Efeze 3; Verborgenheid

Efeze 3

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

Om welke reden, om welke oorzaak, is Paulus de gevangene van Christus terwille van de heidenen? “Om deze oorzaak” verwijst terug naar het vorige hoofdstuk. Paulus predikte over het feit dat in de Heere Jezus Christus Jood en heiden gelijk zijn. Paulus sprak over een Tempel die niet met mensenhanden gemaakt is, maar een Woonstede Gods in de Geest. Paulus sprak over de Gemeente, het Bouwwerk waaraan ook hij heeft mogen bouwen.

Gevangenis en ballingschap 

De Hebreeuwse woorden voor gevangenis en ballingschap zijn exact hetzelfde. Het betekent beiden dat men buiten de samenleving is geplaatst. Het betekent eigenlijk niet opgesloten maar buitengesloten! Men neemt immers geen deel meer aan het leven buiten de muren. Paulus zegt een gevangene te zijn van Christus terwijl hij feitelijk twee jaar in Romeinse gevangenschap zat. Dit heeft typologische betekenissen. Zoals elke gebeurtenis in de Bijbel geestelijk overdrachtelijke betekenissen heeft. Gevangenschap is de uitbeelding van de Gemeente in deze tegenwoordige wereld. Wij zijn, als het goed is, buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. De Gemeente is een volk in ballingschap. Net zoals Efraïm was.

Johannes 18
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

De Gemeente een priesterlijk volk

De verantwoordelijkheid voor de prediking van het Evangelie, het Woord, is door God weggehaald bij het ongelovige Juda. Zij heeft deze priesterlijk taak niet willen uitvoeren. Toen heeft de Heere die verantwoordelijkheid gegeven aan de heidenen in het algemeen en aan Efraïm in het bijzonder. (Zie studie Efeze twee). De Gemeente is, net als Paulus, verborgen voor de hele wereld. Het Koninkrijk van God is verborgen in de Hemel bij Christus. Wij horen niet bij deze wereld. Wij zijn een geestelijke Hemelse Tempel in de Heere. Wij zijn in de plaats van het volk Israël het priesterlijk volk geworden. In een Tempel die niet door mensenhanden is gemaakt. In dienst van God. De priesterlijke functie is van Juda weggenomen en naar Efraïm gegaan.

De Zaligheid ging naar de gelovige heidenen

Hosea 4
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet (onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.

Handelingen 28
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods (het Evangelie is een Kracht Gods tot Zaligheid voor iedereen die gelooft) den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. (= geloven)

Israël weer een priesterlijk volk

Maar deze situatie kan zo niet blijven want de Beloften van God zijn onberouwelijk. God is trouw aan Zijn Eigen Woord. Het priesterlijke ambt zal uiteindelijk tóch weer bij de twaalf stammen terechtkomen. Maar dit zal pas ná het oordeel over het ongelovige Joodse Volk zijn. Ná de zeventigste Jaarweek. (Zie de studie over de zeventigste Jaarweek) De ongelovige Joden zullen allemaal gedood worden. Er zal slechts een gelovig overblijfsel zijn bij de Wederkomst van de Heere op de Olijfberg. Dan zal de priesterlijke taak weer terug komen bij dit wedergeboren Israël. Israël zal als eerste van de volkeren tot geloof komen. Israël wordt (weer) het eerstgeboren volk op aarde en krijgt dus het eerstgeboorterecht van de volkeren. De Gemeente is dan al weg.

Hemelse en aardse functie

De Gemeente is ook eerstgeborene maar heeft de Hemelse functie van koning en priester. Israël heeft straks dus de aardse functie van koning en priester. Dan is de Zaligheid weer teruggegeven aan het oorspronkelijke volk. Zij hebben dan de verantwoording weer terug. Israël zal het eerste volk zijn dat is onderworpen aan de Koning. En uiteindelijk zal zij mét Hem heersen in het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Vandaar dat dit ook wel het Israëlitische of Messiaanse Koninkrijk wordt genoemd.

Exodus 19
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

Gevangenen van Christus Jezus

Paulus heeft zich min of meer laten opsluiten. Paulus noemt zich dan ook een gevangene van Christus Jezus. En dat klinkt misschien negatief, maar dat is het niet. Want op een bepaalde manier zijn alle gelovigen door Christus gevangen genomen. Oftewel; wij hebben ons laten vangen. Wij hebben het Woord, de Bijbel, gepakt maar eigenlijk heeft het Woord daarna óns gepakt! Wij hebben ons door Hem laten afzonderen van de wereld want Hij heeft ons uit deze wereld getrokken. Hij heeft ons in de Hemel gezet. Mede met Hem. En als het goed is, houden wij onze blik dan ook naar Boven gericht.

Wij horen niet bij deze wereld

Wij horen niet bij de wereld, want wij zijn afgezonderd van de wereld door de Heere Zélf. Want zoals Christus door de wereld verworpen werd, zo werd Paulus door de wereld verworpen, en zo worden ook wij door de wereld verworpen en voor dwaas gerekend. Wij zijn een Hemels volk in ballingschap en dus gevangen, want die woorden zijn in het Hebreeuws immers hetzelfde. Bovendien heeft de Heere ons duur betaald. Wij als Gemeenteleden zijn in feite slaven (doulos) oftewel dienstknechten van de Heere Jezus Christus. Dus gevangenen van de Heere Jezus Christus. Wij zijn Zijn bezit en Erfdeel.

Paulus de gevangene van Christus Jezus

Paulus werd als het ware gevangen genomen door de Heere Jezus Christus toen hij op weg was naar Damaskus. En sindsdien is Paulus eigendom van de Heere Jezus Christus. En heeft hij ook een speciale gave gekregen van de Heere. Een bepaalde verantwoordelijkheid oftewel bediening. En Paulus zegt dan ook dat hij niet meer voor zichzelf leeft maar voor de Heere. Dat hij in dienst staat van de Heere. Als gevangene van Christus Jezus is de apostel, net als wij, buiten de maatschappij komen te staan. Dat is typologisch maar letterlijk stond Paulus ook buiten de maatschappij omdat hij gevangene was van de keizer van Rome. Hij heeft daar twee jaar gezeten.

Typologisch

Dat is typologisch de tijd vanaf de Hemelvaart tot aan de Wederkomst van de Heere Jezus Christus, namelijk tweeduizend jaar. Ná deze jaren zal de priesterlijke functie weer bij het volk Israël zijn. Paulus noemt niet dat hij op last van de keizer gevangen zit. Hij gebruikt dit om te zeggen dat hij een gevangene is van de Christus. Paulus zegt dit ook ter wille van de gelovigen in Efeze, zij die eertijds heidenen waren. Paulus mag dan een gevangene zijn van de hoogste wereldmacht op aarde, namelijk de keizer van Rome. Maar typologisch is hij de gevangene van de Hoogste Macht in de Hemel en op aarde, de Heere Jezus Christus.

Lees verder in de PDF Efeze 3 Verborgenheid

Efeze 3 Verborgenheid

Efeze 3 Verborgenheid