Wat doet Christus in onze dagen? Hebreeën 9

Wat doet Christus in onze dagen? Hebreeën 9. Ja, wat doet de Heere Jezus Christus nu precies? Je hoort Hem niet, en ziet Hem niet. Waar is Hij en wat doet Hij momenteel?

Nou, dit is niet helemaal waar; wij weten waar Hij is. Hij is op Hemelvaartsdag opgestegen naar de Hemel, opgenomen in een wolk. Daar zit Hij aan de Rechterhand van de Vader, Hij is Verhoogd en Verheerlijkt. Vanuit Zijn Woord, kunnen wij ook weten wát momenteel Zijn Functie is, maar dan moet je wel lezen in de Bijbel!!

Hebreeën 9

11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.
16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome;
17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.

De Heere Jezus Christus is Hogepriester van het Nieuwe Verbond

De hele Hebreeënbrief van Paulus, spreekt voornamelijk over het Hogepriesterlijk Werk van de Heere Jezus Christus. Veel Christenen, waaronder ikzelf ooit, hebben in hun kerk nog nooit gehoord, of gelezen, wát de Heere Jezus Christus in onze dagen doet. Wat is Zijn Functie, sinds Hij is opgestaan uit de dood? Zijn Positie is sindsdien aan de Rechterhand van God in de Hemel. En Zijn Functie is ‘Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek’. Paulus legt in allerlei woorden en beelden van het Oude Testament uit, dat het niet gaat om de hogepriester Aäron, maar dat het feitelijk gaat over de Heere Jezus Christus.

Hebreeën 9
16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome;
17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.

Ook nu nog

Ook in onze tijd is het nog steeds zo dat, als we bij een notaris een testament laten opmaken, dit pas in werking gaat wanneer de testamentmaker is gestorven. Er staat hier in Hebreeën 9 dat het Nieuwe Verbond (= Nieuwe Testament) pas in werking kon treden, nadat Degene Die het Verbond had gesloten, gestorven was. Ook de Heere Jezus had vantevoren al gezegd dat dit Verbond er zou komen.

Lukas 22
19 En Hij (de Heere Jezus) nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament (= Nieuwe Verbond = ná de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus) in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. 

Hebreeën 9
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

Wie heeft het Oude Verbond der Wet gemaakt?

De zonden en overtredingen die onder het Eerste Testament (het Oude Verbond der Wet) gedaan waren, die zouden nu verzoend worden, en er zou een Middelaar komen van een Nieuw Verbond. Een Nieuw Testament, maar de Bijbel zegt dat dat pas in werking kan treden als de Testamentmaker van dat aangekondigde Nieuwe Verbond is gestorven. Wie heeft het oude Verbond der Wet gemaakt? Dat was de Heere God. Hij sloot, op de eerste plaats, een Huwelijksverbond met het Volk Israël. God de Man, en Israël, als Volk, de vrouw. Bruidegom en Bruid. De Heere God kondigde in het Oude Testament al aan dat Hij een Nieuw Verbond zou maken met het Volk.

Jeremia 31
32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, (het Huwelijksverbond met de Heere oftewel het Oude Verbond der Wet) hoewel Ik hen (het Volk Israël) getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (ná het oordeel; ná de Zeventigste Jaarweek; nadat het Volk Israël is wedergeboren) met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Hebreeën 9
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

God de Heere is gestorven 

Dat Nieuwe Verbond is begonnen toen de Verbondsmaker, de Testamentmaker, was overleden. God de Heere is gestorven. Hij is eerst Mens geworden, en als de persoon van de Heere Jezus is Hij gedood aan het kruis. Hij verzoende hiermee alle zonden die onder het Oude Verbond, het Eerste Testament, gedaan waren. Hij stierf als het Lam dat de zonden van de hele wereld wegnam. Hij is opgestaan, en Hij is nu de Middelaar van het Nieuwe Verbond geworden. Dat is als eerste beloofd aan Israël.

Johannes 1
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Het Joodse Volk wilde geen Nieuw Verbond

Sinds de dagen van de Opstanding van Christus, werd dit Nieuwe Verbond gepredikt, maar het Joodse Volk geloofde niet, en wilde daarmee het Nieuwe Verbond niet aannemen. Vanaf Zijn Opstanding krijgen daarom nu ook gelovige Heidenen, deel aan dat Nieuwe Verbond. Met Heidenen wordt in de Bijbel ‘niet-Joden’ bedoeld. Gelovige Joden, en gelovige niet-Joden, nemen vanaf Zijn Opstanding deel aan de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het ongelovige Joodse Volk leeft nog steeds onder het Oude Verbond der Wet, zij gelooft immers niet in de opgestane Heere Jezus Christus. Het Volk is dus, nog steeds, ongelovig.

Efeze 3
6 Namelijk dat de heidenen (gelovige niet-Joden) zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

Het Oude Verbond der Wet is vervallen

Romeinen 7
1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet
(= het Oude Verbond) verstaan) dat de wet (het Oude Verbond) heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft?
2 Want een vrouw (hoogste toepassing; het Volk Israël), die onder den man (de Heere Jezus Christus) staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans.
3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.
4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus (door de dood van de Heere Jezus), opdat gij zoudt worden eens Anderen (nadat de Man gestorven is, kun je met een Ander verdergaan), namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is (Die Ander is de Heere Jezus Christus), opdat wij Gode vruchten dragen zouden

Het Huwelijksverbond is vervallen

Israël was dus aan de Heere God verbonden door de Wet. De Heere God is, als de Persoon Heere Jezus, gestorven. Het Huwelijksverbond, het Oude Verbond der Wet, oftewel het Eerste Testament, is hiermee komen te vervallen. Hiermee is Israël vrijgemaakt van de Wet. Het Huwelijksverbond is ontbonden door de dood van de Man. Israël is nu vrij om met iemand anders een relatie aan te gaan. Maar dat geldt dus ook voor de Andere Partij.

De Heere Jezus werd de Heere Jezus Christus

Dit beeld geldt ook op menselijk niveau. Als iemand weduwnaar of weduwe wordt, dan kun je met iemand anders gaan trouwen. De Man, de Heere Jezus, is gestorven aan het kruis, maar Hij is ook Degene Die opstond, en daarmee is Hij ‘Die ander’. De mens Heere Jezus werd in Zijn Opstanding, de Gezalfde, de Christus. Met Hem kunnen de gelovigen uit het Joodse Volk weer verder onder het Nieuwe Verbond. Samen met de gelovigen uit de Heidenen.

Het Joodse Volk is ook nu nog ongelovig

De gelovigen uit de Joden, en de gelovigen uit de Heidenen, vormen nu dus sámen de Gemeente. Het Oude Verbond der Wet is komen te vervallen bij de dood van de Testamentmaker. Het Nieuwe Verbond is ingegaan bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. In deze tijd blijkt het Joodse Volk een ongelovig Volk te zijn. De Gemeente is wél deelgenoot van het Nieuwe Verbond, dus wij zijn die dienaren van het Nieuwe Testament. Het Joodse Volk zal in de (nabije) toekomst ook aan het Nieuwe Verbond deelnemen. Zij zal, als Volk, eerst moeten geloven, en dus wedergeboren worden. Dit zal pas ná de zeventigste Jaarweek zijn.

De Wet is een beeld van onzienlijke zaken

Hebreeën 10
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken (de Wet is dus typologie! De Wet is een beeld van onzienlijke zaken ), kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

De Wet is een schaduw van toekomende zaken. Profetieën laten zien wat er nog komen zal in de toekomst, en de Wet geeft daar illustraties erbij. De plaatjes van hoe dat dan zal gebeuren. De profeten spreken bijvoorbeeld over het éénmalige Offer dat de Messias zou brengen, en de Wet illustreert hóe zo’n offer eruit ziet…

De vijf boeken van Mozes

De Torah oftewel de Pentateuch zijn de vijf Boeken van Mozes. (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) De Torah wordt wel vertaald met ‘Wet’, maar dat is een slechte vertaling van het Hebreeuwse Woord. Torah komt van het werkwoord onderwijzen. De Torah is Gods Woord. God wil ons met Zijn Woord onderwijzen en de Weg wijzen. En dat klinkt heel anders dan ‘Wet’! Als in de Bijbel staat ‘bewaart Mijn Geboden’ dan kun je dat lezen als; ‘behoud Mijn Onderwijzingen, behoud alle Woord dat Ik je geboden heb’. Al het Gebodene Woord; Alle Woord Dat Ik jullie aangeboden heb.

Aäron was hogepriester onder het Oude Verbond

De Hogepriester onder het Oude Verbond was Aäron. Hij was een beeld, een type, van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus. Dit Verbond, en dus ook dit Priesterschap, is begonnen bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus. In de toekomst is Christus ook Hogepriester van het wedergeboren Volk Israël. De Gemeente heeft een nauwere band met de Hogepriester, omdat de Gemeente tot het Huis van de Hogepriester behoort. Petrus vergelijkt de gelovige met een steen. Deze levende stenen worden, als het ware, bij elkaar gevoegd tot een levend huis. Een geestelijk Huis. Een priesterdom met aan God gewijde priesters.

De Gemeente is het Lichaam van Christus

Kolossensen 1
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Efeze 1
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

De Gemeente is de groep gelovigen van na Zijn Opstanding tot en met de Opname straks. (zie ook de studie ‘De Opname van de Gemeente’) Wij zijn als Gemeente, het Lichaam van Christus. Wij zijn onlosmakelijk met Hem verbonden. Wij zijn één Plant met Hem; één levend organisme. Dus straks, bij Zijn Wederkomst, is de Bruidegom de Heere Jezus Christus samen met Zijn Lichaam de Gemeente. De bruid zal het wedergeboren Israël zijn. Althans, een gelovig overblijfsel. Het vorige Huwelijksverbond, het Oude Verbond, het Eerste Testament is vervallen bij de dood van de Man, de Heere God.

LEES VERDER IN DE PDF WAT DOET CHRISTUS IN ONZE DAGEN? HEBREEËN-pdf

Wat doet Christus in onze dagen? Hebreeën 9

Wat doet Christus in onze dagen? Hebreeën 9

Reageren