Babel

Babel. Bij Babel zal de meerderheid direct denken aan de ‘toren van Babel’. Een bekende geschiedenis, die tot de verbeelding spreekt. Babel is het begin van de volkeren en zal straks ook het einde van de volkeren zijn. In de tijd waarin wij nu leven, de Verborgenheid, werkt zowel God, als de satan, in het verborgene. Er komt een tijd waarin beiden zich openbaren. Het wordt dan een zichtbare strijd op aarde tussen de Koning van Jeruzalem en de Koning van Babel. De eindstrijd vindt plaats in Armageddon. Wij weten natuurlijk dat Christus Overwinnaar zal zijn. De satan is al overwonnen bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. God gedoogt en gebruikt de satan bij Zijn Plan met de wereld.  Maar eerst is er nog een strijd tussen God en Israël. Deze studie laat zien wat erover in de Bijbel staat en gaat daar dieper op in.

Alles is aan Hem is onderworpen

Psalm 8
5 Wat is de Mens (de Heere Jezus), dat Gij Zijner gedenkt, en (namelijk) de Zoon des mensen, dat Gij Hem bezoekt?
6 En hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt Hem met eer en heerlijkheid gekroond?
7 Gij doet Hem heersen over de Werken Uwer Handen; Gij hebt alles onder Zijn Voeten gezet;

Hebreeën 2
6 Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de Mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen Zoon, dat Gij Hem bezoekt!
7 Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de Werken Uwer Handen;
8 Alle dingen hebt Gij onder Zijn Voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij Hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond (met ‘gelovige’ ogen), Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Teruggetrokken in de Hemel

De tijd waarin wij nu leven heet in de Bijbel ‘de Verborgenheid’. De Verborgenheid beslaat een periode van tweeduizend jaar en is begonnen vanaf de Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Het kenmerk van onze tijd is: ‘doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn’. Vanuit de Bijbel wéten wij dat Hij, in Zijn Opstanding, alle Macht heeft gekregen, maar we kunnen dit nog niet zíen. Dat wij dit niet zien, ligt niet aan ons, of onze ogen. God Zélf houdt Zich verborgen voor de wereld. Hij houdt, bewust, voor ons verborgen dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn. De Heere heeft Zich teruggetrokken in de Hemel, nadat Hij is verworpen door het Joodse Volk. Zijn geopenbaarde Koninkrijk op aarde is hiermee uitgesteld.

Hogepriester

Efeze 1
20 Die Hij gewrocht (voortgebracht) heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld (oude Schepping), maar ook in de toekomende;(nieuwe Schepping)

Psalm 110
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.
3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. (Hogepriester van het Nieuwe Verbond)
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.

Troon over de héle Schepping

De Heere Jezus Christus zit aan de Rechterhand van God, en is gekroond met alle Heerlijkheid. Hij is gesteld bóven alle overheid en macht. De Heere ziet, nog even, af van Zijn Koningschap op aarde. Momenteel heeft Hij, in de Hemel, de functie van Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek. (lees ook de studie ‘Hogepriester’, en ‘Wat doet Christus in onze dagen) Door Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus de Zoon van God en de Erfgenaam van God. Hij heeft recht op de Troon over de hele Schepping en met name over de nieuwe Schepping. Voor de wereld zijn al deze zaken bewust verborgen.   

Verborgen Koning

Kolossenzen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven (de oude mens is samen met Christus gestorven aan het kruis), en uw (nieuwe opstandingsleven) leven is met Christus verborgen in God.

Efeze 2
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (= tesamen met) Christus Jezus;

Deze tijd heet dus niet voor niets ‘de Bedeling der Verborgenheid’. Al de Werken van God zijn in onze tijd, per definitie, verborgen. Niet zichtbaar voor de wereld. Aan Zijn kinderen, de gelovigen, openbaart Hij Zijn Werken, indien zij daarvoor openstaan. Christus is in onze tijd een ‘verborgen Koning’, over een ‘verborgen Hemels Koninkrijk’. Er zijn veel zaken die momenteel verborgen zijn. Zoals wijzelf en ons nieuwe leven. Dit nieuwe leven is, met Christus, verborgen in God, in de Hemel. Hij verzamelt Zich nu een Hemels Volk, de Gemeente, Zijn Lichaam. Als collectief zijn wij al in de Hemel gezet met Christus. Wij leven in de tijd tussen Zijn eerste en Zijn tweede Komst.

Positieve verborgenheid

Romeinen 11
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. (de opname van de Gemeente; de Volheid van Zijn Lichaam)
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

God heeft Israël, als Volk, aan verharding prijsgegeven. Zij kan momenteel als Volk niet tot geloof komen. Wat ook deel uitmaakt van de Verborgenheid is dat de ‘verharding over Israël’, voor een deel is. En dat er dus een deel van Israël is wat wél te bereiken is en openstaat voor het Evangelie. Paulus heeft zijn best gedaan om zijn Joodse broeders te behouden. Elke individuele Jood wordt, op grond van geloof, gewoon toegevoegd aan de Gemeente. Dat is een positieve verborgenheid. God doet Zijn Werk, in deze tijd, in het verborgene.

Romeinen 11
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij (het Volk Israël) gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre (natuurlijk niet!); maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden (de behoudenis, de redding, het eeuwige leven is daardoor naar de Gemeente (gelovige heidenen) gegaan), om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
13 Want ik spreek tot u, heidenen (heidenen zijn alle niet-Joden), voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;
14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. (Paulus deed zijn best zijn broeders, individuele Joden, te behouden)

Negatieve verborgenheid

Er bestaat echter ook een negatieve verborgenheid. Niet alleen de Koning, en Zijn Koninkrijk zijn verborgen, maar ook satan doet zijn werk in het verborgene. De werken van beide partijen zijn voor ons onzienlijk. Via het Woord, de Bijbel, wordt aan ons de werking van satan, en zijn macht, bekend gemaakt. Om meer kennis hierover te krijgen, moeten we natuurlijk wel lezen in Zijn Woord! In de Bijbel is, op voorhand, te lezen hóe de satan werkt, en wát hij doet, en wanneer hij dit doet, en waarom dit op een mislukking uit zal lopen. De verborgenheden zijn alleen te begrijpen door gelovige mensen. De Bijbel is überhaupt alleen te begrijpen door wedergeboren mensen, aangezien de Heilige Geest ons leidt in heel de Waarheid. Satan is natuurlijk niet wedergeboren, toch lijkt hij zélf te weten dat zijn definitieve einde nadert…

Eerst komt satan

2 Thessalonicenzen 2
1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst (= Wederkomst) van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem (opname van de Gemeente; wanneer wij met Hem verenigd zullen worden, na verlossing van ons vlees),
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus Dag des Heeren (juiste vertaling) aanstaande ware.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht (voortgebracht; gemaakt); alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

De ‘Dag des Heeren’ is de Openbaring van de Koning

Bovenstaand schrijft Paulus aan gelovigen. Hij waarschuwt hen dat de ‘Dag des Heeren’ nog niet begonnen is. De Dag des Heeren is ook nu nog niet begonnen. Deze Dag spreekt over Zijn Wederkomst als Koning. Dan zal Hij laten zien dat Hij alle Macht heeft. Het is het begin van Zijn Oordeel over de Volkeren. Dat begint officieel bij Zijn Verschijning op de Olijfberg en de verwoesting van Jeruzalem, en het duurt tot aan het begin van de duizend jaren. Paulus zegt ook waarom deze dag nog niet is begonnen; ‘tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs’. Voordat de Dag des Heeren aanbreekt, en Zijn Koninkrijk hier op aarde geopenbaard zal worden, moet eerst de satan geopenbaard worden, zegt Paulus.

Zacharia 14
4 En Zijn voeten zullen te dien dage (nadat een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk Zijn Naam heeft aangeroepen, aan het einde van de Verdrukking over Israël, het einde van de 70e Jaarweek) staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Eerst zal de satan zich openbaren

Voordat Christus geopenbaard zal worden in Heerlijkheid, zal dus eerst satan geopenbaard worden. In zienlijke gedaante, in Jeruzalem. In de Bijbel is Openbaring het tegenovergestelde van Verborgenheid. Iets kan zich alleen openbaren, als het eerst verborgen is geweest. Christus is nú verborgen, maar zal Zich straks openbaren. Het Boek Openbaring gaat dus over zaken die voor de wereld verborgen zijn en dit blijft zo voor iedereen die zich niet wil richten op Christus.

Juridisch al overwonnen

2 Thessalonicenzen 2
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (de Dag des Heeren, de Wederkomst van Christus Koning) komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

In eenvoudige woorden; vóórdat Christus komt, voordat Hij Zich zal openbaren als de Koning, zal er eerst iemand anders komen. Namelijk ‘de mens der zonde, de zoon des verderfs’. Die zal zichzelf laten aanbidden in de Tempel van God, en zich bóven God stellen. Hij is de zoon, ofwel de erfgenaam, van het verderf, staat er. Hij zal het verderf, ofwel de ondergang, ontvangen. Christus zal hem vernietigen, staat in vers 8. Juridisch is de satan al lang overwonnen door de dood en Opstanding van Christus.

Zichtbaar voor de wereld

2 Thessalonicenzen 2
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

Het is belangrijk om de volgorde te kennen.  Eérst zal de ‘mens der zonde’ verschijnen en zich als God laten aanbidden. Pas daarna zal Christus geopenbaard worden. Vervolgens zal Christus hem ‘te niet maken’, vernietigen dus. Er staat in dit stuk drie keer dat deze ‘ongerechtige’ zich zal openbaren. Dus hij zal zichtbaar voor de wereld verschijnen. Dit betekent niet dat de satan nu niet bestaat, dit betekent dat hij nu in het verborgene opereert. Ook in de tijd van Paulus was dit al zo.

Moeilijk uit elkaar te houden

Zowel God, als de satan, werken momenteel dus in het geheim. God zorgt ervoor dat zijn tegenstander zich niet eerder kan openbaren in de wereld. Het is heel moeilijk om de Werking van God in de wereld aan te tonen, maar het is even moeilijk om nu het werk van de satan te laten zien. Ook in de toekomst zal het moeilijk zijn om de wérkelijke Christus, en de werken van satan, uit elkaar te houden. Satan loopt altijd nét langs de Waarheid.

Onderzoeken

Ook in onze tijd is het, voor veel mensen, moeilijk het verschil tussen deze werken te ontdekken. Zeker als de Bijbel dicht blijft. Ook ikzelf heb me jarenlang van alles laten wijsmaken. Ik maakte in feite mijn eigen geloof, zonder verder onderzoek of studie. Jammer dat ik niet eerder dan mijn veertigste levensjaar ben gaan lezen en studeren in Zijn Woord. De Heere Jezus zei immers; ‘Onderzoekt de Schriften, want Die zijn het Die van Mij getuigen’. Alleen vluchtig lezen is niet genoeg; er staat niet voor niets ‘onderzoeken’.

Johannes 5
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Misleiding

Er zijn heel veel stromingen en religies, die nét naast de Waarheid lopen. Door Bijbelstudie kunnen we zélf lezen en bepalen wélke stroming de juiste is en welke er naast loopt. De satan is erop gebrand de Gemeente onklaar te maken voor haar dienst aan de Heere Jezus Christus. De satan wil ons misleiden. Het is daarom zaak dat wij weten en begrijpen wat de Wil van de Vader is. Dat wij Zíjn én onze Positie kennen. Dat wij onderscheidingsvermogen hebben. Onderwijs in Zijn Woord is daarbij heel erg belangrijk. Zonder Bijbelstudie kan iedereen je van alles wijsmaken.

1 Johannes 4
1 Geliefden, gelooft niet een iedere geest (lering), maar beproeft de geesten (leringen), of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

Hebreeën 13
8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.
9 Wordt niet omgevoerd (misleid) met verscheidene en vreemde leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.

Overwinnaars

Door de Heere Jezus te kruisigen, dachten de geestelijke boosheden, de overwinning te hebben gehaald, maar op de derde dag kwam de Overwinnaar uit het graf. Satan dacht de Heere voorbij gestreefd te zijn, toen Deze stierf aan het kruis, maar ook dat was hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de satan overwonnen. Zijn kop is vermorzeld. En in Christus, zijn ook wij meer dan overwinnaars…

Romeinen 8
32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.
34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

De werking van satan

Maar zoals gezegd, zal het straks in de wereld, bij de openbaring van de satan, en van God, heel moeilijk zijn om hun werken uit elkaar te houden. Die beweging die er nu al is in de wereld, wordt heel vaak toegeschreven aan God, maar in feite is het de werking van satan. Deze Waarheid vinden we gewoon terug in de Bijbel. De ‘mens der wetteloosheid en zonde, de zoon des verderfs’, zijn we al tegengekomen in de profetieën. In het Boek Daniël, en in Openbaring komen we zo’n figuur al tegen. Daar wordt hij genoemd ‘de grote vorst onder de volkeren’, en ‘beest’, of ‘hoorn’.

De satan is de machthebber van de wereld

Hij is de machthebber van de wereld in de dagen van zijn openbaring. Op geestelijk niveau, is hij nu óók de machthebber van de wereld. Satan is de ‘god van deze eeuw’, ofwel deze aion. (= de periode waarin hij de macht heeft, en bestuurt) Hij regeert en regelt de boel hier op aarde. De Heere gedoogt hem, en gebruikt hem om Zijn Heilsplan te voleindigen.

2 Korinthe 4
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan (ongelovigen);
4 In dewelke de god dezer eeuw (satan) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Johannes 14
28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.
29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.
30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt (de satan), en heeft aan Mij niets.

Satan regeert de wereld

In de praktijk regeert satan nog steeds de wereld. De Heere formeert op dit moment, in het verborgene, Zijn Gemeente. Hij maakt van Zijn Lichaam Die ene volkomen Man. Hij bereidt zich voor op Zijn praktische regering, straks bij Zijn Wederkomst. Tot die tijd heeft de satan hier de macht. Christus heeft de allerhoogste Positie, maar regeert (nog) niet. Voordat Hij zal regeren verzamelt Hij eerst Zijn regering: Zijn Gemeente. Zijn Volksvergadering. Het zijn boze dagen waarin wij leven, want de wereld ligt ‘in het boze’. De satan maakt de dienst uit in de wereld en over de (natuurlijke, Adamitische) mensheid. Tot aan de Wederkomst van de Heere liggen de tijd, en de dagen, in de macht van het boze. Dit geldt natuurlijk alleen voor de oude Schepping, de wereld.

1 Johannes 5
18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is (wedergeboren in de nieuwe Schepping), niet zondigt (vanwege de Goddelijke natuur, de nieuwe mens in Christus); maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

LEES VERDER IN DE PDF BABEL-PDF

Babel

Babel

Reageren