Simson

Simson scheurde een leeuw in twee stukken. Tussen die twee stukken vond hij later een bijenzwerm en honing. Waar dit een beeld van is, vind je in deze studie. Simson heeft geen beste reputatie. Hij zou een rokkenjager, en vechtersbaas zijn, maar dat komt omdat de geschiedenis niet altijd goed begrepen wordt. Zijn kracht zat ‘m in zijn haar. Simson is een type van de Heere Jezus in Zijn eerste komst.

Het Boek Richteren

Dit Bijbelboek is het droevige verslag van het falen van het Volk Israël in het Beloofde Land. Het beschrijft de ontrouw van Israël aan Jehovah, hun God. Ook laat het de gevolgen van die ontrouw zien. In de tijd van de Richters was er geen centraal gezag. Richters moesten richting geven aan het Volk, in afwachting van de koning. De Heere zond Richters om het Volk terug te brengen naar het Woord van God. Richters zijn rechters. Zij gaven leiding in de strijd tegen vijanden en traden vervolgens op als rechters. Richters hadden een belangrijke positie in de Heilshistorie van Israël. De geschiedenis van Simson staat in het Boek Richteren. Ook Simson was een Richter.

Lezen Richteren 14

Slechte reputatie

In het algemeen wordt van Simson gezegd dat hij ‘sterke spieren had, maar een zwakke moraal’. De reputatie van Simson is niet vlekkeloos, toch wordt Simson in Hebreeën 11 een geloofsheld genoemd door Paulus. Dat is niet voor niks, hij is immers door God gezonden om ‘recht te doen’. Waarschijnlijk worden de gebeurtenissen met Simson niet altijd goed begrepen. Simson was een Richter. Hij richtte Israël twintig jaar. Simson gaf leiding aan de strijd van de Israëlieten tegen de Filistijnen. Zijn lange haar maakte hem onoverwinnelijk voor de Filistijnen, totdat hij aan zijn geliefde dit geheim verraadt. Simson is, vanaf zijn geboorte een Nazireeër.

Hebreeën 11
32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson (Hebreeuws = Simson), en Jeftha, en David, en Samuël, en de profeten;
33 Welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt;
34 De kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heirlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht;

Niet vrijwillig

Er is een heel hoofdstuk gewijd aan de geboorte van Simson. De Heere Zelf verscheen in de hoedanigheid van ‘Engel des Heeren’ aan de ouders van Simson, om de geboorte van hem aan te kondigen. Dat was wonderlijk, aangezien de moeder van Simson onvruchtbaar was. Er wordt zijn ouders verteld dat hij een Nazireeër zal zijn. Dit was dus niet vrijwillig, want al voor zijn geboorte werd bepaald dat hij een Nazireeër zou zijn. Normaal gesproken was het Nazireeërschap voor een bepaalde periode, en deed men aan de Heere een vrijwillige gelofte. Simson was Nazireeër tot zijn dood.

Nazireeërschap

Het Nazireeërschap wordt op Simson toegepast, zoals de Heere gezegd heeft. Een beschrijving hiervan, met regels, vind je in de Wet. Zo mocht een Nazireeër geen wijn of sterke drank drinken, ook niks eten of drinken wat van de wijnstok afkomstig is. Verder mocht een Nazireeër zijn haar niet knippen. Ook mocht hij, of zij, niet in aanraking komen met de dood. Een Nazireeër ‘is den Heere heilig’, ofwel hij staat in dienst van God. In de Bijbel is Simson de enige van wie gezegd wordt dat hij een Nazireeër van God was.

De Eeuwige

Een Nazireeër mocht geen wijn drinken. Wijn is in de Bijbel een beeld van nieuw (Opstandings-)leven, maar Simson mocht dus ook niet in aanraking komen met de dood. Een Nazireeër heeft dus niks te maken met dood of leven. De Nazireeër is hiermee een type van ‘de Eeuwige’. Er komt geen dood aan te pas en dus ook geen nieuw leven. In de Bijbel is ‘haar’ een beeld van kracht, en macht. Op het menselijk lichaam staat ook haar. Het meeste haar staat, meestal, op het hoofd. Dat staat voor de kracht van het denken. Haar om de mond staat voor de kracht van het spreken, de macht van het woord. Het haar niet knippen betekent dus dat de kracht niet wordt weggenomen. Dit is typologisch hetzelfde als ‘niet sterven’.

Simson is een type van de Heere Jezus

Nazireeërschap was niet verplicht. Het was een vrijwillige belofte voor een bepaalde periode. Als de Nazireeër verontreinigd wordt met de dood, moet hij gereinigd worden volgens de wettelijke voorschriften, en daarna moet de periode van het Nazireeërschap weer opnieuw beginnen. Dan moet opnieuw de belofte betaald worden, van voor af aan. Het mag niet onderbroken worden. Je kunt de Heere niet zomaar beloften doen. Er zijn dan consequenties. Simson is vanaf zijn geboorte aan de Heere gewijd. In principe is het Nazireeërschap dus voor tijdelijk en vrijwillig. Merkwaardig dat de enige Nazireeër uit de Bijbel aan beide eisen niet voldoet. Het is dus een heel ongewone praktische toepassing van het Nazireeërschap. God Zelf heeft dit voor Simson beslist. Simson is hiermee een beeld van de Heere Jezus.

Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders

Jesaja 53
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Zoals een schaap stil is bij zijn scheerders, deed Hij Zijn Mond niet open. Dit is een beeld van de kruisiging en dood van de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, werd Hij van Zijn Kracht, Macht en Heerschappij ontdaan. Maar na Zijn Opstanding spreekt Zijn Haar weer over Macht, Kracht en Koningschap. Het Hebreeuwse woord ‘she-ir’, wordt vertaald met ‘haar’, maar ook met ‘wol’. Het knippen van het haar van Simson, is hetzelfde als het scheren van het schaap in Jesaja.

De wijnstok

Numeri 6
3 Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten.
4 Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets, dat van den wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe.

Johannes 15
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.

Het gaat om de typologie. De vrucht van de Wijnstok, de Wijn, is een beeld van het Opstandingsleven van Christus, onder het Nieuwe Verbond. Christus is de Wijnstok, dus is Híj Degene Die de Wijn voortbrengt. Hij is degene Die het leven onder het Nieuwe Verbond der Genade voortbrengt. Het nieuwe Opstandingsleven van Christus. En wij hebben deel gekregen aan dat nieuwe Leven van Christus. Door wedergeboorte, na geloof. De Heere zegt niet: ‘Ik ben de Wijnstok’, Hij zegt: ‘Ik ben de Wáre Wijnstok’. Er worden, in de Bijbel, nog anderen ‘de wijnstok’ genoemd. (zie ook de studie ‘Ik ben de Ware Wijnstok’)

Verbond met Abraham

Deuteronomium 8
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten;
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honig;

De Wijnstok is de derde vrucht die genoemd wordt in Deuteronomium 8. Zo wordt de Wijnstok in verband gebracht met Abraham. Abraham werd, als gelovige heiden, door God geroepen. De Wijnstok is de derde vrucht, en daarmee een beeld van de derde Bedeling, en daarmee met het Verbond van Abraham. Overal waar in de Bijbel wordt gesproken over de wijnstok, gaat het over het Verbond met Abraham. In die zin is Abraham dus de wijnstok. (zie ook de studie ‘Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok’)

Erfgenaam van de wereld

De wijnstok, en de vrucht van de wijnstok, hebben te maken met het Verbond met Abraham. Een Verbond dat gebaseerd is op Genade. Een Verbond dat de gelovige rechtvaardig rekent. De Wijnstok is de basis van onze wedergeboorte. Aan Abraham werd dat nieuwe leven beloofd, hij zou erfgenaam van de wereld zijn. Abraham geloofde in wedergeboorte en opstanding, die ooit tot stand zou komen. Hij geloofde in leven uit de dood, want hijzelf kreeg kinderen terwijl dit menselijkerwijze niet mogelijk was.

Galaten 3
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.

LEES VERDER IN DE PDF SIMSON-pdf

Simson

Simson

Reageren