Stage lopen

Stage lopen. Het leven is een leerschool, en bij onze opstanding krijgen wij de cijferlijst. Aan de hand van de cijfers, krijgen wij rapport-geld. Een beloning voor wat de Heere in en door ons mocht bewerken. Het leven is stage lopen voor de eeuwigheid. Wij hopen dat de stageperiode zal omgezet worden in een vaste aanstelling.

De Boodschap, het Evangelie, is men een beetje kwijtgeraakt

De Opstanding en Verhoging van de Heere Jezus Christus, staan centraal in de Bijbel. De Opstanding van de Heere Jezus Christus betekent de overwinning op de dood en de overwinning op deze tijdelijke, vergankelijke wereld. Maar de mens is deze boodschap onderweg een beetje kwijtgeraakt.

Kringgesprekken

Het Christendom gaat in deze tijd al gauw over ‘eigen bewustwording’ en ‘eigen bevindingen’. Zogenaamde kerkelijke kringgesprekken gaan meestal over de aspecten van het persoonlijke leven in plaats van over het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. De Bijbel speelt daar, helaas, nauwelijks nog een rol in. Bij bijeenkomsten wordt er hooguit een stukje uit Zijn Woord voorgelezen, om dan vervolgens aan de mensen te vragen; ‘wat doet dit met jou? en hoe kun je dit stukje in jouw leven toepassen? wat zijn jouw persoonlijke ervaringen?’ De vraag wat de Heere ermee wil zeggen, is niet aan de orde. De mens is gewend zichzelf centraal te stellen. Ook in Zijn Woord.

Het zal wel loslopen…

Er wordt vaak gedacht dat als men zich maar aan de regels houdt, het dan allemaal wel goed komt. Dat als de voorschriften en tradities en leefregels van de kerk nageleefd worden, God daar dan wel genoegen mee neemt. Dat als men een beetje netjes en humaan leeft, het dan wel los zal lopen. Nee dus. Geloof is er niet om de mens te verbeteren, tot de orde te roepen of beschaving bij te brengen. Het is er niet om ons een geluksgevoel te bezorgen of makkelijk door het leven te helpen. Geloof in de Heere Jezus Christus zorgt er op de eerste plaats voor dat wij bekwaam zijn om de Heere te kunnen dienen. Wij zouden in onderwerping de Geest in en door ons laten werken. Daartoe zijn wij verlost en is de Geest in ons hart komen wonen. Daartoe zijn wij geroepen.

Ten tijde van de Brieven aan de Korinthiërs

Eigenlijk was het Centrale Thema al vervaagd ten tijde van de Brieven aan de Korinthiërs. Paulus roept hen dan ook op om standvastig te blijven staan in die Boodschap. Hij zegt: ‘ik maak jullie bekend met het Evangelie, dat ik eerder al verkondigd heb aan jullie. Jullie hebben die Boodschap destijds aangenomen. Dus, laat de Heere Zijn Werk in en door jullie doen. Want de Vruchtbare Werken zullen zich straks lonen’. De Korinthiërs hadden het Evangelie wat losgelaten, en richtten zich voornamelijk op wereldse zaken.

1 Korinthe 15

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, (Paulus benadrukt dat hij het Evangelie daar al verkondigd heeft en dat dit een herhaling is) hetwelk gij ook aangenomen hebt, (de Brieven zijn gericht aan gelovigen) in hetwelk gij ook staat;
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. (Het loslaten van het Evangelie gaat ten koste van hun Zaligheid.)

58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

Horizontale levenshouding 

De Korinthiërs staan hiermee model voor Christenen die niet leven vanuit het Evangelie, maar vooral gericht zijn op vleselijke, oftewel wereldse zaken. Begeerlijkheden van de oude mens. Zaken van de oude Schepping. Een horizontale levenshouding. Paulus zegt dus dat dit ten koste gaat van hun Zaligheid. Maar welke Zaligheid wordt hier dan bedoeld?

Zaligheid der ziel

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

‘Zaligheid van de ziel’ wordt hier bedoeld door Paulus. En dat gaat dus niet over het kwijtraken van het eeuwige leven. Dat bedoelt Paulus niet, want bij onze wedergeboorte (het moment dat wij tot geloof kwamen) hebben wij eeuwig leven ontvangen. Dat is definitief. Het leven dat wij bij geboorte hebben ontvangen, zullen wij kwijtraken, maar het is onmogelijk om ons eeuwige leven te verliezen.

God blijft onze Hemelse Vader, ook als wij Hem verloochenen

Het eeuwige leven hebben wij ontvangen bij onze wedergeboorte. Op geen enkele manier is dat nieuwe leven terug te draaien. Wij zijn één Plant met Hem geworden. Wij zijn uit God geboren. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Ook als wij Hem niet meer willen als Vader. Net zoals onze aardse, vleselijke vader, altijd onze vader blijft, ook al hebben we geen contact met hem. Dus ook als wij de Heere Jezus Christus, na wedergeboorte, tóch weer verwerpen, blijven we wedergeboren. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de Heere Jezus Christus, maar kunnen als gelovige, de Geest wél bedroeven. Eeuwig leven kan men niet verdienen, maar de zaligheid van de ziel wel. (Zie studie de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren.)

Wat is de ziel eigenlijk?

Ons dagelijks leven, onze praktische levenswandel hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en laten. De mens is sterfelijk. In de Wet staat dan ook: elke ziel die zondigt, zal sterven. De ziel is dus niet onsterfelijk. De ziel is onze levenswandel. De Roomse kerk heeft het Bijbelse begrip een andere betekenis gegeven.

Ezechiël 18
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven.

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

LEES VERDER IN DE PDF STAGE LOPEN_pdf 

Stage lopen

Reageren