERDER IN DE PDF INLEIDING BOEK JOB; WAARTOE DIENT HET LIJDEN VAN GELOVIGEN?

Inleiding Boek Job; Waartoe dient het lijden van gelovigen?

Waartoe dient het lijden van gelovigen?

Geen reacties

Reageren