De 144.000 getuigen uit Openbaring 7

De 144.000 getuigen uit Openbaring 7. Wie zijn die 144.000 verzegelden, uit alle stammen van Israël? Wat wordt hun taak? En wanneer leven zij? De Jehovah’s getuigen hebben er wel een antwoord op. Zij zeggen dat deze 144.000 verzegelden een limiet zijn voor het aantal mensen, dat met Christus in de Hemel zal heersen over een ‘paradijs-aarde’(?) Deze 144.000 gelovigen staan volgens de Jehova’s getuigen hoger in ‘rangorde’ dan reguliere Jehova’s getuigen. Leuk bedacht, maar helemaal on-Bijbels. In deze samengestelde studie kijk ik alleen naar wat de Bijbel zegt over de 144.000 verzegelden. Lezen: Openbaring 7: 1-9

Verzegeling

In de studie over ‘het merkteken uit Openbaring 13’, hebben we al gelezen dat verzegeling in de toekomst kennelijk belangrijk is. Aan de ene kant is er de verzegeling van de 144.000 getuigen aan hun voorhoofden. Zij hebben het teken gekregen van de Heere Jezus Christus. Aan de andere kant is er een merkteken dat alle ongelovigen, aanhangers van het beest, krijgen. Als verplicht teken dat ze bij de antichrist horen.

Verschillende groepen

Er worden 12.000 man uit elke stam van Israël verzegeld. Er staat niet voor niets een aantal van 144.000 vermeld. Dit wordt wel degelijk letterlijk bedoeld. Want hóe verklaar je anders overdrachtelijk dat er 12.000 mannen uit elke genoemde stam worden genomen? Er wordt wel eens gezegd dat die 144.000 gewoon ‘erg veel’ betekent. Maar dan loop je vast in vers 9. Daar staat ‘een grote schare die niemand tellen kan’. Welke groep is dát dan? Dat zijn niet de 144.000 uit alle stammen. Hoe men ook probeert, de 144.000 worden letterlijk uit de twaalf stammen van Israël genomen. En de grote schare mensen is weer een andere groep. Dát is wat er staat.

Letterlijk 144.000

Er zullen, in de toekomst, dus 144.000 mannen worden verzegeld. En natúúrlijk hebben de getallen een overdrachtelijke betekenis. Er is een reden voor, waaróm er 12.000 uit twaalf stammen verzegeld zullen worden. In de Bijbel, en trouwens in heel de Schepping, heeft het getal 12 altijd te maken met koningsschap, oftewel met heerschappij.

Getal 12 in de Bijbel

12 spreekt over heerschappij en koningsschap
Heerschappij van de tijd (= 12 uren, 12 maanden)
Het Volk Israël (Hebreeuwse vertaling = heersen met God) bestaat uit 12 stammen
De volheid van het getal 12 = 12 x 12 = 144
12 poorten in Jeruzalem; staan voor heerschappij
12 landvoogden die Salomo aanstelde

Het Koninkrijk van Christus

Heel Openbaring gaat over het geopenbaarde Koninkrijk van Christus, oftewel het Koninkrijk Gods. De hele Bijbel door staat te lezen dat dit Koninkrijk op aarde opgericht zal worden. Het gaat over de Openbaring van Christus en daarmee over de Openbaring van Zijn Koninkrijk op aarde. (zie ook de studie ‘het eeuwige Koninkrijk’) Openbaring betekent ‘verschijning’. Iemand kan zich alleen openbaren als hij eerst verborgen is geweest.

Openbaring

Openbaring 1
1 De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;

Er staat duidelijk: ‘De Openbaring van Jezus Christus’. Toch zegt bijna iedereen: ‘De openbaring van Johannes’. Maar dat is een grote misvatting, want de tekst is duidelijk genoeg. Het is de Openbaring van Jezus Christus onze Heere. Johannes de Evangelist, apostel en profeet, heeft het van Godswege moeten opschrijven. De inhoud is natuurlijk afkomstig van de Heere Jezus Christus, de Geest der Profetie. Het gaat over al datgene wat de Heere Jezus Christus als de Geest, aan ons openbaart. Eigenlijk zou er dus moeten staan: De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft. God heeft alles aan Christus gegeven, en Christus maakt het bekend aan Johannes, en via Johannes, aan ons.

Nu nog verborgen

Dus God maakt ons bekend met de Wederkomst van de Heere Jezus Christus. Het gaat om Zijn Openbaring, en over de Openbaring van Zijn Koninkrijk op aarde. De Heere Jezus Christus is Koning der koningen. Hij houdt Zich nu weliswaar nog verborgen in de Hemel, maar straks zal Hij Zich openbaren in Zijn Wederkomst. De Heere heeft Zich dan tweeduizend jaar verborgen gehouden voor het Volk Israël en voor de wereld. Hij openbaart Zich aan ons, gelovigen, door Zijn Woord en door Zijn Geest. We leven nu nog steeds in de Bedeling der Verborgenheid.

Hij werkt momenteel door Zijn Geest

Wij weten alleen vanuit de Bijbel wat God op dit moment doet, in de wereld kan men er niets van zien. De Heere werkt in het verborgene. Hij werkt door Zijn Geest. De Koning en Zijn Koninkrijk zijn er wel, maar (nog) niet zichtbaar voor stoffelijke ogen. Maar met ogen des geloofs zien wij Hem, en Zijn Hemels Koninkrijk. Dat Hemels Koninkrijk zal zich, bij Zijn Wederkomst, uitbreiden over de aarde.

Hebreeën 2
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond (met gelovige ogen), Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Onderwijst alle volken

Het getal twaalf speelt dus een belangrijke rol in Zijn Openbaring. Zo werden er, in onze Bedeling, twaalf discipelen tot Apostel gemaakt. Zij werden uitgezonden; ‘ga dan heen en onderwijst al de volken, en maak hen tot volgelingen’. De twaalf zijn er dus op uitgetrokken om dit te doen. Het Evangelie is, volgens de Bijbel, gepredikt aan alle creaturen op aarde. Aan de hele, toen levende, mensheid. En dit binnen één generatie (= 40 jaar). Dus vanaf de Opstanding van Christus, maar voor de verwoesting van Jeruzalem.

Mattheüs 28
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Weinig resultaat

Handelingen 1
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Bovenstaand zei de Heere Jezus Christus tegen de discipelen, een paar minuten voordat Hij werd opgenomen. Het Evangelie is verkondigd aan de héle wereld. Dit gebeurde voor de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Daarna werden ook de 2-stammen verstrooid. De Apostelen zijn er druk mee geweest, maar hun dienst heeft helaas niet veel resultaat gebracht. De volkeren wilden niet.

Kolossenzen 1
5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;
6 Hetwelk tot u gekomen is (voltooide handeling = verleden tijd), gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.

23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is (= voltooide handeling = verleden tijd) onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;

Meer resultaat

De opdracht die de discipelen destijds gekregen hebben van de Heere, hebben zij uitgevoerd. In de toekomst zal deze opdracht opnieuw gegeven worden. Dat zal meer resultaat hebben. In de toekomst, bij Wederkomst van de Heere Jezus Christus, zal Hij een oordeel geven over de ongelovigen. Hij zal daarbij gebruik maken van het kwaad. Er komt grote Verdrukking over de volkeren. Toorn van God over de ongelovige mensheid.

Romeinen 2
5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.
6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;
7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;
8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam (= ongelovigen), doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;
Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt (= ongelovigen), eerst van den Jood, en ook van den Griek;

Mattheüs 24
21 Want alsdan zal grote verdrukking 
(de grote Verdrukking over Israël) wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. (voor Israël zal de Verdrukking korter zijn)

Nog een laatste kans

Er is maar één mogelijkheid om aan dit oordeel te ontkomen. De Heere geeft altijd eerst de kans tot bekering voordat Hij oordeelt. Dit geldt voor alle tijden, maar Zijn Barmhartigheid en Lankmoedigheid kent grenzen. Men zal moeten komen tot geloof in de Boodschap, die ook in die dagen gepredikt zal worden. Dat zal niet gebeuren door 12 discipelen, maar door 144.000 discipelen. Uit elk genoemde stam van Israël 12.000. Dit zal de mensen helpen te bekeren want het geloof is uit het gehoor.

Romeinen 10
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Priesterlijke taak voor het Volk Israël

Exodus 19
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

Er zullen dus 144.000 verzegelden wereldwijd gaan prediken over het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus op aarde. Deze priesterlijke taak hebben zij, als uitverkoren Volk, onder het Oude Verbond ontvangen. Zij hebben dit destijds verzaakt. Toen heeft de Heere hen het priesterambt afgenomen. In de toekomst zal het Volk Israël deze taak alsnog gaan vervullen.

Hosea 4
6 Mijn volk
(Israël) is uitgeroeid, omdat het zonder kennis (het Woord van God) is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik (God) u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Verzamelen en opleiden

Men zal gaan uitdragen hoe men kan binnengaan in dat Koninkrijk, en wat er staat te gebeuren als men daar geen gehoor aan zal geven. Binnen één generatie moet het Evangelie van het Koninkrijk weer over de hele wereld gepredikt worden. Maar deze Evangelisten zullen wel eerst verzameld en opgeleid moeten worden. Vandaar dat de vier engelen de wind nog ‘even’ bedwingen.

Openbaring 7
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

LEES VERDER IN DE PDF DE 144.000  GETUIGEN UIT OPENBARING 7_pdf

De 144.000 getuigen uit Openbaring 7

De 144.000 getuigen uit Openbaring 7

 

Geen reacties

Reageren