Vroeg zoeken

Vroeg zoeken, roepen en vinden

Spreuken 8
17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Romeinen 3
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Bovenstaande zinnen lijken tegenstrijdig. Maar het Woord van God kán niet tegenstrijdig zijn. Want dat zou betekenen dat de Heere Zichzelf tegenspreekt. Onmogelijk dus. Er is natuurlijk maar Eén Waarheid! We zullen dus gaan kijken wat er daadwerkelijk bedoeld wordt.

Natuurlijke mens zoekt niet naar God

De natuurlijke mens zoekt niet naar God. Wil ook niets van God weten. De natuurlijke mens kan de dingen van de Geest niet begrijpen. Hij houdt de Waarheid voor leugen. De natuurlijke mens heeft te maken met de erfzonde. Zonde betekent volgens de Bijbel ongeloof. Voor God is de ongelovige mens dood. Met de dood van de Heere Jezus aan het kruis, was namelijk heel de Schepping dood. Dood in de Bijbel betekent geen communicatie mogelijk. God kan niet in contact staan met een ongelovige. De natuurlijke mens behoort tot de oude Schepping. De Heere Jezus Christus is in Zijn Opstanding wedergeboren tot Eersteling van een nieuwe Schepping. Degenen die in Hem geloven worden ook wedergeboren tot nieuwe Mens in Christus. Zij maken dan ook deel uit van die nieuwe Schepping. De nieuwe mens in Christus kan wél tot God naderen en in gemeenschap met Hem leven. In tegenstelling dus tot de oude mens.

2 Korinthe 5
14 Want de liefde van Christus dringt ons;
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

1 Korinthe 2
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

Verstandig

Degenen die God zoeken, zijn verstandig. Zij houden de Waarheid van God níet voor leugen. Degenen die God oprecht zoeken, zullen Hem ook daadwerkelijk vinden. Dit was onder het Oude Verbond zo (denk aan onder andere; Abel, Noach, Henoch, Abraham) maar geldt ook vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus, onder het Nieuwe Verbond.

Lukas 11
9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt (in oprechtheid des harten), en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Ik geloof wel dat er iets is

De mens zoekt naar van alles. Zoekt naar ‘iets’ wat bevrediging geeft. Er mist iets in zijn leven; men zoekt naar zichzelf, naar geluk, naar innerlijke rust, naar een zingeving, naar een doel in dit bestaan. Vaak begint de zoektocht met; Wat is de zin van ons leven? Waartoe zijn wij hier? Wat is er na de dood? Veelgehoorde antwoorden zijn; gewoon genieten, je hebt tenslotte maar één leven of ik geloof wel dat er iets is of ik weet het niet, ik zie het straks wel, hierna is er niks meer of ik denk wél dat er een hogere macht ofzo is. De Heere Jezus gaf een pasklare oplossing voor deze dolende mensen;

Johannes 6
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.

Neshamah, adem des levens

De zingeving, het doel en de innerlijke rust zijn allemaal te vinden voor de mens. De Levende God is immers niet ver van ieder van ons. En Hij laat Zich graag vinden. Het probleem is dan ook niet het vinden, het probleem is het niet willen zoeken. Ieder mens heeft een ingeboren Godsbesef, de Neshamah. De Heere heeft in Adam geblazen ‘de Neshamah des levens’. De mens werd levend omdat de Neshamah in hem geblazen werd.

Genesis 2
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Handelingen 17
27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.
28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.

Erfzonde

Het was een soort mond-op-mond beademing. Leven van God, dat de Heere overgebracht heeft op de eerste mens Adam. De Neshamah is dus Leven dat in de eerste plaats van de Heere afkomstig is. Iedereen die uit Adam is, heeft niet alleen de Neshamah geërfd, maar heeft ook de zondenatuur van Adam geërfd. Oftewel de erfzonde. Omdat Adam uit zondige aarde gemaakt is. Adam kon daar niks aan doen. De appel was niet het begin van de zonde maar een logisch gevolg van zijn zondenatuur. Een logisch gevolg van het gemaakt zijn uit zondige aarde. Zie ook de studie ‘Loon, Heerlijkheid en Erfenis van de Heere Jezus Christus’.

Neshamah keert terug naar God

Elk pasgeboren kind heeft de Neshamah dus geërfd via zijn ouders. En elk pasgeboren kind heeft de zondenatuur geërfd via zijn ouders. De Neshamah is niet het bezit van de mens maar de Neshamah blijft van de Heere. De Neshamah keert bij het sterven terug naar God. De Neshamah is Adem en Leven van God in ons. Niet te verwarren met de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in ons wonen op het moment van onze wedergeboorte. Zie ook de studie dood en Opstanding.

Prediker 12
7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest (Hebreeuwse woord is hier Neshamah) weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Neshamah, mede-weten met God

De Neshamah bevat kennis aangaande de Waarheid, aangaande God en Zijn Woord. Kennis waardoor wij mede-weten met God. Dit is geen kennis die wij bij het ouder worden vergaren maar dit is Kennis die wij vanaf onze geboorte meegekregen hebben. In de Bijbel wordt dit het ‘geweten’ genoemd. Door de Neshamah hebben wij kennis van God; Godsbesef. In de Bijbel wordt dit Hebreeuwse woord vaak vertaald met; wind, adem of leven of geest. In het Nederlands heeft het geweten een totaal andere betekenis gekregen.

Lees verder in de PDF Vroeg_zoeken.pdf

Vroeg zoeken